Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete

Települési szilárd hulladékok kezeléséről

Hatályos: 2011. 02. 17 - 2014. 09. 11

Kup   Önkormányzat Képviselő-testületének   3/2011. (II.16.)  önkormányzati  rendelete

a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról

(egységes szerkezet)●Ù

Kup   Önkormányzat Képviselő-testülete  Magyarország  helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában  meghatározott feladatkörében eljárva,  a hulladékról  szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában kapott felhatalmazás alapján a települési szilárd hulladékokkal kapcsolatban az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § (1)   A rendelet területi hatálya Kup   település közigazgatási területére terjed ki.

(2)  A rendelet személyi hatálya az (1) bekezdés szerinti területen tartózkodó személyekre és szervezetekre, az ingatlan tulajdonosára, birtokosára valamint használójára (a továbbiakban: ingatlantulajdonos), a települési önkormányzatra és a hulladékbegyűjtést ellátó közszolgáltatóra terjed ki.

(3)    A rendelet tárgyi hatálya a település közigazgatási területén keletkező, illetve ott bármilyen okból elhelyezett,  települési szilárd hulladékra,  inert hulladékra,  biológiailag lebomló hulladékra (továbbiakban együtt: települési szilárd hulladék) terjed ki.●

 (4)  A rendelet hatálya a közszolgáltatással kapcsolatosan nem terjed ki a település köztisztaságával összefüggő feladatokra.

2. §   (1)     E rendelet alkalmazásában:

a)      Biológiailag lebontható hulladék (biohulladék): minden szervesanyag-tartalmú hulladék, ami anaerob vagy aerob módon (mikroorganizmusok, talajélőlények vagy enzimek segítségével) lebontható.


b)      Maradék hulladék: a biológiailag lebontható hulladék elkülönített gyűjtése után visszamaradó, a szelektív gyűjtőszigeteken elhelyezhető csomagolóanyagokat, illetve a hulladékudvarokban leadható hulladékot nem tartalmazó települési szilárd hulladék.

c)      Vegyes hulladék: a biológiailag lebontható hulladékot és maradék hulladékot egyaránt tartalmazó hulladék.

d)      Fogyasztó: a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlantulajdonos, akinek települési szilárd hulladéka keletkezik.

e)      Önálló ingatlan: az ingatlan nyilvántartás szerint külön helyrajzi számmal rendelkező, más ingatlanoktól függetlenül átruházható ingatlan.

f.)     időlegesen használt ingatlan: a pihenés, üdülés céljára használt ingatlan, valamint az olyan épülettel rendelkező ingatlan, melyet életvitelszerűen nem használnak (lakatlan)

(2)  A rendeletben használt egyéb fogalmakon a hulladékgazdálkodásról szóló
2012. évi CLXXXV. tv-ben  meghatározott fogalmakat kell érteni.●


3. §        A települési szilárd hulladékokkal kapcsolatos jogszabályi kötelezettségeken felül, a szabályok betartásán túl, mindenki köteles e hulladékokkal kapcsolatos jogellenes magatartást, különösen e hulladékok elhagyását az illetékes jegyző tudomására hozni.

II. Fejezet

A települési szilárd hulladékokkal kapcsolatos jogok és kötelezettségek

4. §(1)  Kup    Önkormányzata a rendelet hatálya alá tartozó települési szilárd hulladékok kezelését helyi közszolgáltatás útján biztosítja.

(2)    Kup   Önkormányzata a kötelező közszolgáltatás ellátásával a rendelet hatálya alá tartozó területen a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (Győr Kálvária utca 4-10.)  által közbeszerzési eljárásban kiválasztott vállalkozóval kötött közszolgáltatási szerződés útján a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-t   (Győr Orgona utca 10.) (a továbbiakban: közszolgáltató) jogosítja fel. Ù

5. §  (1) A közszolgáltató köteles a begyűjtéshez szükséges gyűjtőedényt a fogyasztó részére biztosítani.

(2) A közszolgáltató köteles a település közigazgatási területének a közszolgáltató által biztosított hulladékszállítási technológiában használt gépjárművek által igénybe vehető közúthálózattal rendelkező részén a fogyasztó által kihelyezett, a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített edényekben lévő települési szilárd hulladékot az előre közölt járatnapon begyűjteni, elszállítani.

Módosította a 8/2014. (IX.10.) önkormányzati rendelet . Hatályos 2014.09.11.-től


(3) A közszolgáltató köteles a begyűjtött hulladékok további kezeléséről gondoskodni.

(4) ● A közszolgáltató a tevékenysége ellátásához szükséges személyes adatokat (fogyasztó neve, lakcíme, ) csak a közszolgáltatási jogviszony fennállása alatt, azt követően pedig a közszolgáltatási jogviszonyból eredő jogok érvényesítése, vagy kötelezettségek teljesítése érdekében kezelheti.


6. §   (1)    Az ingatlantulajdonos köteles részt venni a hulladékok mennyiségi csökkentését és elkülönített gyűjtését célzó kezdeményezésekben.

(2)    Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatást igénybe venni, a közszolgáltatási jogviszony létrehozásában és fenntartásában a közszolgáltatóval együttműködni, és az önkormányzat által meghatározott mindenkori közszolgáltatási díjat a közszolgáltatónak megfizetni.

         Gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett hulladékok kezeléséről  nem gondoskodik, vagy a közszolgáltatás keretében nyújtott hulladékkezelés – a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség által igazolva – lényegesen kedvezőbb megoldással történik.

(3)    A települési szilárd hulladékot a fogyasztó köteles olyan körülmények között gyűjteni, amely megakadályozza a szóródást, illetve a rovarok és rágcsálók elszaporodását.


(4)    A fogyasztó köteles az ürítésre szánt, hulladék begyűjtésére szolgáló edényt a járatnapon a közterületen a járat útvonala mellett – a közút forgalmát nem akadályozó módon - úgy elhelyezni, hogy azt a közszolgáltató a begyűjtő járattal  kiüríthesse.

(5)    A fogyasztó köteles a gyűjtőedény rendeltetésszerű használata során biztosítani, hogy a hulladék a szállítójármű szerkezete által kiüríthető tömörségű legyen, továbbá az edénybe veszélyes anyag, illetve az edényt károsító vagy emberi egészségre káros hulladék, valamint inert hulladék ne kerülhessen.
III. fejezet

A közszolgáltatás rendszere

7. §  (1) A közszolgáltató a lakosság körébe tartozó, a közszolgáltatási területen lévő, háromlakásos vagy annál kevesebb lakóegységű ingatlan tulajdonosai részére lakásonként térítésmentesen, haszonkölcsön szerződés alapján, szállítóeszközéhez rendszeresített, két gyűjtőedényt biztosít: egy 120 literes, barna fedelű edényt a komposztálható hulladékok és egy 120 literes, szürke fedelű edényt a maradék hulladék elhelyezésére.

                  (A haszonkölcsön szerződés mintáját az 1. sz. melléklet tartalmazza)

(2)    A közszolgáltató a lakosság körébe tartozó, a közszolgáltatási területen lévő, négylakásos vagy annál több lakóegységű ingatlan tulajdonosai részére a hulladékok vegyesen történő gyűjtéséhez térítésmentesen, haszonkölcsön szerződés alapján, szállítóeszközéhez rendszeresített 120 literes, 240 literes vagy 1100 literes szabványos gyűjtőedényt biztosít.

(3)    Több lakásos ingatlan esetén a gyűjtőedények méretét úgy kell meghatározni, hogy lakásonként legalább a heti 60-120 liter térfogat használata biztosítva legyen.

(4)    Az (1) - (3) bekezdésben megjelölt edényeken felül a közszolgáltató egyedi igény esetén ugyancsak térítésmentesen, haszonkölcsön szerződés alapján további edényt biztosít a fogyasztó részére.

(5)    A közszolgáltató köteles a vegyes hulladékok nagyvárosias és kisvárosias lakóterületen hetente legalább két alkalommal, egyéb lakóterületen hetente egyszeri alkalommal, a komposztálható hulladékok heti egy alkalommal, a maradék hulladékok kéthetente történő elszállítási lehetőségét, továbbá a barna tetejű és vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló edények mosását évente négy alkalommal biztosítani.

(6)    A fogyasztó köteles gondoskodni arról, hogy a barna tetejű edénybe maradék hulladék, a szürke tetejű edénybe biohulladék ne kerüljön.

(7)    A bio-hulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről szóló házi komposztálás (fogalmát a 23/2003. (XII.29.) KvVM rendelet 2.§. g) pontja határozza meg)   esetén az ingatlanon belüli komposztálás helyszínét úgy kell meghatározni, hogy az közterülettől, lakóépülettől és telekhatártól legalább 5 méterre helyezkedjen el.

(8)    A komposztálási tevékenységet az illetékes jegyzőnek be kell jelenteni, feltüntetve az azt végző személy nevét, lakcímét, a komposztálással érintett ingatlan helyrajzi számát, illetve a (7) bekezdésben felsorolt objektumoktól való távolságát, továbbá csatolni kell a szomszédok beleegyező nyilatkozatát.

(9)    A közszolgáltató a jegyző értesítése alapján a házi komposztálást végző fogyasztótól a barna tetejű hulladékgyűjtő edényt – a fogyasztó igénye esetén – a haszonkölcsön szerződés módosítása mellett elszállítja.

(10) A közszolgáltató a jegyző által igazoltan lakatlanná vált ingatlanhoz biztosított hulladékgyűjtő edényt veszi vissza. Az igazolásra szolgáló formanyomtatványt a közszolgáltató bocsátja a jegyző rendelkezésére. (2. sz. melléklet)


8. § (1) A közszolgáltató a fogyasztó részére a település közterületén lévő szelektív hulladékgyűjtő sziget igénybevételét térítésmentesen biztosítja.

(2)    A hulladékgyűjtő szigeten elkülönítve helyezhetők el a műanyag, papír, üveg és fém - elsősorban csomagolási - hulladékok az egyes edényeken elhelyezett feliratnak megfelelően.

(3)    A közszolgáltató a települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények kialakításának és üzemeltetéseinek részletes műszaki szabályairól szóló 5/2002. (X.29.) KvVM rendelet (R.) 5-7. §-a szerint működtetett hulladékgyűjtő szigeten lévő edényeket járatterve szerint, az edények telítettségének megfelelő gyakorisággal üríti.

(4)    A hulladékgyűjtő szigeteken vállalkozási tevékenységből származó hulladékot elhelyezni tilos.

(5)    A közszolgáltató a hulladékgyűjtő sziget területén az edényeken kívül elhelyezett hulladékok közül kizárólag a (2) bekezdésben felsorolt fajtájú hulladékokat szállítja el.


9. §  (1)   A közszolgáltató a Pápakovácsi  015/8 hrsz. alatt lévő , a R. 8-17. §-a szerint üzemeltetett hulladékudvarban – nyitvatartási időben – egyes hulladékok térítésmentes elhelyezését biztosítja, azon fogyasztó számára, aki a vele kapcsolatos közszolgáltatási jogviszony fennállását a közszolgáltató által rendelkezésére bocsátott azonosító dokumentummal igazolja.

(2)  A hulladékudvarban az inert hulladék havonta 1 m3, de évente legfeljebb 3 m3 mennyiségben helyezhető el.

(3)  Mennyiségi korlátozás nélkül helyezhető el a hulladékudvarban a lomtalanítási hulladék, a műanyag, a papír, az üveg, a fém hulladék, a textil hulladék és a fás szárú kerti nyesedék.

(4)    A veszélyes hulladékok közül alkalmanként összesen 50 kg mennyiségben, de évente legfeljebb összesen 150 kg mennyiségben helyezhetők el az elemek, akkumulátorok, elektronikai hulladékok, festékes és vegyszeres göngyölegek.

(5)    Használt étolaj- és zsír hulladék a hulladékudvarban alkalmanként 5 liter, de évente legfeljebb összesen 60 liter mennyiségben helyezhető el.

(6)    A veszélyes hulladéknak minősülő fáradt-olaj hulladék alkalmanként 4 liter, de évente legfeljebb 8 liter mennyiségben adható át a hulladékudvarban.

(7)    Inert hulladéknak tekintendő az ingatlanokon keletkező – hibaelhárításból vagy javításból származó – építési, bontási tevékenység során keletkező, veszélyes hulladékot nem tartalmazó, elsősorban beton, tégla cserép, kerámia hulladék.

(8)    Nem számít lomtalanítási hulladéknak a teljes háztartás, illetve ingatlan felszámolásánál és kiürítésénél keletkező hulladék.

(9)    A hulladékudvarban vállalkozási tevékenységből származó hulladékot befogadni tilos.


IV. fejezet

Közszolgáltatási díj

10.§ (1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezett fogyasztó a szolgáltatásért közszolgáltatási díjat fizet.

(2) –(3) hatályon kívül helyezve (módosította a 3/2013.(IV.1.) önkormányzati rendelet.

 (4)   A közszolgáltatási díj rendelkezésre állási díjból és ürítési díjból áll.

(5)    hatályon kívül helyezve (módosította a 3/2013. (IV.1.) önkormányzati rendelet

(6)    A rendelkezésre állási díj éves díj, amelyet a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett fogyasztó önálló ingatlanonként, a szolgáltatás igénybevételének mértékétől függetlenül köteles megfizetni, kivétel a (7) bekezdésben meghatározott ingatlantulajdonosokat.

(7)    Az időlegesen használt ingatlannal rendelkező tulajdonos a rendelkezésre állási dij 50 %-át köteles fizetni. ●

(8)    Az ürítési díj a díjfizetési időszak ürítési száma és az adott tárolóedényhez tartozó egységnyi díjtétel szorzata.

(9)    A közszolgáltatási díjat a közszolgáltató által a fogyasztó részére a 12. §-ban meghatározott számlázási időszakonként kiállított számla alapján 15 napon belül kell megfizetni.

(10)  A több önálló ingatlant kiszolgáló tárolóedények közszolgáltatási díját az épület tulajdonosa, kezelője, társasház esetén a társasházi tulajdonostársak közössége köteles megtéríteni. Igény esetén a közszolgáltató az igénybe vevők (tulajdonostársak, használók) részére egyedi számlát bocsát ki a társasház képviseletére jogosult, illetve a kezelő a közösséget terhelő közszolgáltatási díj tulajdonostársak közötti felosztására vonatkozó nyilatkozata és adatszolgáltatása alapján. Az egyedi számla önálló ingatlanonként tartalmazza a rendelkezésre állási díjat és a felosztásra vonatkozó nyilatkozat szerint felosztott ürítési díjat.11. § (1)   A közszolgáltató a közszolgáltatás díját számlázási időszakonként utólag számlázza a fogyasztók részére. A közszolgáltatás díját havi rendszerességgel kell megfizetni. A közszolgáltató a számlázási gyakoriságtól a díj nagyságától függően a ritkább számlázás irányába eltérhet. A rendelkezésre állási díjat annak a fogyasztónak kell egész hónapra megfizetni, akit a változással érintett hónap első napján fogyasztónak kell tekinteni.


(2)    A fogyasztó személyében bekövetkezett változást a régi és az új fogyasztó a változás bekövetkezését követő 15 napon belül köteles a közszolgáltató által rendszeresített módon és formában bejelenteni. Ekkor a közszolgáltató a fogyasztó változását, a változás napjának megfelelően rögzíti nyilvántartásaiban. Amennyiben a fogyasztó változás bejelentés ideje a tényleges változás idejét 15 nappal meghaladja, akkor a közszolgáltató a bejelentés napját tekinti a változás napjának. A fogyasztói változás bejelentésének elmulasztása esetén a közszolgáltatás díjainak megfizetése a régi fogyasztót terheli.

(3)    A társasházi, lakásszövetkezeti kiszámlázási arányszámok változását a közös képviselő az ürítési díjak kiszámlázása előtt 30 nappal jelentheti be.

(4)    Amennyiben a közszolgáltatásba bekapcsolt ingatlannak több tulajdonosa van, akkor a tulajdonosoknak kell közölni, hogy közülük kinek a nevére és címére kerüljön kiállításra a szolgáltatási számla. Ha a tulajdonosok a közszolgáltatóval ezt nem közlik, akkor a közszolgáltató vagy a legnagyobb tulajdoni hányaddal rendelkező tulajdonos, vagy az azonos tulajdoni hányaddal rendelkező tulajdonosok közül az ingatlan-nyilvántartásban első helyen bejegyzett tulajdonos nevére és címére állítja ki a szolgáltatási számlát.

(5)    A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék és az azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamat, valamint a behajtás egyéb költségei adók módjára behajtható köztartozásnak minősülnek

(6)    A díjhátralék keletkezését követő 30 napon belül a közszolgáltató felhívja az ingatlantulajdonos figyelmét a díjfizetési kötelezettségének elmulasztására és felszólítja annak teljesítésére

 (7) – (10)   hatályon kívül (Módosította a 3/2013. (IV.1.) önkormányzati rendelet)


V. fejezet

Szabálysértések

12.§.

A 12. § rendelkezéseit a 7/2012. (VI.26.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezte


VI. Fejezet

Záró rendelkezések


13. §  (1)   E rendelet 2011. március 1-én   lép hatályba, rendelkezéseit a hatályos közszolgáltatási szerződés időtartama alatt, 2020. december 31-ig kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a többször módosított 5/2002. (XII.1.) 

              a környezet védelméről és a hulladékgazdálkodásról szóló rendelet 6.§ (1)-(8)    bekezdése,    7-10 §. 21. §. (1) bekezdéséből a 6.§. 7.§.8.§9.§.10.§ felsorolás,            valamint a   rendelet    2.számú melléklete hatályát veszti.Varga Éva Teréz                                                             Kissné Szántó Mária

 polgármester                                                                                körjegyző


A rendelet kihirdetve:

2011. február 16.


Kissné Szántó Mária

Körjegyző
 Módosította a 3/2013. (IV.1.).) önkormányzati rendelet

Módosította a 8/2014. (IX.10.) önkormányzati rendelet . Hatályos 2014.09.11.-től


  1. melléklet

A 3/2011. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Közszolgáltatási szerződés

(7.§. (1) bekezdése)
                                                                                                                      2.. melléklet

                                                           A 3/2011. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Hulladékgyűjtő edény visszaadásához jegyzői igazolás

(7.§. (10) bekezdés)
3. melléklet

A 3/2011. (II.16.) önkormányzati rendelethez● hatályon kívül helyezve


Módosította a  3./2013.(IV.1.)  önkormányzati rendelet


,

                                                                                              4.. melléklet

                                               A 3/2011. (II.16.) önkormányzati rendelethez


A közszolgáltatási dij megállapításának részletes szabályai


A 3/2013. (IV.1.)  önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezte