Kup község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete

Talajterhelési díjról

Hatályos: 2014. 01. 01

Szerkesztés...

KUP  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


13/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete


a talajterhelési díjról


Kup   Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdése szerinti feladatkörében eljárva, a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (továbbiakban: Ktdt.) 21/A. § (2) bekezdésében, valamint a 26. § (4) bekezdésében       foglalt   felhatalmazás     alapján    a  talajterhelési   díjjal  kapcsolatos eljárási  és adatszolgáltatási rendelkezések  helyi szabályozására a következőket rendeli el:


A rendelet hatálya


  1. §


  1. E   rendelet   hatálya   kiterjed   Kup     község   közigazgatási   területén   minden   olyan természetes      és  jogi  személyre,    valamint     jogi  személyiséggel      nem   rendelkező  szervezetre (továbbiakban:       kibocsátó),    akit/amelyet    e rendelet    2.  §-a   alapján  talajterhelési   díj  fizetésének kötelezettsége terhel.

(2)       A  talajterhelési    díj  fizetésének    kötelezettsége    a  Ktdt.   11.   §  (1)  bekezdésében    meghatározottak szerint terheli a kibocsátót.A talajterhelési díj mértékének meghatározása


  1. §


(1) A talajterhelési díj mértékét a Ktdt. 12. § (1) bekezdése határozza meg.

(2) A talajterhelési díj alapja:

a) a Ktdt. 12. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint, továbbá

b) mérési lehetőség hiányában, egyedi vízbeszerzés esetén (házi fúrt kútból) 60 liter/fő/nap az átalány mértéke,

(3) A talajterhelési díj alapja csökkenthető a Ktdt. 14. §-ában foglaltak szerint.

(4) A talajterhelési díj egységdíjának mértékét a Ktdt. 12. § (3) bekezdése határozza meg.

(5)   Kup     község   közigazgatási   területére   vonatkozó   területérzékenységi  szorzót   „A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete és a Ktdt. 3. számú melléklete állapítja meg.


A díjfizetési kötelezettség keletkezése, megszűnése


  1. §


(1) Díjfizetési kötelezettség

a) a települési vízvezeték-hálózatra való rácsatlakozás


b) házi fúrt kút használatbavétele napján keletkezik.

(2) A díjfizetési kötelezettség megszűnik a közcsatorna-hálózatra való rákötés napján.

(3) Amennyiben a vízóra átírása nem történt meg a tényleges felhasználó nevére, a díjfizetésre a tényleges felhasználó köteles.

(4) Több felhasználó esetén a talajterhelési díjat a vízdíjfizetés arányában kell megfizetni.

(5)    A   kibocsátó     személyében       történő  évközi      változást    a   szennyvízcsatorna-hálózatot üzemeltető közszolgáltatóhoz való bejelentés napjától kell figyelembe venni.


A díj fizetése


  1. §


(1) A talajterhelési díj megállapításáról, bevallásáról és megfizetéséről a Ktdt. 20. §-a, 21.§-a és a 21/A. §-ának (1) bekezdése rendelkezik. (bevallás a rendelet 1. melléklete)

(2)   A   4.   §-ban   foglalt   évközi   változások   esetén   a   díjfizetési   kötelezettségek keletkezéséről, illetve megszűnéséről a változás időpontját követő hónap 15. napjáig kell bejelentést tenni.

(3) A (2) bekezdésben foglalt esetben a bevallást – a tárgyévi tényleges fogyasztás alapján –

a) díjfizetési kötelezettség keletkezése esetén tárgyévet követő év március 31. napjáig,

b) díjfizetési kötelezettség megszűnése esetén a változás időpontját követő hónap 15. napjáig kell benyújtani.

(4)     A    talajterhelési     díjat   az    önkormányzat      11748045-15426785-03920000  számú „Talajterhelési díj” beszedési számlája javára postautalványon vagy átutalással kell megfizetni.

Adatszolgáltatás


  1. §


(1)   Az   Adóhatóság   részére   az   ivóvíz-hálózatot   üzemeltető  közszolgáltató   a  kibocsátó azonosítása,   a   talajterhelési   díj   megállapítása   és  ellenőrzése   érdekében   adatot   szolgáltat   a tárgyévet követő év február 28. napjáig a kibocsátók tárgyévi vízfogyasztásáról, korrigálva a locsolási      kedvezmény         mennyiségével,  valamint    az    ivóvízvezeték       meghibásodása következtében elszivárgott vízmennyiséggel.

(2)    Az   Adóhatóság       részére    a  szennyvízcsatorna-hálózatot          üzemeltető közszolgáltató        a kibocsátó     azonosítása,     a  talajterhelési   díj  megállapítása      és  ellenőrzése    érdekében     adatot szolgáltat a tárgyévet követő év február 28. napjáig arról, hogy

a) a kiépített szennyvízcsatorna hálózatra való rákötés mely ingatlanok esetében történt meg és mely ingatlanok esetében nem történt meg;

b) a rendelkezésére álló adatok szerint – adott esetben - a kiépített szennyvízcsatornára való rákötésnek vannak-e műszaki akadályai.

(3) Az önkormányzati Adóhatóság a talajterhelési díj megállapításával összefüggő személyes adatokat kizárólag a kibocsátó azonosítására, a bevallások ellenőrzésére használhatja fel.

Záró rendelkezések


  1. §


(1) E rendelet 2014. január 1-én lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon  jegyző gondoskodik.

(3)   E  rendelet   a  belső  piaci   szolgáltatásokról    szóló,   az  Európai   Parlament     és  a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja

Kup  2013. december 17.Varga Éva Teréz                                                                     Bóka Istvánné

polgármester                                                                           jegyzőA rendelet kihirdetve:

2013. december 20.Bóka Istvánné

jegyző