Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016.(XI.18.) önkormányzati rendelete

szociális célú tüzifa támogatás helyi szabályairól

Hatályos: 2016. 11. 19 - 2017. 04. 15Kup  Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016.(XI.18.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tüzifa támogatás helyi szabályairólKup  Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


 1. A rendelet célja, hatálya

1.§


(1) A rendelet célja, hogy az önkormányzat   – a belügyminiszter   Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 18. A helyi onkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatására kiírt pályázati felhívásra benyújtott pályázat alapján elnyert   szociális célú tüzifa támogatási ellátás igénybevételének helyi szabályait megállapítsa, rendelkezzék az ellátás mértékéről, a jogosultság feltételeiről.


(2) A rendelet hatálya Kup  község közigazgatási területén lakcímmmel rendelkező, és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban. Szt.)  3.§-ában meghatározott személyekre terjed ki.2. A támogatás feltételei

2.§


(1) Támogatásra a fatüzelésre alkalmas fűtési lehetőséggel rendelkező család jogosult.


(2)Az Önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként tüzifát biztosíthat

a.) annak a személynek, aki az Szt. szerinti

aa) aktív korúak ellátására

ab) időskorúak járadékára jogosult,

      b.) halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család

      c.) annak a személynek, akinek a családjában mozgáskorlátozott él és ezt hiteles                                 

           dokumentummal igazolja,

      d.) azoknak a családoknak, ahol az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az                öregségi nyugdíjminimum  150 %-át, egyedül élő, gyermekét egyedül nevelő                     családnál a 250 %-át.

(3) A (2) bekezdés a-b) pontjában jogosultak előnyben részesülnek a tüzifa osztás során.


(4) A (2) bekezdés d.) pontjában jogosultak esetén a család rendkívüli élethelyzete okán a meghatározott jövedelemhatártól    a képviselő-testület  méltányosságból eltérhet.


(5) Háztartásonként legfeljebb 5 m3 tüzifa adható.


(6) Az Önkormányzat vállalja, hogy a szociális célú tüzifa juttatásban részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér, a tüzifa rászorulóhoz történő eljuttatását biztosítja.3. A támogatás igénylésének menete

3.§.


(1) A támogatás megállapítása kérelemre indul.


( 2) A kérelmet – a rendelet 1. mellékletében szereplő nyomtatványon – a Pápakovácsi Közös Önkormányzati Hivatalhoz kell benyújtani, csatolva a jogosultságot megalapozó iratokat, igazolásokat.


(3) A kérelmeket 2016. november 30-ig lehet benyújtani, a kérelmek  elbírálása a képviselő-testület hatásköre.


(4) A tüzifa átvételét a  jogosult a 2. mellékletben szereplő átvételi elismervényen aláírásával igazolja.4. Záró rendelkezések

4.§


A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és 2017. április 15. napján hatályát veszti.Hiér Judit                                                                 Bóka Istvánné

polgármester                                                           jegyző           
A rendelet kihirdetve:

2016. november 18.Bóka Istvánné

jegyző

                                 


                                      1.melléklet a 10/2016. (XI.7.) önkormányzati rendelethezKérelem


........................................................  (név) szül. hely és idő: ....................................................


…………… …………………………. …..  sz. alatti lakos kérem, hogy részemre Kup   Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 9/2016. (XI.7.) önkormányzati rendelete alapján szíveskedjenek természetbeni juttatásként _________erdei m3 tűzifát biztosítani.

A tűzifa támogatásra a rendelet szerint azért vagyok jogosult mert:*

- aktiv korúak  ellátására vagyok jogosult,

- időskorúak járadékra vagyok jogosult

- halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család vagyunk

- a családban mozgáskorlátozott él

- a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdijminimun 150 %-át, egyedül élőként, gyermeket egyedül nevelőként a 250 %-át

*(A megfelelő aláhúzandó és kitöltendő.)


Dátum: …………………….

                                                                                                            …………………………

           kérelmező

Csatolandó dokumentumok:

- jövedelemigazolások,

- a rendelet 2. § (2) bekezdés szerinti jogosultságokat igazoló dokumentumok , ha az nem található a hivatal nyilvántartásában.

2. melléklet a 9/2016. (XI.7.) önkormányzati rendelethez


Átvételi elismervény

………………….. ……………………………………………………………….. (név) …………………………………………………………………………………… sz.

alatti lakos aláírásommal elismerem, hogy a mai napon Kup   Község Önkormányzata Képviselőtestületének a tűzifa vásárlási támogatásról szóló 9/2016. (XI.7.) önkormányzati rendelete alapján megállapított természetbeni juttatásként____q mennyiségű tűzifát


á t v e t t e mKup  201……………..
……………………………………                            ……………………………………..

                          átadó                                                                átvevő