Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009/2009.(IV.16.) önkormányzati rendelete

Kup község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.16.) rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás – szociális étkeztetés intézményi térítési díjának megállapításáról

Hatályos: 2020. 02. 26 - 2021. 03. 31

Kup  község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.16.) rendelete

a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás – szociális étkeztetés intézményi térítési díjának megállapításáról●■1, 2,3,4


Bevezetés

Kup  Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kup  település közigazgatási területére vonatkozóan a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban Szt) 114. §(1) bekezdésében, 115. §. (3) (7) és (10) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény  13. §. (1) bekezdés 8/ pontban meghatározott feladatkörében eljárva - a szociális étkeztetésért, mint   szociális alapszolgáltatásért fizetendő térítési díj és a díjalkalmazás feltételeiről az alábbi rendeletet alkotja:

  1. §.

Kup  Község Önkormányzata az Szt-ban foglalt kötelezettségének a szociális étkeztetésének az Sándor és Sándor Kft által működtetett konyháról – iskolai szünetekben a Pápakovácsi Idősek Otthonának konyhájáról - történő ebéd biztosításával tesz eleget.

  1. §.

A  szociális étkeztetésért  térítési díjat kell fizetni.

A térítési díjat az Szt-ben meghatározott kötelezett köteles megfizetni.

3.§.

Az alapszolgáltatás intézményi térítési díjának alapja a szolgáltatási önköltség (a szolgáltatás kapcsán felmerült ráfordítások,  költségek egy szolgáltatási egységre – egy ételadagra – jutó értékei az előző év adatai alapján.) és a normatív hozzájárulás különbözete

A kötelezett által fizetendő személyi térítési díj a jegyző által kiállított igazolásban szereplő egy főre jutó havi jövedelem figyelembe vételével e rendelet 1. számú mellékletében megállapított szolgáltatási egységre jutó díj.


A személyi térítési díj havi összege az egy ételadagra jutó díj és az adott hónapban igénybe vett összes ételadag  szorzata, amely nem haladhatja meg a jegyzői igazolásban szereplő, a szolgáltatást igénybe vevő családjának az egy főre jutó havi jövedelem 30 %-át.

4.§.

A kötelezett által fizetendő személyi térítési díj összegét a jegyző   konkrét összegben állapítja meg és arról az ellátást igénylőt az ellátás igénybevételét megelőzően tájékoztatja.


A térítési díj felülvizsgálata során e §. (1) bekezdésében foglalt rendelkezést kell alkalmazni.

5.§.

E rendelet  2009. április 1-én lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


Kup  2009. április 08.


Varga István  sk.                                         Kissné Szántó Mária sk.

polgármester                                                                       körjegyző

           

A rendelet kihirdetve:

2009. április 16.

Kissné Sz. Mária

körjegyző


■ módosította a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet Hatályos 2014. április 1-től

1 módosította a 2/2016. (IV.5.) önkormányzati rendelet

2 módosította a 2/2018. (III.29.) önkormányzati rendelet . Hatályos 2018. április 1-től

3módosította a 4/2019. (III.30.) önkormányzati rendelet hatályos 2019. április 1-től

4módosította a 2/2020. (III.30.) önkormányzati rendelet hatályos 2020. április 1-től
                                                                                  1. melléklet a

                                                                                   3/2009.(IV.16.) önkormányzati rendelethez


A szociális étkeztetés  díja  2020. április  1-től  (Ft/adag) 4
Önköltség és normatív hozzájárulás különbözete

ft/adag

Képviselő-testület által megállapított intézményi térítési díj Ft/adag


 499 ft/adag

500  Ft/adag
■Módosította a   2/2014. (II.28.) önkormányzati  rendelet (hatályos 2014. április  1-től)

1 módosította a 2/2016. (IV.5.) önkormányzati rendelet

2 módosította a 2/2018. (III.29.) önkormányzati rendelet . Hatályos 2018. április 1-től

3 módosította a 4/2019. (III.30.)  önkormányzati rendelet. Hatályos 2019. április 1-től

4 módosította a 2/2020 (II.24.) önkormányzati rendelet  Hatályos 2020. április 1-től