Kup Önkormányzat 9/2013. (VII.31.) önkormányzati rendelete

A közterület használatról

Hatályos: 2015. 02. 01

Kup   Község Önkormányzat Képviselő-testületének

9/2013. (VII.31.) önkormányzati rendelete a közterületek használatárólÅ

                                                           (egységes szerkezet)

Kup   Önkormányzat Képviselő-testülete  a közrend, közbiztonság, a környezet védelme érdekében  az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján - Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 13. §. (2) –ben meghatározott feladatkörében eljárva- figyelemmel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. §. (1) bekezdésére -   a következőket  rendeli el:


1. Általános rendelkezések


1.§

(1) A rendelet célja: Meghatározza a közterületek használatának rendjére vonatkozó szabályokat, figyelemmel a helyi adottságokra, a lakossági igényekre, a községrendezései, közlekedés-biztonsági szempontokra. Megállapítja a közterület-használati díj mértékét és fizetésének módját.


(2) Közterület fogalma: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati  tulajdonba álló földterület, amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat és az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván. Közterület rendeltetése különösen: közlekedés biztosítása (utak,terek) a pihenő- és emlékhelyek kialakítása (parkok, köztéri szobrok stb.) a közművek elhelyezése


2.§.

(1) A rendelet hatálya kiterjed Kup   Község közigazgatási területén belül – az Önkormányzat tulajdonában álló és az ingatlan-nyilvántartás helyrajzi szám mutatójában közterületként nyilvántartott belterületi földrészletre, illetve a belterületi földrészletek, építmények közhasználatra átadott részére (továbbiakban együtt: közterület)


(2) Rendelkezéseit minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre alkalmazni kell, akik állandó vagy ideiglenes jelleggel a község területén tartózkodnak és tevékenykednek.


3.§.

 A közterületeket, azok építményeit, berendezéseit és felszereléseit rendeltetésüknek megfelelően állaguk sérelme nélkül és az általános magatartási szabályok betartásával – mindenki ingyenesen használhatja.2. A közterület-használat engedélyezése, a közterület igénybevétele


4.§.

(1) A közterületek rendeltetéstől eltérő használatához hatósági engedély szükséges (továbbiakban közterület-használati engedély)
(2) Közterület használati engedélyt kell beszerezni

 1. Építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék elhelyezése 72 órát meghaladó időtartam után
 2. Filmforgatáshoz, televíziós felvételhez szükséges közterület használat
 3. Idényjellegű árusítás, kitelepülés (kivétel önkormányzat által szervezett rendezvények)
 4. Alkalmi és mozgóárusítás
 5. Cirkuszi és mutatványos tevékenység
 6. Közút, járda nem közlekedési célú igénybevételéhez, felbontásához, amennyiben a 8 napot meghaladja és egyéb pontok hatálya alá nem tartozik
 7. Tüzelőanyag tárolása (72  órát meghaladó időtartam után)
 8. Jármű tárolása közterületen.


(3) A filmforgatás célú közterület használatot akadályozó, a kérelmezőnek fel nem róható, előre nem látható elháríthatatlan ok, vagy a közterület használatot ellehetetlenítő időjárási körülmény esetén hét munkanapon belül a filmforgatás célú közterület használatot újra biztosítani kell, amennyiben a kérelmező az ok bekövetkeztétől számított 3 munkanapon belül írásban bejelenti a filmforgatás meghiúsulását.


5.§.

(1) A közterület használati engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

 • az igénybevételt kérő nevét, címét
 • az igénybevétel kezdetének és befejezésének tervezett időpontját
 • a közterület használat helyének módjának és mértékének pontos meghatározását
 • a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására vonatkozó okirat másolatát,
 • alkalmi és mozgóárusítás esetén az elárusító berendezés elbírálására alkalmas hiteles dokumentumot.
 • a hatósági eljárás megindításához szükséges, jogszabályban előírt mértékű eljárási illetéket


(2) Filmforgatás  – ideérte a reklámfilmet is – céljából való közterület-használat esetén a kérelmet a Veszprém Megyei Kormányhivatalnál,  egyéb esetben a Pápakovácsi Közös Önkormányzati Hivatalnál kell előterjeszteni.  


(3) A közterület filmforgatás célú  használatbavételével kapcsolatos  engedélyezési eljárás részletszabályait a mozgóképről szóló 2004. évi II.törvény IV/A. fejezete tartalmazza.


(4) Az engedélyezési eljárás a képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester hatáskörébe tartozik (továbbiakban : engedélyező hatóság)


6.§.

Nem kell közterület használati engedély:

 1. a közterületen, illetve az alatt vagy felett elhelyezett postai távközlési kábelek, továbbá közművek hibaelhárítása érdekében végzett munkához, feltéve, hogy a közlekedést nem akadályozza
 2.  az úttartozékok és a közúti közlekedés irányítását szolgáló berendezések elhelyezéséhez
 3. népegészségügyi szűrést végző ingyenes szolgáltatásért
7.§.

Nem adható közterületi-használati engedély a lakosság nyugalmát vagy a közerkölcsöt sértő tevékenység végzésére.


8.§.

 Az engedély megadása során figyelembe kell venni az építésügyi szabályokat, a rendezési tervet, a műemlékvédelmi, a közegészségügyi, továbbá más szakhatóságok által előírt követelményeket.


9.§.

(1) Az engedélyes köteles az igénybe vett területet és  környezetét tisztán tartani, gondozni.


(2) Tilos hirdetést, plakátot, reklámcédulát e célra ki nem jelölt építményre, műtárgyra, köztéri berendezésre,, úttartozékra, élő növényzetre, autóbuszvárókra elhelyezni.


(3) Magán – közcélú, politikai és választási célú plakát, hirdetmény a kijelölt községi hirdetőtáblán helyezhető el.


(4) Hirdetmény, plakát csak oly módon helyezhető el, hogy az károkozás nélkül eltávolítható legyen.


10. §.

(1) Az engedélyes a közterület használatért díjat köteles fizetni. A rendelet 1. melléklete tartalmazza az egyes közterület-használatokhoz tartozó díjtételek felsorolását. A fizetendő díjat és megfizetésének határidejét,  módját az  engedélyező határozatban kell meghatározni.


11. §.

Az engedélyező hatóság a közterület-használati díj fizetésének kötelezettsége alól – kérelemre – részben vagy egészben felmentést adhat:

 1. ha azt az engedélyes jövedelmi, vagyoni, szociális helyzete indokolja
 2. jótékony és közcélú rendezvényhez3. Járművek közterületen történő tárolása


12. §.

(1) Közterületen műszaki állapotánál fogva közúti közlekedésre  alkalmatlan, hiányos vagy roncs jármű közterület használati engedély nélkül nem tárolható.


(2) Az olyan üzemképtelen jármű, amely hatósági engedéllyel vagy jelzéssel nem rendelkezik, és a közúti forgalomban csak ilyen engedéllyel vagy jelzéssel vehet részt, közterületen közterület használati engedéllyel  legfeljebb 15 napig tárolható.


(3) A (2) bekezdés alapján engedély legfeljebb 15 napra adható, a határidő leteltéig a jármű tulajdonosa (üzembentartó) köteles saját költségén az üzemképtelen  járművét a közterületről eltávolítani.


(4) Ha a jármű tulajdonosa (üzembentartó) a (3) bekezdésben előírt kötelezettségének nem tesz eleget, vagy ismeretlen – az  engedélyező hatóság gondoskodik a jármű elszállíttatásáról , a tulajdonos (üzembentartó) költségére és veszélyére.


13. §.

(1) Tilos a közterületen a járművek mosása, javítása, szerelése a KRESZ-ben meghatározott hibaelhárítás kivételével.


(2) Teher- és áruszállításra szolgáló gépjármű, mezőgazdasági vontató, munkagép, pótkocsi, 12 főnél nagyobb befogadóképességű autóbusz

a) saját telephelyen

b) az engedélyező hatóság által kijelölt területen tárolható.4. A közterület engedély nélküli használatának jogkövetkezményei


14. §

(1) Vissza kell vonni az engedélyt , ha az engedélyes a közterületet nem az engedélyezett célra és módon használja, vagy díjfizetési kötelezettségének az esedékesség időpontjáig nem tett eleget.


(2) Közterület engedély nélküli vagy engedélytől eltérő módú használata esetén a használó köteles az  engedélyező hatóság felhívására a használatot azonnal megszüntetni és a közterület eredeti állapotát saját költségén, minden kártalanítási igény nélkül helyreállítani.


(3) Azt, aki a közterületet engedély nélkül vagy az engedélytől eltérő módon használja,   az engedély nélküli, vagy az engedélytől eltérő használat tartalmára kötelezni kell a közterület használati díj megfizetésére.


(4) A közterületet engedély nélkül vagy az engedélytől eltérő módon használó az engedélyez feltételeinek megfelelően utólag kérheti az engedélyező hatóságtól a közterület használat engedélyezését.


(5) Ezáltal a használó nem mentesül a (2) bekezdésben említett jogkövetkezmények alól.5. Záró rendelkezések


15.§.

(1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben, a közterült használat engedélyezésére vonatkozó hatósági eljárásra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szabályait kell alkalmazni.

(2) A rendelet 2013. augusztus 1-én lép hatályba.

(3) A rendelet kihirdetéséről a  jegyző gondoskodik.


Kup   2013. július 24.Varga Éva Teréz                                                                             Bóka Istvánné

polgármester                                                                                   jegyzőMódosította az 1/2015. (I.20.) önkormányzati rendelet . Hatályos 2015. február 1-től

1. melléklet a 9/2013. (VII.31.) önkormányzati rendelethezÅ
Közterület használati díjak


Közterület használat célja

Díj mértéke

építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék elhelyezése, tüzelőanyag tárolása (4.§. (2) bek. a)pont, g/pont)

200 Ft/m2/hó de minimum 2000 Ft

Filmforgatáshoz, televíziós felvételhez szükséges közterület 4.§. (2) bek. b/ pont)

50.000 Ft/nap

alkalmi és mozgóárusítás (4.§. (2) bek. d/pont), idényjellegű árusítás, kitelepülés  (4.§. (2) bek. c/pont)

50 ft/m2/ alkalom, de minimum 500  Ft/nap Å

mutatványos, cirkusz (4.§. (2) bek. e/pont)

200 Ft/m2/hó de minimum 2000 Ft

közút, járda nem közlekedési célú igénybevételéhez, felbontásához, amennyiben a 8 napot meghaladja és egyéb pontok hatálya alá nem tartozik(4.§.(2) bek. f/pont)

200 ft/m2/hó de minimum 2000 Ft

Jármű tárolása közterületen

5000 Ft/hó/gk

Módosította az 1/2015. (I.20.) önkormányzati rendelet . Hatályos 2015. február 1-től