Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020.(II.24.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás – szociális étkeztetés intézményi térítési díjának megállapításáról szóló 3/2009.(IV.16.) rendelet módosításáról.

Hatályos: 2020. 02. 24 - 2020. 02. 25


Kup   község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020. (II.24.) önkormányzati  rendelete a

a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás – szociális étkeztetés intézményi térítési díjának megállapításáról szóló 3/2009.(IV.16.) rendelet módosításáról.

                                                          


Bevezetés


Kup     Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kup     település közigazgatási területére vonatkozóan a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban Szt) 114. §(1) bekezdésében, 115. §. (3) (7) és (10) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján – Magyarország  helyi önkormányzatairól szóló  2011. évi  CLXXXIX.  Törvény.  13. § (1) bekezdés 8/pontjában  meghatározott feladatkörében eljárva -  a szociális étkeztetésért, mint   szociális alapszolgáltatásért fizetendő térítési díj és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 3/2009. (IV.16.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja:   1. §.


 A rendelet 1.  melléklete helyébe e rendelet 1.  melléklete lép.  1. §.


 A rendelet  a kihirdetést követő napon lép hatályba.Kup     2020. február 13.Varga Imre                                                               Kissné Szántó Mária

polgármester                                                                       jegyző


           

A rendelet kihirdetve:

2020  február 24. Kissné Szántó Mária 

jegyző

  1.  melléklet a 3/2020 (II.24.)  önkormányzati rendelethez


A szociális étkeztetés  díja  2020. április 1-től  (Ft/adag)
Önköltség és normatív hozzájárulás különbözete

ft/adag

Képviselő-testület által megállapított intézményi térítési díj Ft/adag

499   ft/adag

500  Ft/adag