Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009/2009.(IV.16.) önkormányzati rendelete

Kup község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.16.) rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás – szociális étkeztetés intézményi térítési díjának megállapításáról

Hatályos: 2009. 04. 17 - 2018. 03. 31

Kup község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.16.) rendelete

a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás – szociális étkeztetés intézményi térítési díjának megállapításáról


Bevezetés

Kup Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kup település közigazgatási területére vonatkozóan a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban Szt) 114. §(1) bekezdésében, 115. §. (3) (7) és (10) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján a szociális étkeztetésért, mint szociális alapszolgáltatásért fizetendő térítési díj és a díjalkalmazás feltételeiről az alábbi rendeletet alkotja:


  1. §.

Kup Község Önkormányzata az Szt-ban foglalt kötelezettségének a szociális étkeztetésének az Sándor és Sándor Kft által működtetett konyháról – iskolai szünetekben a Pápakovácsi Idősek Otthonának konyhájáról - történő ebéd biztosításával tesz eleget.


  1. §.

A szociális étkeztetésért térítési díjat kell fizetni.

A térítési díjat az Szt-ben meghatározott kötelezett köteles megfizetni.


3.§.

Az alapszolgáltatás intézményi térítési díjának alapja a szolgáltatási önköltség (a szolgáltatás kapcsán felmerült ráfordítások, költségek egy szolgáltatási egységre – egy ételadagra – jutó értékei az előző év adatai alapján.) és a normatív hozzájárulás különbözete


A kötelezett által fizetendő személyi térítési díj a jegyző által kiállított igazolásban szereplő egy főre jutó havi jövedelem figyelembe vételével e rendelet 1. számú mellékletében megállapított szolgáltatási órára jutó díj.


A személyi térítési díj havi összege az egy ételadagra jutó díj és az adott hónapban igénybe vett összes ételadag szorzata, amely nem haladhatja meg a jegyzői igazolásban szereplő, a szolgáltatást igénybe vevő családjának az egy főre jutó havi jövedelem 20 %-át.


4.§.

A kötelezett által fizetendő személyi térítési díj összegét a jegyző konkrét összegben állapítja meg és arról az ellátást igénylőt az ellátás igénybevételét megelőzően tájékoztatja.


A térítési díj felülvizsgálata során e §. (1) bekezdésében foglalt rendelkezést kell alkalmazni.


5.§.

E rendelet 2009. április 1-én lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.Kup 2009. április 08.


Varag István sk. Kissné Szántó Mária sk.

polgármester körjegyzőA rendelet kihirdetve:

2009. április 16.


Kissné Sz. Mária

körjegyző


  1. sz. melléklet


A szociális étkeztetés díja 2009. április 1től (Ft/adag)
Normatívkategória

Önköltség és normatív hozzájárulás különbözete

ft/óra

Képviselő-testület által megállapított intézményi térítési díj Ft/óra

I. azon ellátottak, ahol a családban az egy főre jutó jövedelem a nyugdíjminimum 150 %-át nem haladja meg(42750 Ft-ig)

438 Ft - 363 Ft/

75 ft/adag

75 Ft/adag

II. azon ellátottak, akiknek a családjában az egy főre jutó jövedelem a nyugdíjminimum 150 %-a és 300 §-a között van

42751-85500 Ft-ig)

438-322 Ft

116 Ft/adag

116 Ft/adag

III. azon ellátottak, ahol a családban az ez főre jutó jövedelem a nyugd. Minimum 300 %-a fölött van 85501 Ft felett

438-255 Ft

183 Ft/adag

183 Ft/adag