Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2017.(XI.22.) önkormányzati rendelete

Szociális tüzifa támogatás helyi szabályairól

Hatályos: 2017. 11. 23 - 2018. 04. 15

Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2017.(XI.22.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tüzifa támogatás helyi szabályairólKup Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


 1. A rendelet célja, hatálya

1.§


 1. A rendelet célja, hogy az Önkormányzat – a belügyminiszter Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet I.9 pontja alapján a helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatására kiírt pályázati felhívásra benyújtott pályázat alapján elnyert szociális célú tüzifa támogatási ellátás igénybevételének helyi szabályait megállapítsa, rendelkezzék az ellátás mértékéről, a jogosultság feltételeiről.

 2. A rendelet hatálya Kup község közigazgatási területén lakcímmmel rendelkező, és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban. Szt.) 3.§-ában meghatározott személyekre terjed ki. 1. A támogatás feltételei

2.§


 1. Támogatásra a fatüzelésre alkalmas fűtési lehetőséggel rendelkező család jogosult.

 2. Az Önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként tüzifát biztosíthat

a.) annak a személynek, aki az Szt. szerinti

 1. aktív korúak ellátására

 2. időskorúak járadékára jogosult,

b.) halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család

c.) annak a személynek, akinek a családjában mozgáskorlátozott él és ezt hiteles

dokumentummal igazolja,

d.) azoknak a családoknak, ahol az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 150 %-át, egyedül élő, gyermekét egyedül nevelő családnál a 250 %-át.

(3) A (2) bekezdés a-b.) pontjában jogosultak előnyben részesülnek a tüzifa osztás során.

(4) A (2) bekezdés d.) pontjában jogosultak esetén a család rendkívüli élethelyzete okán a meghatározott jövedelemhatártól a képviselő-testület méltányosságból eltérhet.

(5) Háztartásonként legfeljebb 5 m3 tüzifa adható.

(6) Az Önkormányzat vállalja, hogy a szociális célú tüzifa juttatásban részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér, a tüzifa rászorulóhoz történő eljuttatását biztosítja.
 1. A támogatás igénylésének menete

3.§.


 1. A támogatás megállapítása kérelemre indul.

 2. A kérelmet – a rendelet 1. mellékletében szereplő nyomtatványon – a Pápakovácsi Közös Önkormányzati Hivatalhoz kell benyújtani, csatolva a jogosultságot megalapozó iratokat, igazolásokat.

 3. A kérelmeket 2017. november 30-ig lehet benyújtani, a kérelmek elbírálása a képviselő-testület hatásköre.

 4. A tüzifa átvételét a jogosult a 2. mellékletben szereplő átvételi elismervényen aláírásával igazolja. 1. Záró rendelkezések

4.§


A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és 2018. április 15. napján hatályát veszti.


Kup 2017. november 21.

Hiér Judit Bóka Istvánné

polgármester jegyző
A rendelet kihirdetve

2017. november 22.


Bóka Istvánné

jegyző