Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020.(V.11.) önkormányzati rendelete

A közművelődés helyi szabályaról

Hatályos: 2020. 05. 12


Kup  Község Önkormányzat Polgármesterének  3/2020. (V.11.)  önkormányzati rendelete

a közművelődés helyi szabályairól


Kup  Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében  a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a  muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról  és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A  §-ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  1. A rendelet célja


1.§. E rendelet célja, hogy Kup  Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) a település polgárainak közművelődési igényei és érdekei, valamint a helyi lehetőségek, sajátosságok alapján rendeletben határozza meg közművelődési feladatait, az ellátandó közművelődési alapszolgáltatások körét, a feladatellátás formáját, módját, mértékét.  1. Az önkormányzat közművelődési alapszolgáltatásai


2. §. (1) Az önkormányzat a település minden lakosának biztosítja a kultúrához való hozzáférés jogát és lehetőségét.


(2) Az önkormányzat a helyi közművelődési tevékenység során az alábbi közművelődési alapszolgáltatások megszervezéséről gondoskodik:

a) a művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösség számára helyszín biztosítása,

b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

c)  a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása.

(3) Az önkormányzat a 2.§. (2) bekezdésben foglalt közművelődési alapszolgáltatás keretében:

a) a művelődő közösségnek rendszeres és alkalomszerű művelődési vagy közösségi tevékenysége  végzésének helyszínét biztosítja,

b) a művelődő közösség számára bemutatkozási lehetőségeket teremt.  1. A közművelődési feladatellátás formája, módja, mértéke


3. §. (1) Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásáról nem intézményi formában gondoskodik. Az önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatásokat a saját fenntartású közösségi színtér keretében valósítja meg a 8595 Kup Fő utca 97.  (163. hrsz) szám alatti ingatlanban. A közösségi színtér nem jogi személy, fenntartója az önkormányzat.

(2) Az önkormányzat a közművelődési feladatainak ellátása érdekében további közösségi színtereket hozhat létre, más szervezetekkel közművelődési megállapodásokat köthet.

(3) A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvény és a rendelet által meghatározott közművelődési fenntartói felügyeleti és egyéb jogköröket a képviselő-testület gyakorolja.

(4) Az önkormányzat könyvtári szolgáltatási rendszer keretében könyvtárat működtet az Eötvös Károly Megyei Könyvtár szakmai felügyelete mellett.

(5) Az önkormányzat  a közművelődési feladatainak ellátása során együttműködik:

a) a településen működő társadalmi és civil szervezetekkel, magánszemélyekkel, művészeti, hagyományőrző és kulturális tevékenységet is végző helyi közösségekkel, személyekkel, civil szervezetekkel

b) a településen  működő köznevelési intézményekkel,

c) egyházakkal,

d közművelődési feladatot ellátó országos, megyei és térségi szervezetekkel, intézményekkel, gazdasági társaságokkal és más személyekkel.


4.§ (1) A közösségi színtér

a) segíti a közösségi tevékenységeket, a művelődő közösségek működését, ösztönzi a társadalmi összetartozást és a közösségek  kulturális értékteremtésben való aktív részvételét,

b) működése a közösségek öntevékenységén alapul, és azt ösztönzi, tevékenységét a közösségek érdeklődése, igényei és szükségletei alapján végzi, tevékenységének tervezésébe, értékelésébe a közösségeket bevonja,

c) mindenki számára nyitott, mindenki számára hozzáférhető,

d) együttműködik a civil, gazdasági és egyéb szervezetekkel, kulturális intézményekkel, más szakterületekhez tartozó intézményekkel,

e) alaptevékenysége körében nem gazdasági haszonszerzés céljából jön létre,

f) részt vesz a kulturális alapellátás kiterjesztésében.  1. A közművelődési feladatellátás finanszírozása


5.§. (1) Az önkormányzat a közművelődéssel kapcsolatos feladatai ellátásának pénzügyi fedezetét az éves költségvetésben meghatározott keretek között biztosítja.

(2) A közművelődési feladatok ellátásának forrásai:

a) a központi költségvetésből származó állami feladatfinanszírozás és

b) pályázati úton elnyert támogatás és

c) önkormányzati saját költségvetési bevétel és

d) az államháztartáson kívüli forrásból származó egyéb támogatása.

(3) Az önkormányzat a közművelődési  feladatainak ellátása érdekében biztosítja a közművelődési intézmények fenntartásához, illetve a közművelődési feladatainak teljesítéséhez szükséges jogszabályban előírt minimális személyi és tárgyi feltételeket.  1. Záró rendelkezések


6. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Kup  Község Önkormányzat Képviselő-testületének a közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról  szóló 13/2004. (VI.9.)  önkormányzati rendelete.


Kup , 2020. május 7.Varga Imre    sk                                           Kissné Szántó Mária sk

polgármester                                                                       jegyző
A rendelet kihirdetve:

2020. május 11. Kissné Szántó Mária sk

jegyző