Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2003.(XII.1.) önkormányzati rendelete

A lakásépítés és lakásvásárlás helyi támogatásáról

Hatályos: 2016. 06. 11

Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének

14/2003.(XII.01.) rendelete

a lakásépítés és lakásvásárlás helyi támogatásáról1

(egységes szerkezetben)


Kup Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) be- kezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyaror- szág helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 3


Általános rendelkezések

1. §


(1) Az Önkormányzat a rászoruló családok részére kamatmentes kölcsönt, illetőleg részben vagy egészben vissza nem térítendő támogatást (továbbiakban: támogatás) nyújt:

a.) új lakás építéséhez, bővítéséhez,

b.) lakás vásárláshoz


(2) E rendelet alkalmazása szempontjából lakásépítés a családi és társasház építés, lakásbővítés, a toldalék építkezés és tetőtér beépítés amennyiben a támogatást igénylő részére önállóan funkcionáló lakás jön létre.


A támogatásban részesíthetők köre

2. §


(1) Támogatásban részesíthetők azok a családok, kivételesen azok az egyedülállók, akiknek az egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 700 %-át.4


(2) Az átlagos havi jövedelmet az igényléskor igazolni kell.

Ennek alapján a következőket kell figyelembe venni:

a.) személyi jövedelemadó alá eső valamennyi jövedelmet,

b.) bármilyen jogcímen kapott nyugdíj, rendszeres segély összegét,

c.) földjáradékot, háztáji és illetményföld jövedelmét,

d.) munkanélküli segély vagy járadék összegét.


(3) Az átlag jövedelem megállapításánál a tartásdíjat növelő vagy csökkentő tényezőket kell számításba venni.
1 módosította a 18/2004.(VIII.11.) rendelet
(4) Fiatal házasok támogatási igénye setében az átlagjövedelem számításánál a 2 gyermek vállalását figyelembe lehet venni. A rendelet szempontjából fiatal házasok akik egyike sem töltötte be a 40. életévét.1


(5) az 1. § alapján támogatásban azok részesíthetők, akik lakással nem rendelkeznek, illetőleg lakástulajdonuk szükséglakás.


(6) Különösen méltányos esetekben támogatásban részesíthetők azok az igénylők is, akik lakással rendelkeznek, de lakásuk a jogos lakásigény felső határát nem éri el.


(7) Azonos anyagi feltételekkel rendelkező igénylők esetén kedvezőbb elbírálásban részesülnek:

a.) a három vagy több gyermekes igénylők,

b.) a gyermeket egyedül nevelők


(8) Nem nyújtható támogatás annak:

a.) aki támogatásban már részesült,

  1. b.) saját hibájából nem folytat rendszeres kereső tevékenységet,

c.) engedély nélkül építkezik.


A támogatás mértéke

3. §


  1. A támogatás összege lakásépítéshez és lakásvásárláshoz 250.000 Ft-ig terjedhet.5


  1. A támogatás pénzügyi fedezetét képezi az önkormányzat éves költségvetésében az e célra biztosított összeg.


Eljárási rendelkezések

4. §


  1. A támogatás kérelemre adható.


  1. A támogatás iránti kérelmeket az arra rendszeresített formanyomtatványon minden év április 15-ig, illetve szeptember 15-ig kell a Pápakovácsi Közös Önkormányzati Hivatalhoz (Pápakovácsi Fő utca 19.)6 benyújtani.


  1. A kérelemhez csatolandó mellékleteket a kérelemnyomtatványon fel kell tüntetni.

5. §


(1) A támogatás odaítéléséről és összegéről a képviselő-testület a rászorultság figyelembevételével dönt.

(2) A javaslatot a polgármester – előzetes környezettanulmányra is tekintettel – terjeszti elő a kérelmek benyújtási határidejét követő képviselő-testületi ülésen.

6. §


(1) A támogatásban részesültekkel a polgármester megállapodást köt, mely tartalmazza a támogatás módját, felhasználási célját és összegét, a kifizetés és visszafizetés feltételeit. A támogatási szerződésben ki kell kötni, hogy a támogatással vásárolt vagy épített lakást 5 évig elidegenítési tilalom terheli, ellenkező esetben a támogatást évi 10 %-os kamattal terhelten 30 napon belül köteles a támogatott visszafizetni.7


(2) 2 hatályon kívül helyezte a 18/2004.(VIII.11.) rendelet

(3) A Körjegyzőség köteles a visszatérítendő kölcsön és a megfizetett törlesztő részletek összegét nyilvántartani és a hátralék vagy egyébként esedékessé váló tartozás beszedése iránt intézkedni.


Záró rendelkezések


  1. §


A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.8
Kup, 2003. november 28.
Varga István sk Feketéné F. Judit sk

Polgármester körjegyzőA rendelet kihirdetve:

2003. december 1.Feketéné F. Judit sk.

körjegyző1-2 módosította a 18/2004.(VIII.11.) rendelet


3-8 módosította az 5/2016. (VI.10.) önkormányzat rendelet. Hatályos 2016. június 11-től.