Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2002.(XII.1.) önkormányzati rendelete

A környezet védelméről

Hatályos: 2015. 04. 16 - 2020. 12. 31

Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének

5/2002. (XII.01.)  rendelete

a környezet védelméről 1

(egységes szerkezetben)


Kup Község   Önkormányzat Képviselő-testülete  a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. §. (1) bekezdés c)pontjában, 48.§. (4) bekezdés b)pontjában foglalt felhatalmazás alapján  az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el: 21. §

A rendelet célja, hogy meghatározza az önkormányzat környezetvédelemmel kapcsolatos feladatait, a természeti értékek, területek és az épített környezet értékeinek megőrzését, megszervezze a települési szilárd hulladék kezelési közszolgáltatást.


1.4 Általános rendelkezések

2. §

 1. A rendelet hatálya Kup község önkormányzatának közigazgatási területére terjed ki (továbbiakban: község).
 2. A rendelet rendelkezéseit a magánszemélyek, a jogi személyek és a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok kötelesek betartani.
 3. A rendelet hatálya nem terjed ki a veszélyes hulladékkal összefüggő tevékenységre.
 4. Értelmező rendelkezéseket az l. sz. melléklet tartalmazza.


2. 4 Köztisztaságról és köztisztasági

szolgáltatásról szóló rendelkezések

3.§

 1. A község köztisztaságának megőrzésében mindenki köteles hathatósan, a tőle elvárható legnagyobb mértékben közreműködni, a települési környezet és a közterületek szennyezését, fertőzését eredményező tevékenységtől, magatartástól tartózkodni.
 2. Szemetet, hulladékot, salakot közterületen tárolni, lerakni, továbbá a közterületet egyéb módon beszennyezni tilos!
 3. Minden olyan területen, illetőleg létesítményben, ahol tömegforgalom bonyolódik le, a tulajdonos illetve bérlő köteles a várható forgalomnak megfelelő mennyiségű, de legalább 1 darab közhasználatú hulladékgyűjtő tartály elhelyezéséről, javításáról, pótlásáról, továbbá rendszeres kiürítéséről és tisztán tartásáról gondoskodni.
 4. Szemetet, hulladékot, építési törmeléket kizárólag erre a célra kijelölt szilárd hulladéklerakó helyen lehet elhelyezni.
 5. Aki a közterületen — engedély nélkül - települési szilárd hulladékot rak le, köteles azt saját költségén eltávolítani. Ha a kötelezett ennek a meghatározott időn belül nem tesz eleget, az elszállításról — a kötelezett költségére — az Önkormányzat gondoskodik.
 6.  Anyagszállításnál, fel— és lerakodásnál a közterületet beszennyezése esetén a szennyeződést okozó köteles megtisztítani és a szemetet eltávolítani. Közterületen szennyező anyagot csak zártrendszerű járművel szabad szállítani.
 7. Az anyag lerakásánál ügyelni kell arra, hogy a közterületen lévő felszerelési és berendezési tárgyak, növények szabadon maradjanak, és ne rongálódjanak.
 8. Építés, bontás, tatarozás esetén a tulajdonos (építtető illetve kivitelező) köteles a közterületet állandóan tisztántartani és a keletkezett szemetet elszállíttatni.
 9. Utcai árusok kötelesek az árusításra kijelölt helyet és annak környékét 3 méteres körzetben állandóan tisztán tartani és az árusításból keletkező hulladékot elszállítani.
 10. Ha a jármű üzemeltetése során a közterület beszennyeződik (pl: olajfolyás) a

 jármű üzembetartója haladéktalanul köteles a szennyeződést eltávolítani.

 1. Tilos közterületen járművet szerelni, mosni!
 2. A közterületen lévő csatornába, vízelvezető árokba, víznyelő aknába szennyvíz, továbbá eldugulást okozó anyag öntése vagy bevezetése tilos.
 3. Tilos állati hullát közterületen elhelyezni vagy elhagyni! 1. Közterületen bárminemű burkolat (úttest, járda, térburkolat) felbontása csak a körjegyző, az országos közúthálózatba tartozó utak tekintetében a területileg illetékes Állami Közútkezelő Közhasznú Társaság engedélyével, az abban foglalt feltételek betartásával történhet.

4.§

 1. Az egyes ingatlanok, ingatlanrészek tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosa, illetve az azt bármilyen jogcímen használó köteles gondoskodni.
 2. A tulajdonos vagy a használó köteles gondoskodni:
  1. az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában 1 méter széles területsáv) illetőleg a járda és az úttest középtengelye közötti részének tisztántartásáról, legalább hetenkénti takarításáról, a járda melletti zöldsáv gondozásáról, az ingatlan előtti élő sövények, fák ápolásáról.
  2. a járdaszakasz melletti árok és műtárgyai tisztántartásáról, karbantartásáról.
  3. a csapadékvíz zavartalan elfolyásáról, a járműbehajtás átereszeinek tisztántartásáról.
  4. a hó eltakarításáról, a síkosság megszüntetéséről naponta szükség szerint akár napjában többször is.
 3. A szórakoztató-, vendéglátó- és árusító helyek, üzletek környékét (járdaszakasz) a tulajdonosok, illetve a használók kötelesek tisztántartani, a hulladékot eltávolítani, a hó eltakarításáról, a síkosság megszüntetéséről naponta szükség szerint gondoskodni.
 4. Az /1/ és /2/ bekezdésben foglalt kötelezettség a bekerített vagy be nem kerített üresen álló épületek, továbbá beépítetlen ingatlanok tulajdonosaira is vonatkozik.

5.§

 1. A járdáról, gyalogútról lekerülő havat 6 méternél szélesebb közúton a két szélén, ennél keskenyebb közúton a járdán kell összegyűjteni úgy, hogy a gyalogos közlekedést ne akadályozza.
 2. Útkereszteződésben és kanyarokban, továbbá közérdekű létesítményre (vízcsap, közkifolyó, vízelnyelő stb.) hórakást elhelyezni tilos!
 3. Az a tulajdonos, aki a 4.§. /1/ — /3/ bekezdésében meghatározott kötelezettségét felszólításra nem teljesíti, annak költségére a körjegyző a közterület tisztántartását elvégeztetheti.

6.§

Kup Község Önkormányzata biztosítja a háztartási hulladék szervezett keretek között történő elszállítását.

(1)-(8) bekezdés hatályon kívül 2011. március 1-től Módosította a 3/2011. (II.16.)  önkormányzati rendelet


(7)-(10) § hatályon kívül 2011. március 1-től Módosította a 3/2011. (II.16.)  önkormányzati rendelet


3.4 Szippantott szennyvíz elhelyezése

11.§3


4.4 Zaj— és rezgésvédelem

12.§

 1. A község belterülete zajvédelem szempontjából “Lakó— és intézményterület laza beépítéssel” kategóriába tartozik.
 2. A zaj- és rezgéskibocsátással járó szolgáltatási tevékenységeket a 3.sz.melléklet tartalmazza.
 3. Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.5.4 Zöldterületek és zöldfelületek megóvása,

valamint a parlagfű visszaszorítása

13.§

 1. A zöldterület ás zöldfelület tulajdonosa, használója köteles a tulajdonában lévő zöldterületeket és zöldfelületeket gondozni, karbantartani és felújítani.
 2. Tilos a zöldterületek növényzetének, egyéb elemeinek megrongálása, károsítása vagy elpusztítása.
 3. A község területén a fák védelmével kapcsolatban a hatályos jogszabályok előírásait kell alkalmazni.

14.§

 1. A tulajdonos illetve a használó köteles a tulajdonában, használatában lévő területet folyamatosan a parlagfűtől mentesíteni.
 2. A parlagfű irtását a lehetséges eszközök, illetve engedélyezett növényvédő-szerek felhasználásával lehet elvégezni.
 3. Az /1/ ás /2/ bekezdésben foglalt kötelezettség elmulasztása esetén a hatályos jogszabályban foglaltak szerint kell eljárni.

6. 4 A levegő tisztaságának védelme

15.§

A levegő tisztaságának védelme szempontjából a hatályos rendelkezések szerint a község a védett kategóriába tartozik.


7. 4 Avar ás kerti hulladék égetésének szabályai

16.§

 1. Az avar és kerti hulladék ártalmatlanításáról elsősorban hasznosításával kell gondoskodni, amennyiben ez nem lehetséges, elszállításáról gondoskodni kell.
 2. Avar ás kerti hulladék égetésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha kezelése az /1/ bekezdésben foglalt módon nem lehetséges.
 3. Kerti hulladékot csak kialakított tűzrakó helyen lehet égetni, ahol az égetés környezeti kárt nem okoz, emberi egészséget nem veszélyeztet.
 4. Kerti hulladékot közterületen égetni tilos!
 5. Az égetendő hulladék nem tartalmazhat kommunális, ipari és veszélyes hulladékot.
 6. Az égetés szélcsendes időben, nagykorú személy felügyelete mellett történhet 17.oo — 2o.oo óra közötti időszakban a hét minden napján vasárnapot kivéve.

17.§

A hatóságilag elrendelt tűzgyújtási tilalom alól e rendelet nem ad felmentést.


8. 4 Az önkormányzati Környezetvédelmi Alap

18.§

Kup Község Önkormányzat Képviselő-testülete Környezetvédelmi Alapot hoz létre az önkormányzat környezetvédelmi feladatainak ellátása érdekében.

19.§

 1. A Környezetvédelmi Alap forrásai:
  1. a jogerősen kiszabott és befizetett környezetvédelmi bírság önkormányzatot megillető része.
  2. környezetterhelési díjak és igénybevételi járulékok külön törvényben meghatározott része.
  3. az önkormányzat bevételeinek környezetvédelmi célra elkülönített része.
  4. egyéb az alapot megillető bevételek.
 2. Az Alapba befolyt összeget, amely nem került a tárgyévben felhasználásra, pénzmaradványként és az Alap következő évi forrásaként kell kezelni.

9.4 A Környezetvédelmi Alap felhasználása

20.§

 1. Az alapot kizárólag környezetvédelmi célokra lehet fordítani, melyek a következők:
  1. levegőtisztaság védelmi
  2. hulladékgazdálkodás és kezelés
  3. zaj— és rezgésvédelem
  4. védett természeti értékek megóvása
  5. zöldterületek védelmének fejlesztése, allergén növények elleni védekezés
  6. vizek és talaj védelme
  7. egyéb környezetvédelmi tevékenység (oktatás, szakmai programokon részvétel,   információs rendszer működtetése stb.).
 2. Az Alapból megvalósítandó feladatok meghatározása, módosítása és a végrehajtásról szóló beszámolás a költségvetés tervezéséről, jóváhagyásáról és gazdálkodásáról szóló jogszabályok szerint történik.


10. Közigazgatási eljárásra vonatkozó rendelkezések5

20/A. §.


E rendeletben foglalt rendelkezések megszegése miatt hivatalból eljárás indítható, amelynek során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.


11. Záró rendelkezések

21.§

(’)-(2) bekezdés hatályon kívül  2012. június 27-től . Módosította a 7/2012. (VI.26.) önkormányzati rendelet.


 1. E rendelet 2002. július 1. napján lép hatályba. Hatálybalépésével egyidejűleg a 4/1991. (XII.16.) sz. rendelettel hatályában fenntartott 1/1979. (II.27.) sz. köztisztasági rendelet, valamint a 6/1994. (VIII.15.) sz. „Avar és kerti hulladék nyílt téri égetésének szabályairól szóló” rendelet hatályát veszti.Kup, 2002. április 29.

                        Varga István    sk.                            Koch Nándorné sk.

                     polgármester                                       körjegyző


1-5 Módosította az 5/2015. (IV.16.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2015. április 20-tól1. számú melléklet


ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK


E rendelet alkalmazásában:

 1. Belterület: minden olyan épülettel beépített ás be nem épített föld, amely a településen az ingatlan-nyilvántartás szerint belterületnek minősül.
 2. Ingatlan tulajdonosa: a tulajdonos a birtokos, a kezelő, a haszonbérlő, a bérlő, a haszonélvező.
 3. Közterület: az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi földrészlet (p1. közút, járda, utca, út, tér, köz, közpark) továbbá az építmények közhasználatra átadott része (p1. épületárkád alatti járda, alul- és felüljáró
 4. Tisztántartás: az egyes ingatlanok, és közterületek tisztítása, hó- és síkosság-mentesítése, illetőleg pormentesítése.
 5. Települési szilárd hulladék: az ingatlanon keletkező háztartási és egyéb szilárd halmazállapotú visszamaradt anyag, a veszélyes hulladék kivételével.
 6. Háztartási hulladék (szemét): a lakásokban, valamint a lakás és pihenés cé1jára használt egyéb helyiségekben, valamint a lakók közös használatára szolgáló helyiségekben és területen keletkezett szilárd hulladék (p1. salak, rongy, söpredék, hamu, korom, edény, eszköz, ablaküveg, papír, konyhai hulladék, kisebb mennyiségű falvakolat, kerti és gazdasági hulladék, falomb, nyesedék), feltéve ha annak kétheti mennyisége nem több 1 db szabvány tárolóedényben tárolt szemét mennyiségénél.

         Nem minősül háztartási szemétnek az emberi ürülék, az állati hulla és trágya, a jég, a sár, a fertőző vagy robbanásveszélyes anyag, tűzveszélyes hulladék és göngyöleg, valamint más egyéb veszélyes hulladék.

 1. Egyéb szilárd hulladék: a lakásban és az emberi tartózkodásra szolgáló más helyiségekben felhalmozódott szilárd hulladék (p1. nagyobb méretű berendezést tárgy, lom, bútor, ágybetét, háztartási berendezés és készülék), valamint az azokhoz tartozó területeken illetőleg a közterületen keletkezett szilárd hulladék.
 2. Települési folyékony hulladék: az ingatlanon keletkező ás az ott gyűjtött, tárolt szennyvíz és szennyvíziszap - a közcsatorna-hálózatba vezetett valamint a termelési, szolgáltatási tevékenységből származó technológiai eredetű szennyvíz és szennyvíziszap kivételével.
 3. Építési törmelék: falvakolat, tégla, kőtörmelék, ha annak mennyisége a 6.) pontban meghatározottat meghaladja.
 4. Avar ás kerti hulladék: falomb és minden kertben termő növényt maradvány.


                                                                                                                                                                                                            2. sz. melléklet


2011. március 1-től Módosította a 3/2011. (II.16.)  önkormányzati rendelet


3. számú melléklet


ZAJ— ÉS REZGÉSKIBOCSÁTÁSSAL JÁRÓ SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGEK


01          Mezőgazdasági, vadgazdálkodási ás erdőgazdálkodási szolgáltatás

02          Halászati szolgáltatás

04122    Ruházati termékek bérmunkái (18)

04123    Bőrtermékek ás lábbeli termékek bérmunkái (19)

04127   Kiadói szolgáltatás (22)

04128   Hang— ás képfelvételek és számítástechnikai információt hordozók sokszorosítása

04213   Irodagép, számítógép konfigurálása, helyszíni szerelése (300)

04216   Mérés— és irányítástechnikai berendezések konfigurálása, helyszíni szerelése (331)

04220   Ipari termékek összeszerelése, komplettálása, élesztése (29—36)

04340   Ipari híradástechnikai termékek javítása (3222)

04350   Műszeripari termékek javítása (3340)

04390   Egyéb feldolgozóipari termékek javítása, felújítása, karbantartása (17—36)

04411   Felületkezelés, felületbevonás (2852)

04419   Egyéb átalakítással nem járó feldolgozóipari szolgáltatás (20,21,25,26,28)

0449     Egyéb általános feldolgozóipari szolgáltatás (15—36)

06         Építőipari szolgáltatás

0711     Közúti járműkereskedelem (5010)

07121   Személygépkocsi— és motorkerékpár— javítás és karbantartás (5021)

07123  Közúti járművek villamossági felszereléseinek, és a gépkocsi akkumulátorok    javítása    és karbantartása

07124   Közúti jármű abroncsköpeny ás tömlő javítása

07125   Közúti járművek állagmegóvása

0713     Közúti járműalkatrész kereskedelem

0714     Gépjármű Üzemanyag kereskedelem

072       Nagykereskedelem (közúti jármű— ás üzemanyag—kereskedelem nélkül)

073       Kiskereskedelem (gépjármű és Üzemanyag kereskedelem nélkül)

09121   Helyi, kötöttpályás személyszállítás (6021)

09124   Menetrendszerű, közúti, helyi személyszállítás (6024)

0913     Csővezetékes szállítás (6030)

092       Vízi szállítás

0943     Szállítás— ás utazásszervezés, idegenvezetés

0944     Rakománykezelés ás raktározás

0945     Garázsszolgáltatás, parkolás ás járműőrzés (6350)

18         Egyéb közösségi, társadalmi ás személyi szolgáltatás

19         Szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatás

20         Egyéb szolgáltatás(A Központi Statisztikai Hivatal elnökének 9025/1991. (SK.12.) KSH közleménye a szolgáltatások jegyzékéről.)