Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021.(II.22.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 23

Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021.(II.22.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2021.02.23.

Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.évi CXXXVIII.törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljáró Kup Község Önkormányzat polgármestere a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.)Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére a Vadrózsa Német Nemzetiségi Óvodára.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi összesített költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

a) költségvetési bevételét 39.792.213 Ft-ban, ebből működési költségvetési bevételét 39.792.213 Ft-ban

b) költségvetési kiadását 77.617.369 Ft-ban melyből

ba) működési költségvetési kiadását 45.672.980 Ft-ban, ebből:

bb) személyi jellegű kiadások 26.036.481 Ft-ban

bc) munkaadókat terhelő járulékok 4.019.249 Ft-ban

bd) dologi kiadások 11.107.250 Ft-ban

be) ellátottak pénzbeli juttatása 3.375.000 Ft-ban

bf) egyéb működési célú kiadások 1.135.000 Ft-ban

c) felhalmozási költségvetési kiadását 31.917.144 Ft-ban, ebből felújítások előirányzatát 31.917.144 Ft-ban

d) tartalék 27.245 Ft-ban

e) finanszírozási kiadását 1.464.648 Ft-ban, ebből ÁHT-én belüli megelőlegezések vissza fizetése, ebből: ÁHT-én belüli megelőlegezések visszafizetése 1.464.648 Ft-ban

f) költségvetési egyenlegének összegét: - 39.289.804 Ft-ban állapítja meg.

g) a költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele 39.289.804 Ft .

g) a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.

i) az általános tartalék összegét 27.245 Ft-ban hagyja jóvá.

j) az Önkormányzat összesített éves létszám előirányzatát 6 főben hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását összesítetten a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. és a 3. melléklet részletezi.

(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának az igénybevételét rendeli el.

(5) Óvodai intézményi térítési díj Ft, ebből tízórai 114 Ft, ebéd 448 Ft, uzsonna 114 Ft.

3. A költségvetés részletezése

3. § (1) Az Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 4. melléklet mutatja be.

(2) Az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 5. melléklet mutatja be.

(3) A költségvetési hozzájárulásokat az 6. melléklet mutatja be.

(4) Az Önkormányzat felújítási kiadásainak célonkénti részletezését a 7. melléklet szerint fogadja el.

(5) Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással az önkormányzat nem rendelkezik.

(6) A Képviselő-testület a kiadások között 27.245 Ft általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület fenntartja magának.

4. Az Önkormányzat és az irányított intézmények költségvetése

4. § (1) A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 8. melléklet és 9. melléklet szerint határozza meg.

(2) A Képviselő–testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat, valamint a költségvetési szervei összeállított, tartalmi és formai szempontból ellenőrzött költségvetését az önkormányzati rendelet-tervezet Képviselő-testület elé terjesztésének határidejét követő 30 napon belül a Kincstár területi szervéhez nyújtsa be.

5. A 2021. évi költségvetés végrehajtásával kapcsolatos szabályok

5. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) Az önkormányzat gazdálkodása során az év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosítható. A költségvetési többlet hasznosításával kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 500.000 forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester az ezzel kapcsolatos intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást adni köteles.

(4) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(5) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

6. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(4) A Képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.

6. A gazdálkodás szabályai

7. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladataik ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani.

(4) A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

8. § (1) Az Önkormányzat a költségvetés végrehajtását belső ellenőrzés keretében ellenőrzi. A belső ellenőrzési feladatokat a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása keretében működő ellenőrzési társulás végzi az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztésekor köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni.

(2) A jegyző köteles olyan kontrolltevékenységeket kialakítani, melyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a célok eléréséhez. Minden tevékenységre vonatkozóan biztosítani kell a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzést (FEUVE). A költségvetési szervek vezetői kötelesek a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét.

8. Átmeneti gazdálkodás

9. § (1) Az Áht. 25. § (3) alapján – mivel az Önkormányzat 2021. január 1-jéig a költségvetési rendeletét nem alkotta meg – a polgármester jogosult az Önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedésére, és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.

(2) A polgármester a 2021. évi költségvetés elfogadásakor – az (1) bekezdésben foglaltak alapján – a Képviselő-testületnek beszámol, a Képviselő-testület a beszedett bevételeket és a teljesített kiadásokat e rendeletbe beépítve fogadja el.

9. Záró rendelkezések

10. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Bevételek, kiadások

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi előirányzat

1

2

3

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

36 616 213

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

14 647 362

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

13 159 920

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

3 856 800

1.4.

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

2 682 131

1.5.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

1.6.

Működési célú központosított előirányzatok

1.7.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)


2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)


3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

1 600 000

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

1 600 000

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

1 600 000

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

1 576 000

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

975 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

600 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

1 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)


6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)


7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)


8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

39 792 213

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)


10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)


11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

39 289 804

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

39 289 804

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)


13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)


14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei


16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

39 289 804

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

79 082 017


1.melléklet 3/2021(II.22.) önkormányzati rendelet hez


K I A D Á S O K


forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2021. évi előirányzat

1

2

3

1.

Működési költségvetés kiadásai(1.1+…+1.5.)

45 672 980

1.1.

Személyi juttatások

26 036 481

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 019 249

1.3.

Dologi kiadások

11 107 250

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 375 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1 135 000

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

Előző évek elszámolásából származó elvonások és befizetések

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1 135 000

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai(2.1.+2.3.+2.5.)

31 917 144

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

31 917 144

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

27 245

3.1.

Általános tartalék

27 245

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

77 617 369

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)


5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)


6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

1 464 648

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 464 648

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)


8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

1 464 648

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

79 082 017

2. melléklet

Működési célú bevételek, kiadások mérlege

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021. évi előirányzat

Megnevezés

2021. évi előirányzat

1

2

3.

4.

5.

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

36 616 213

Személyi juttatások

12 477 481

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 935 249

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

7 403 250

4.

Közhatalmi bevételek

1 600 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 375 000

5.

Működési célú átvett pénzeszközök

Egyéb működési célú kiadások

1 135 000

6.

4.-ből EU-s támogatás

Tartalékok

27 245

7.

Egyéb működési bevételek

1 576 000

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)

39 792 213

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

26 353 225

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

38 998 854

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

38 998 854

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)


Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 464 648

21.

Értékpapírok bevételei

Irányítószervi támogatás

19 056 050

22.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)

38 998 854

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)

20 520 698

23.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)

78 791 067

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)

46 873 923

24.

Költségvetési hiány:

-

Költségvetési többlet:


25.

Tárgyévi hiány:


Tárgyévi többlet:


3. melléklet

Felhalmozási célú bevételek, kiadások mérlege

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021. évi előirányzat

Megnevezés

2021. évi előirányzat

1

2

3

4

5

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Beruházások

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

Felújítások

31 917 144

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)


Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

31 917 144

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)


Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )


Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)


Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)


26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)


KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

31 917 144

27.

Költségvetési hiány:


Költségvetési többlet:

-

28.

Tárgyévi hiány:


Tárgyévi többlet:

-

4. melléklet

Bevételek, kiadások tervezése

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2022.évi várható

2023.évi várható

2024.évi várható

1

2

3

4

5

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

37 088 312

37 357 396

37 888 864

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

14 856 348

14 915 613

15 065 659

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

13 258 326

13 314 658

13 451 264

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

3 945 125

4 052 564

4 106 518

1.4.

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

2 758 513

2 804 561

2 995 423

1.5

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

1.6.

Működési célú központosított előirányzatok

1.7.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

1 600 000

1 650 000

1 700 000

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

1 600 000

1 650 000

1 700 000

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

1 600 000

1 650 000

1 700 000

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

1 651 000

1 726 000

1 801 000

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1 000 000

1 025 000

1 050 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

650 000

700 000

750 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

1 000

1 000

1 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

40 339 312

40 733 396

41 389 864

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

10 535 123

11 156 324

11 948 516

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

10 535 123

11 156 324

11 948 516

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

10 535 123

11 156 324

11 948 516

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

50 874 435

51 889 720

53 338 380
K I A D Á S O Kforintban

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2022.évi várható

2023.évi várható

2024.évi várható

1

2

3

4

5

1.

Működési költségvetés kiadásai(1.1+…+1.5.)

26 778 313

27 373 636

27 905 140

1.1.

Személyi juttatások

12 584 356

12 697 128

12 789 165

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 154 891

2 258 726

2 395 654

1.3.

Dologi kiadások

7 354 652

7 451 347

7 543 145

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 468 519

3 597 641

3 698 564

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1 215 895

1 368 794

1 478 612

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

- Garancia- és kezességváll. kif. ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1 215 895

1 368 794

1 478 612

1.11.

- Garancia és kezességváll. kif. ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai(2.1.+2.3.+2.5.)

2 116 959

2 242 259

2 944 644

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2 116 959

2 242 259

2 944 644

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

824 319

887 695

1 034 628

3.1.

Általános tartalék

824 319

887 695

1 034 628

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

29 719 591

30 503 590

31 884 412

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

21 154 844

21 386 130

21 503 968

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 565 418

1 698 674

1 735 517

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Irányító szervi támogatás

19 589 426

19 687 456

19 768 451

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

21 154 844

21 386 130

21 503 968

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

50 874 435

51 889 720

53 388 380

5. melléklet

Előirányzat felhasználási terv

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Önkormányzatok működési támogatásai

3 051 351

3 051 351

3 051 351

3 051 351

3 051 351

3 051 351

3 051 351

3 051 351

3 051 351

3 051 351

3 051 351

3 051 352

36 616 213

3.

Működési célú támogatások ÁH-on belül

4.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

5.

Közhatalmi bevételek

133 333

133 333

133 333

133 333

133 333

133 333

133 333

133 333

133 334

133 334

133 334

133 334

1 600 000

6.

Működési bevételek

131 333

131 333

131 333

131 333

131 333

131 333

131 333

131 333

131 334

131 334

131 334

131 334

1 576 000

7.

Felhalmozási bevételek

8.

Működési célú átvett pénzeszközök

9.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

10.

Finanszírozási bevételek

3 249 904

3 249 904

3 249 904

3 249 904

3 249 904

3 249 904

3 249 905

3 249 905

3 249 905

3 249 905

3 249 905

3 249 905

38 998 854

11.

Bevételek összesen:

6 565 921

6 565 921

6 565 921

6 565 921

6 565 921

6 565 921

6 565 922

6 565 922

6 565 924

6 565 924

6 565 924

6 565 925

78 791 067

12.

Kiadások

13.

Személyi juttatások

1 039 790

1 039 790

1 039 790

1 039 790

1 039 790

1 039 790

1 039 790

1 039 790

1 039 790

1 039 790

1 039 790

1 039 791

12 477 481

14.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

161 271

161 271

161 271

161 271

161 271

161 271

161 271

161 271

161 271

161 270

161 270

161 270

1 935 249

15.

Dologi kiadások

616 938

616 938

616 938

616 938

616 938

616 938

616 937

616 937

616 937

616 937

616 937

616 937

7 403 250

16.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

281 250

281 250

281 250

281 250

281 250

281 250

281 250

281 250

281 250

281 250

281 250

281 250

3 375 000

17.

Egyéb működési célú kiadások

94 583

94 583

94 583

94 583

94 583

94 583

94 583

94 583

94 584

94 584

94 584

94 584

1 135 000

18.

Tartalékok

2 270

2 270

2 270

2 270

2 270

2 270

2 270

2 271

2 271

2 271

2 271

2 271

27 245

19.

Beruházások

20.

Felújítások

2 659 762

2 659 762

2 659 762

2 659 762

2 659 762

2 659 762

2 659 762

2 659 762

2 659 762

2 659 762

2 659 762

2 659 762

31 917 144

21.

Egyéb felhalmozási kiadások

22.

Finanszírozási kiadások

1 710 057

1 710 057

1 710 057

1 710 057

1 710 057

1 710 057

1 710 059

1 710 058

1 710 059

1 710 060

1 710 060

1 710 060

20 520 698

23.

Kiadások összesen:

6 565 921

6 565 921

6 565 921

6 565 921

6 565 921

6 565 921

6 565 922

6 565 922

6 565 924

6 565 924

6 565 924

6 565 925

78 791 067

6. melléklet

Általános működés és ágazati feladatok támogatása jogcímenként

Jogcím

2021. évi támogatás összesen

1

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

14 647 362

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

13 159 920

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatinak támogatása

3 856 800

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

2 682 131

Települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatása

2 270 000

Működési célú központosított előirányzatok

Összesen:

36 616 213

7. melléklet

Felújitási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2021. XII.31-ig

2021. évi előirányzat

2021. év utáni szükséglet
(6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6

051 Hrsz, 052 Hrsz, 175 Hrsz. számú utak felújítása

28 513 519

28 513 519

163 Hrsz.számú kultúrház felújítása

3 403 625

3 403 625

ÖSSZESEN:

31 917 14431 917 144


8. melléklet

Önkormányzati bevételek, kiadások előirányzata

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

1

2

3


Bevételek


1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

36 616 213

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

14 647 362

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

13 159 920

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

3 856 800

1.4.

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

2 682 131

1.5.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

1.6.

Működési célú központosított előirányzatok

1.7

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)


2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)


3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

1 600 000

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

1 600 000

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

1 600 000

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

1 576 000

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

975 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

600 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

1 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)


6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)


7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)


8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

39 792 213

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)


10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)


11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

38 998 854

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

38 998 854

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)


13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)


14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei


16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

38 998 854

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

78 791 0677.1 melléklet a 3/2021. (II.22) önkormányzati rendelethez


Kiadások


1.

Működési költségvetés kiadásai(1.1+…+1.5.)

26 325 980

1.1.

Személyi juttatások

12 477 481

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 935 249

1.3.

Dologi kiadások

7 403 250

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 375 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1 135 000

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

Előző évek elszámolásából származó elvonások és befizetések

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú tám. ÁH-n belülre

1 135 000

1.11.

- Garancia és kezességváll. Kif. ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai(2.1.+2.3.+2.5.)

31 917 144

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

31 917 144

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

27 245

3.1.

Általános tartalék

27 245

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

58 270 369

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)


5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)


6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

20 520 698

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 464 648

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Irányító szervi támogatás

19 056 050

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)


8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

20 520 698

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

78 791 067

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)


2

9. melléklet

Vadrózsa Német Nemzetiségi óvoda előirányzatai

Költségvetési szerv megnevezése

Vadrózsa Német Nemzetiségi ÓvodaÖsszes bevétel, kiadás
Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

1

2

3


Bevételek


1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)


1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)


2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

- ebből EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek


4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)


4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

- ebből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)


5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök


7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök


8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)


9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

19 347 000

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

290 950

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

19 056 050

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

19 347 0007.2. melléklet a 3/2021(II.22.) önkormányzati rendelet hez


Kiadások


1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

19 347 000

1.1.

Személyi juttatások

13 559 000

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 084 000

1.3.

Dologi kiadások

3 704 000

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)


2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

19 347 000

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)


4

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)


0