Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021.(II.22.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 23


                                                    Kup Község Önkormányzat képviselő-testületének

3/2021(II.22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről


Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.évi CXXXVIII.törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljáró Kup Község Önkormányzat polgármestere a vészhelyzet  kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.)Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott  feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


A rendelet hatálya

1.§


 A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére a Vadrózsa Német Nemzetiségi Óvodára.


A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §


(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi összesített költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:


 1. költségvetési bevételét                                                                          39.792.213  Ft-ban

aa) működési költségvetési bevételét                                                  39.792.213  Ft-ban


 1. költségvetési kiadását                                                                          77.617.369  Ft-ban


 ba) működési költségvetési kiadását                                                  45.672.980 Ft-ban

ebből:

 személyi jellegű kiadások                                                                              26.036.481  Ft-ban

 munkaadókat terh. Járulékok                                                               4.019.249  Ft-ban

 dologi kiadások                                                                                     11.107.250  Ft-ban

 ellátottak pénzbeli juttatása                                                                   3.375.000  Ft-ban

 egyéb működési célú kiadások                                                            1.135.000  Ft-ban


bb) felhalmozási költségvetési kiadását                                             31.917.144 Ft-ban

ebből:

a felújítások előirányzatát                                                                  31.917.144 Ft-ban 


bc)   tartalék                                                                                             27.245 Ft-ban


     c)  finanszírozási kiadását                                                                     1.464.648 Ft-ban

          ebből:

           ÁHT-én belüli megelőlegezések visszafizetése                                  1.464.648 Ft-ban


 1. költségvetési egyenlegének összegét: - 39.289.804  Ft-ban állapítja meg


 1. a költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele 39.289.804  Ft


 1. a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.


 1. az általános tartalék összegét 27.245 Ft-ban hagyja jóvá


 1.  az Önkormányzat összesített éves létszám előirányzatát 6 főben hagyja jóvá.


(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását összesítetten a rendelet  1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.


(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.


(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának az igénybevételét rendeli el.


(5) Intézményi térítési díjak 01.01-től

 1. Óvoda:                           676 Ft

tízórai           114 Ft

ebéd             448 Ft

uzsonna       114 FtA költségvetés részletezése

3. §


 1. Az Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait  főbb csoportokban a 3. melléklet mutatja be.


 1. Az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 4. melléklet mutatja be.


 1. A költségvetési hozzájárulásokat az 5. melléklet mutatja be.


 1. Az Önkormányzat felújítási kiadásainak célonkénti részletezését a 6. melléklet szerint fogadja el.


 1. Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással az önkormányzat nem rendelkezik.


 1.  A Képviselő-testület a kiadások között 27.245 Ft általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület fenntartja magának.


Az Önkormányzat és az irányított intézmények költségvetése

4. §


 1. A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 7.1-7.2.  mellékletek szerint határozza meg.


 1. A Képviselő–testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat, valamint a költségvetési szervei összeállított, tartalmi és formai szempontból ellenőrzött költségvetését az önkormányzati rendelet-tervezet Képviselő-testület elé terjesztésének határidejét követő 30 napon belül a Kincstár területi szervéhez nyújtsa be.A 2021. évi költségvetés végrehajtásával kapcsolatos szabályok

5. §


 1. Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.


 1. Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.


 1. Az önkormányzat gazdálkodása során az év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosítható. A költségvetési többlet hasznosításával kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 500.000 forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester az ezzel kapcsolatos intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást adni köteles.


 1. A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.


 1. Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.


6. §


 1. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.


 1. A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.


 1. A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.


 1. A Képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.


 1. Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.


 1. A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.


A gazdálkodás szabályai

7. §


 1. A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.


 1. A költségvetési szervek az alapfeladataik ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.


 1. Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani.


 1. A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.


A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

8. §


 1. Az Önkormányzat a költségvetés végrehajtását belső ellenőrzés keretében ellenőrzi. A belső ellenőrzési feladatokat a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása keretében működő ellenőrzési társulás végzi az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztésekor köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni.


 1. A jegyző köteles olyan kontrolltevékenységeket kialakítani, melyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a célok eléréséhez. Minden tevékenységre vonatkozóan biztosítani kell a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzést (FEUVE). A költségvetési szervek vezetői kötelesek a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét.Átmeneti gazdálkodás

9. §


 1. Az Áht. 25. § (3) alapján – mivel az Önkormányzat 2021. január 1-jéig a költségvetési rendeletét nem alkotta meg – a polgármester jogosult az Önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedésére, és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.


 1. A polgármester a 2021. évi költségvetés elfogadásakor – az (1) bekezdésben foglaltak alapján     – a Képviselő-testületnek beszámol, a Képviselő-testület a beszedett bevételeket és a teljesített kiadásokat e rendeletbe beépítve fogadja el.


Záró rendelkezések

10. §


E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


 Kup, 2021. február 15.    Varga Imre                                              Kissné Szántó Mária

   polgármester                                                       jegyzőZáradék

 A rendelet kihirdetve:

Kup, 2021. február 22.


Kissné Szántó Mária

         jegyző

Mellékletek