Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021.(I.29.) önkormányzati rendelete

a falugondnoki szolgálatról

Hatályos: 2021. 01. 30

Kup község Önkormányzata Kup Fő u. 76 8595

Tel/fax: 89/351-008 E-mail: papakovacsi@globonet.hu

Szám: Pk 12-1/2021.

Kup Község Önkormányzata Képviselő testületének

1/2021. (I.29.) önkormányzati rendelete

a falugondnoki szolgálatról

Kup Község Önkormányzata Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Kup Község Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 60. § (4) bekezdésében és a 92. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva rendeletet alkot a falugondnoki szolgáltatás – egyszemélyes szolgálat – bevezetéséről.

  1. Általános rendelkezések

1.§ (1) Kup Község Önkormányzatának Képviselő-testülete falugondnoki szolgálatot működtet, a 2. §-ban meghatározott célok megvalósítása érdekében.

(2) Az önkormányzat a falugondnoki szolgálat működési feltételeit saját tulajdonú gépjármű használatával és 1 fő falugondnok foglalkoztatásával biztosítja.

2. A rendelet célja

2. § A falugondnoki szolgáltatás célja:

a) a település népességmegtartó erejének növelése;

b) a közlekedés lehetőségeinek javítása;

d) a lakosság életfeltételeinek javítása, a településen a jobb életminőség elérése;

e) a közszolgáltatásokhoz való hozzájutás elősegítése;

f) az önkormányzat által nyújtandó szociális alapellátások működtetésének segítése;

g) az Önkormányzat szolgáltatási funkcióinak bővítése;

h) a közösség fejlesztése, a helyi társadalom és a civil szféra erősítése;

i) a helyi adottságokhoz és sajátosságokhoz igazodó egyéni és közösségi szintű igények kielégítése;

j) az esélyegyenlőség feltételeinek megteremtése, javítása.
3. A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó feladatok

3. § (1) A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó feladatok:

a) közvetlen, személyes szolgáltatások körébe tartozó alapfeladatok,

b) közvetlen, személyes szolgáltatások körébe tartozó kiegészítő feladatok,

c) önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett szolgáltatások.

(2) A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó közvetlen személyes szolgáltatások körébe tartozó alapfeladatok: 

a) közreműködés a szociális és óvodai étkeztetésben,

b) közreműködés a házi segítségnyújtásban,

c) egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás segítése,

d) gyermekek szállítása,

e) közreműködés a közösségi és szociális információk szolgáltatásában

(3) A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó közvetlen, személyes szolgáltatások körébe tartozó kiegészítő feladatok:

a) közösségi, művelődési, sport-és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése,

b) egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása,

c) egyéb lakossági szolgáltatások biztosításában való közreműködés.

(4) Önkormányzati feladatok megoldását segítő közvetett szolgáltatások

a) a település ellátását, működését szolgáló anyag-és árubeszerzés az önkormányzat és intézményei számára

b) a falugondnoki szolgálat működésével kapcsolatos teendők ellátása.

(5) A falugondnoki szolgálat az (1)-(4) bekezdésben meghatározott szolgáltatások részeként

a) szállítás,

b) megkeresés és

c) közösségi fejlesztés szolgáltatási elemeket biztosít.4. A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó feladatok rangsorolása

4. § A falugondnok elsősorban az alapfeladatnak minősülő szoláltatásokat köteles ellátni, a kiegészítő feladatnak minősülő lakossági szolgáltatások, az önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett szolgáltatások, valamint a szolgálat által nyújtott egyéb szolgáltatások csak akkor teljesíthetők, ha azok biztosítása az alapfeladatok ellátását nem veszélyezteti.5. A falugondnoki szolgáltatás igénybevételi rendszere

5. § (1) A szolgáltatás igénybe vétele önkéntes, az ellátást igénylő vagy törvényes képviselője kérelmére történik.

(2) A rendeletben szereplő szolgáltatások iránti kérelmet a falugondnoknál, vagy a polgármesternél lehet írásban vagy szóban előterjeszteni oly módon, hogy a településen belüli szolgáltatási igényt minimum 1 munkanappal, a településen kívüli szolgáltatási igényt pedig minimum 3 munkanappal előbb kell bejelenteni.

(3) Amennyiben az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője a falugondnok döntését vitatja, a tudomásszerzéstől számított öt munkanapon belül a polgármesterhez fordulhat panasszal.

(4) A falugondnoki szolgáltatás igénybevétele térítésmentes.

6. A falugondnoki feladatok ellátása

6. § (1) A falugondnok foglalkoztatására a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény rendelkezései az irányadók.

(2) A falugondnok tekintetében az alapvető munkáltatói jogokat a képviselő-testület, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.

(3) A falugondnok feladatait a munkaköri leírásában, a jelen rendeletben foglaltak szerint, valamint a polgármester utasításának megfelelően köteles ellátni. Tevékenységéről évente beszámol a képviselő-testületnek.

7. §. (1) A falugondnok vezetni köteles a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működési feltételekről szóló 1/2000.(I.07.) SzCSM rendelet 8. melléklete szerinti tevékenység naplót. A tevékenység naplót a szolgáltatást igénybe vevőnek nem kell aláírnia. Az adott napi teljesítés igazolására a polgármester jogosult.

(2) A falugondnoki szolgáltatás körébe tartozó feladatok napi, heti, havi megszervezése – az előre bejelentett és időközben felmerült igények ismeretében – a falugondnok feladata és felelőssége.

8. § A falugondnokot szabadsága, betegsége, egyéb törvényes távolmaradása esetében helyettesíteni kell, a helyettesítő személyéről a képviselő-testület gondoskodik, a szakmai programban foglaltak szerint.

9. § A fenntartó a személyes gondoskodás körébe tartozó feladatot ellátó falugondnok részére munkaruha juttatást biztosít, melynek mértéke 30.000 Ft. A munkaruha juttatást évente március 31.-ig kell kifizetni, melynek felhasználását számlával kell igazolni a kifizetés évében szeptember 30. napjáig. Munkaruha juttatás címén 1 pár cipő, 2 váltás felsőruházat, 1 vízálló őszi vagy téli kabát, számolható el. Amennyiben év közben a falugondnok foglalkoztatása megszűnik, a munkaruha juttatás időarányos részét pénzben köteles megtéríteni a fenntartó részére.

7. Záró rendelkezés

10. § Ez a rendelet 2021. február 1-jén lép hatályba.Varga Imre

Kissné Szántó Mária

polgármester  

jegyző

A rendelet kihirdetve:

2021. január 29.
Kissné Szántó Mária

jegyző