Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2019.(V.28.) önkormányzati rendelete

az államháztartáson kívüli forrás átadás-átvételének szabályairól

Hatályos: 2019. 05. 29

Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének

9/2019.(V.27.) önkormányzati rendelete

az államháztartáson kívüli forrás átadás-átvételének szabályairól


Kup község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §. (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. A rendelet hatálya

1. §.

(1) A rendelet hatálya kiterjed mindazon természetes személyekre, az államháztartás körébe nem tartozó jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik részére Kup község Önkormányzat (továbbiakban Önkormányzat) pénzeszközt ad át, vagy akitől pénzeszközt vesz át.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a magánszemélyeknek juttatott segélyekre, adományokra, ösztöndíjakra, valamint közfeladat ellátására kötött megállapodás keretében átadott pénzeszközökre.


2. Általános rendelkezések

2.§.

(1) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletében határozza meg azon költségvetési előirányzatait, amelyek terhére felhalmozási vagy működési célú pénzeszköz adható.

(2) A költségvetési rendeletben meghatározott előirányzat terhére céljelleggel támogatást nyújthat az önkormányzat.

(3) Támogatásban részesülhet:

a.) akinek javára az önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletének előirányzatában címzett támogatás került megállapításra

b.) aki az Önkormányzathoz támogatási kérelmet nyújtott be.

(4) A pénzeszköz átadása, átvétele során, az eljárás valamennyi szakaszában figyelemmel kell lenni a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szabályaira.

(5) A támogatás iránti kérelemhez csatolni kell

a) összeférhetetlenségi nyilatkozatot

b) nyilatkozat arról, hogy a kérelmezőnek nincs 60 napon túli meg nem fizetett köztartozása, illetve a kérelmező nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt.


3. A pénzeszköz átadás feltételei

3.§.

(1) Az államháztartáson kivülre történő pénzeszköz átadására egyedi kérelem alapján kerülhet sor, amennyiben a költségvetési rendeletben előirányzat nem szerepelt.

(2) A kérelemről a képviselő-testület külön határozatban dönt.

(3) A döntésnek tartalmaznia kell

a) támogatott nevét

b) támogatás összegét, célját

c) kifizetés módját.


4.§.

(1) A 3. §. (2) bekezdés szerinti döntést követően a pénzeszköz átadásáról megállapodást kell kötni. A pénzeszköz kifizetésére a megállapodás létrejöttét követően kerülhet sor.

(2) A megállapodásnak tartalmaznia kell:

a.) a megállapodó felek megnevezését, címét, képviseletében eljáró személyeket

b.) a pénzeszköz nyújtásáról szóló határozat megjelölését, a pénzeszköz összegét

c.) a pénzügyi teljesítés határidejét, ütemezését,

d.) a pénzeszköz felhasználásának célját

e.) a pénzeszköz felhasználásának határidejét

f.) a pénzügyi elszámolás módját, helyét, idejét.

g.) A nem cél szerinti felhasználás esetén a visszatérítési kötelezettséget, a visszatérítés határidejét.

h.) a megállapodásban vállalt kötelezettségek nem teljesítésének következményeit.


5.§.

(1) A pénzeszközt átvevő a pénzeszköz felhasználásáról köteles elszámolni és az átadott pénzeszközt a képviselő-testület által meghatározott célra fordítani.

(2) A pénzügyi elszámolás a támogatási célokkal kapcsolatosan felmerülő költségekről szóló hitelesített számlával, számviteli bizonylattal és irásbeli beszámoló benyújtásával történik.


6.§.

(1) Az átadott pénzeszköz felhasználásának elszámolását folyamatosan kell elvégezni úgy, hogy az újabb megállapodás megkötéséig, de legkésőbb a tárgyévet követő év március 31. napjáig megtörténjen. Tárgyévre vonatkozó megállapodás csak az előző évi elszámolás elfogadását követően köthető.

(2) Amennyiben a pénzeszközt átvevő a pénzügyi elszámolási kötelezettségét elmulasztja, a pénzt vagy annak egy részét jogtalanul használja fel, vagy a támogatás igényléséhez valótlan adatokat szolgáltat, az átvett pénzeszköz teljes összegét a forrás átvételét követő naptól számított jegybanki alapkamat mértékének kétszeresével növelt összegben az önkormányzat pénzforgalmi számlájára 15 napon belül köteles visszafizetni.

(3) A (2) bekezdéssel érintett támogatott a következő évben önkormányzati támogatásban nem részesülhet.

(4) A pénzeszközt átvevő köteles az önkormányzatnak bejelenteni és a megállapodás módosítását kezdeményezni, ha a számára biztosított pénzeszközt egészben vagy részben nem kívánja felhasználni. Ebben az esetben a fel nem használt támogatás összegét a megállapodás módosítását követő 15 napon belül, de legkésőbb a felhasználására előírt határidőig köteles visszafizetni.


7. §.

Az államháztartáson kívülre átadott pénzeszköz kedvezményezettjeinek nevére,a támogatás céljára, összegére, a felhasználás helyére vonatkozó adatokat az önkormányzat honlapján a döntést követő 30 napon belül közzé kell tenni.


4. A pénzeszköz átvételének feltételei

8. §.

(1) Az önkormányzat államháztartáson kivüli pénzeszköz átvétele a támogatás elfogadásáról szóló egyedi döntés, illetve a támogatóval megkötött megállapodás alapján történik.

(2) A megállapodásnak tartalmaznia kell a 4. §. (2) bekezdésében foglaltakat, valamint a támogató által meghatározottakat.


5. Záró rendelkezések

9. §.


A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Kup 2019. május 20.


Hiér Judit Kissné Szántó Mária

polgármester jegyzőZáradék:

A rendelet kihirdetve:

2019. május 28.
Kissné Szántó Mária

jegyző