Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2019.(X.10.) önkormányzati rendelete

az egyes szociális juttatások helyi szabályairól szóló 3/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 10. 11 - 2019. 10. 11

  

Kup     Község Önkormányzat Képviselő-testületének

12/2019. (X.10.) önkormányzati rendelete

az egyes szociális ellátások helyi szabályairól

3/2015. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról


Kup  község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. §.  (2) bekezdésében  kapott felhatalmazás alapján,    Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§.

                                                                   

(1) Az Szr. 3.§. (11) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:


„(11) Minden tanév megkezdése előtt az önkormányzat hivatalból  rendkívüli települési támogatást   biztosít a tanévkezdéshez  azoknak az óvodás gyermeket nevelő,  általános-, középiskolai nappali tanulmányokat folytató tanulók családja, illetve a  felsőfokú nappali tanulmányokat folytató tanulók részére, ahol a családban az egy főre jutó  havi nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum tízszeresét. „


(2) Az Szr. 3.  §.  (15) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:


„(15) A karácsonyi ünnepeket megelőzően a képviselő-testület   rendkívüli települési támogatást biztosít  azoknak a Kup    lakóhellyel rendelkező és Kup   településen életvitelszerűen élő háztartásoknak,  ahol   az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdijminimum tízszeresét.”


(3) Az Szr. 3. §. (16) bekezdése hatályát veszti.


2.§.


A rendelet  a kihirdetést követő napon lép hatályba.Kup    2019. október 1.Hiér Judit                                                     Kissné Szántó Mária

polgármester                                                                       jegyzőA rendelet kihirdetve:

2019. október 10.


Kissné Szántó Mária

jegyző