Kup község Önkormányzt Képviselő-testületének 1/2014. (II.18.) Önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Hatályos: 2014. 02. 19 - 2014. 05. 09

KUP  Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

1/2014. (II. 18.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről


Kup Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 143.§ (4) bekezdés b.) és h.) pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §. (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szükséges egyeztetések lefolytatását követően az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:


 1. A rendelet hatálya


1.§.


A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatának Képviselő-testületére, bizottságaira valamint az önkormányzat költségvetési szerveire


Az Önkormányzat költségvetési szervei:

 • Vadrózsa Német Nemzetiségi Óvoda, 8595 Kup, Fő utca 76.


2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§


A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetési 

(1/a) bevételek főösszegét                                                         36 256 e Ft-ban állapítja meg,  

   ebből:

   -Kup Község Önkormányzat bevételei:                  21.468 eFt

   -Vadrózsa Német Nemzetiségi Óvoda bevételei:  14.788 eFt

     (1/b) kiadási főösszegét                                                             36 256 e Ft-ban állapítja meg,

             ebből:

             -Kup Község Önkormányzat kiadásai:                    21.468 eFt

  -Vadrózsa Német Nemzetiségi Óvoda kiadásai:     14.788 eFt


(2) A képviselő-tesület az önkormányzat összes kiadását 36 256 e Ft-ban hagyja jóvá, az alábbiak szerint:

a) működési célú kiadás                                                36 256 e Ft

 • személyi juttatások                                     7.208 e Ft
 • munkaadót terhelő járulékok                   1.835 e Ft
 • dologi kiadások                                          7.147 e Ft
 • önkorm.által nyújtott ellátások                 4.556 e Ft
 • működésre átadott pénzeszközök        14.848 e Ft
 • tartalék                                                            662 e Ft

b) felhalmozási célú kiadás                                                     0 e Ft

 • felújítások                                                            0 e Ft
 • felhalmozási kiadások                                      0 e Ft


(3) Az önkormányzat költségvetési kiadásait fedezik az önkormányzat működési bevételei, valamint az előző évi pénzmaradvány, melynek összege 6.431 e Ft. Az önkormányzat sem működési, sem fejlesztési hitel felvétellel nem számol.


(4) Kup Község Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összevont mérlegét az 1.sz. melléklet tartalmazza.


(5) A működési bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását a 2.1.  sz.melléklet részletezi.


(6) A bevételek forrásonkénti részletezését a 3.sz.melléklet szerint hagyja jóvá.


(7) Az önkormányzat kiadásait feladatonként és tartalék előirányzatát az 6.sz.melléklet szerint hagyja jóvá.


(8) Az év várható bevételeinek és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 7.sz.melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület.


3.§


 A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 662 e Ft-tal hagyja jóvá, ebből, általános tartalék 662 e Ft, mely az év közben előre nem tervezett kiadások fedezetéül szolgál.


4.§


Az Önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségekkel a Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt felé 2019. december 31-ig rendelkezik. A kötelezettségvállalás éves alakulását a 8. sz. melléklet mutatja be.


 1. Létszámkeret


5. §


 1. Az önkormányzat létszámkeretét 6 főben állapítja meg.


 1.  A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 2 fő.


 1. Az önkormányzat költségvetésében jóváhagyott létszám előirányzatok kizárólag az Önkormányzat képviselő-testülete által a költségvetési rendelet módosításával változtathatók meg. 1. A 2014. évi költségvetés készítésére, végrehajtására és módosítására vonatkozó szabályok


6.§


Az Önkormányzat a képviselő-testület által jóváhagyott költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályok előírásaira és belső szabályzataikra tekintettel gazdálkodik a gazdaságosság, a hatékonyság és eredményesség szempontjait figyelembe véve.


7.§


(1) A költségvetésben jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatok módosítására, valamint a kiadási és bevételi előirányzatok átcsoportosítására a jogszabályokban meghatározott esetekben és módon van lehetőség.


(2) Az önkormányzat számára év közben biztosított pótelőirányzatokról a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.


(3) A Képviselő-testület a központi pótelőirányzatokkal, a polgármesternek adott felhatalmazás alapján a polgármester hatáskörében végrehajtott átcsoportosításokkal, – az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó kormányrendelet szerint – saját hatáskörű előirányzat-változtatásával legkésőbb a beszámoló leadási határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.

8.§


A pályázatok benyújtásához a képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges.  A szükséges önerő biztosításáról és a pályázat benyújthatóságáról a képviselő-testület dönt.


9.§


(1) A polgármester a hatályos jogszabályi előírások szerinti gyakorisággal és időpontokban beszámol az önkormányzat gazdálkodásának helyzetéről.


(2) Az önkormányzat a pénzmaradványát az éves beszámoló készítésekor állapítja meg és hagyja jóvá.


(3) A helyi önkormányzat képviselő-testülete gazdasági szükséghelyzetben a pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja.


(4) Többletfeladat csak a forrás és előirányzat egyidejű biztosításával vállalható.


10.§


(1) A gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.


(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2015. évi költségvetési rendelet elfogadásáig az önkormányzat bevételeit beszedje, és a legszükségesebb kiadásokat teljesítse. A felhatalmazás az új költségvetési rendelet hatályba lépésének napján megszűnik. 1. Pénzgazdálkodás, pénzellátás szabályai


11.§


(1) Kup Község Önkormányzat bankszámla vezetője az OTP Bank Nyrt. Pápai Fiókja (8500 Pápa, Fő tér 22.)


(2) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötéséről – a gazdálkodás folyamatos biztosítása mellett – a polgármester dönt.


(3) A szabad pénzeszközök hasznosításáról a képviselő-testületet a gazdálkodással kapcsolatos beszámolókkal egyidejűleg tájékoztatni kell.


      6. Záró rendelkezések


12.§


 1. E rendelet a kihirdetés napját követő nap lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2014.

 január 01. naptól kell alkalmazni.


 1. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


Kup,  2014. február 14.
      Varga Éva Teréz                                            Bóka Istvánné

      polgármester                                                   jegyző

    Fenti rendelkezés a mai nap kihirdetésre került.


    Kup, 2014. február 18.


                                                      Bóka Istvánné

                                                           jegyző