Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2016.(V.2.) önkormányzati rendelete

a közterületek tisztántartásáról és a települési hulladékgazdálkodásról szóló 1/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 05. 05 - 2016. 05. 05

Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. és 19. pontjában biztosított feladatkörében eljárva, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ban, 39. § (2) és (5) bekezdésében, 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


1. § A közterületek tisztántartásáról és a települési hulladékgazdálkodásról szóló 1/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 22. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


"(3) A tárolóedények mechanikai védelme érdekében a gyűjtőedényben elhelyezhető háztartási hulladék maximális súlya

              a)    60 literes tárolóedény esetén 15 kg;

              b)    70 literes tárolóedény esetén 17,5 kg;

              c)    80 literes tárolóedény esetén 20 kg;

              d)    110 literes tárolóedény esetén 27,5 kg;

              e)    120 literes tároló edény esetén 30 kg;

              f)     240 literes tárolóedény esetén 60 kg;

              g)    770 literes tárolóedény esetén 192,5 kg;

              h)    1100 literes tárolóedény esetén 275 kg.”2. § Hatályát veszti a Rendelet 20. §-a és 3. függeléke.


3. § Jelen rendelet 2016. május 5.-én lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.


Őcsény, 2016. április 27.Fülöp János                                                                      Kondriczné dr. Varga Erzsébet

                        polgármester                                                                                   jegyző


A rendelet kihirdetve

2016. május 2.Kondriczné dr. Varga Erzsébet

                                                                                         jegyző