Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2019.(III.30.) önkormányzati rendelete

Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítása

Hatályos: 2019. 04. 01 - 2019. 04. 01

Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének

5/2019. (III.30.) önkormányzati rendelete

az egyes szociális ellátások helyi szabályairól

3/2015. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításárólKup község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. §. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§.

(1) Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Szr.) 6. §-ának - szociális étkeztetésre vonatkozó szabályok – (4/a) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


(4/a) Az Önkormányzat a szociális étkezést igénybe vevők részére a személyi térítési díjhoz támogatást biztosít, amennyiben az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdij mindenkori legkisebb összegének 700 %-át. A támogatás mértéke 45 Ft/adag. „4.§.


A rendelet 2019.április 1-jén lép hatályba.Kup 2019. március 29.
Hiér Judit Kissné Szántó Mária

polgármester jegyzőA rendelet kihirdetve:

2019. március 30.


Kissné Szántó Mária

jegyző