Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019.(III.30.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás – szociális étkeztetés intézményi térítési díjának megállapításáról szóló 3/2009.(IV.16.) rendelet módosításáról.

Hatályos: 2019. 04. 01 - 2019. 04. 01

Kup község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019. (III.30.) önkormányzati rendelete a

a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás – szociális étkeztetés intézményi térítési díjának megállapításáról szóló 3/2009.(IV.16.) rendelet módosításáról.Bevezetés


Kup Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kup település közigazgatási területére vonatkozóan a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban Szt) 114. §(1) bekezdésében, 115. §. (3) (7) és (10) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény. 13. § (1) bekezdés 8/pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a szociális étkeztetésért, mint szociális alapszolgáltatásért fizetendő térítési díj és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 3/2009. (IV.16.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja:  1. §.


A rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.  1. §.


A rendelet 2019. április 1-jén lép hatályba.


Kup 2019. március 29.Hiér Judit Kissné Szántó Mária

polgármester jegyzőA rendelet kihirdetve:

2019. március 30.Kissné Szántó Mária

jegyző  1. melléklet a …./2019. (……….) önkormányzati rendelethez


A szociális étkeztetés díja 2019. április 1-től (Ft/adag)
Önköltség és normatív hozzájárulás különbözete

ft/adag

Képviselő-testület által megállapított intézményi térítési díj Ft/adag

665-221 Ft/adag

444 ft/adag

445 Ft/adag

.