Kup község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete

A személyes gondoskodás körébe tartozó - szociális étkeztetés intézményi térítési díjának megállapításáról szóló 3/2009. (IV.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 04. 01 - 2014. 04. 01

Kup  község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.16.) rendelete

a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás – szociális étkeztetés intézményi térítési díjának megállapításáról●■

(egységes szerkezet)

Bevezetés

Kup  Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kup  település közigazgatási területére vonatkozóan a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban Szt) 114. §(1) bekezdésében, 115. §. (3) (7) és (10) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény  13. §. (1) bekezdés 8/ pontban meghatározott feladatkörében eljárva - a szociális étkeztetésért, mint   szociális alapszolgáltatásért fizetendő térítési díj és a díjalkalmazás feltételeiről az alábbi rendeletet alkotja:

  1. §.

Kup  Község Önkormányzata az Szt-ban foglalt kötelezettségének a szociális étkeztetésének az Sándor és Sándor Kft által működtetett konyháról – iskolai szünetekben a Pápakovácsi Idősek Otthonának konyhájáról - történő ebéd biztosításával tesz eleget.

  1. §.

A  szociális étkeztetésért  térítési díjat kell fizetni.

A térítési díjat az Szt-ben meghatározott kötelezett köteles megfizetni.

3.§.

Az alapszolgáltatás intézményi térítési díjának alapja a szolgáltatási önköltség (a szolgáltatás kapcsán felmerült ráfordítások,  költségek egy szolgáltatási egységre – egy ételadagra – jutó értékei az előző év adatai alapján.) és a normatív hozzájárulás különbözete

A kötelezett által fizetendő személyi térítési díj a jegyző által kiállított igazolásban szereplő egy főre jutó havi jövedelem figyelembe vételével e rendelet 1. számú mellékletében megállapított szolgáltatási egységre jutó díj.

 

A személyi térítési díj havi összege az egy ételadagra jutó díj és az adott hónapban igénybe vett összes ételadag  szorzata, amely nem haladhatja meg a jegyzői igazolásban szereplő, a szolgáltatást igénybe vevő családjának az egy főre jutó havi jövedelem 30 %-át.

4.§.

A kötelezett által fizetendő személyi térítési díj összegét a jegyző   konkrét összegben állapítja meg és arról az ellátást igénylőt az ellátás igénybevételét megelőzően tájékoztatja.

 

A térítési díj felülvizsgálata során e §. (1) bekezdésében foglalt rendelkezést kell alkalmazni.

5.§.

E rendelet  2009. április 1-én lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

 

Kup  2009. április 08.

 

Varga István  sk.                                         Kissné Szántó Mária sk.

polgármester                                                                       körjegyző

 

           

A rendelet kihirdetve:

2009. április 16.

 

Kissné Sz. Mária

körjegyző

 

 

 

módosította a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet Hatályos 2014. április 1-től

 

 

 

 

                                                                                  1. melléklet a

                                                                                   3/2009.(IV.16.) önkormányzati rendelethez

 

A szociális étkeztetés  díja  2014. április  1től (Ft/adag)

 

 

 

Önköltség és normatív hozzájárulás különbözete

ft/adag

Képviselő-testület által megállapított intézményi térítési díj Ft/adag

554 – 221   Ft/

  333  ft/adag

335  Ft/adag

 

 

 

 

 

 

 

Módosította a   2/2014. (II.28.) önkormányzati  rendelet (hatályos 2014. április  1-től)