Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2019.(VIII.21.) önkormányzati rendelete

a településkép védelméről szóló 14/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 08. 22 - 2019. 08. 22

Kup Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2019. (VIII.21.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről szóló 14/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról


Kup Önkormányzat Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdés a)-h) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§.

A rendelet bevezető része helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Kup Község Önkormányzata Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdés a)-h) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43/A. § (6) bekezdés c) pontjában biztosított véleményezési jogkörében állami főépítészi hatáskörében eljáró Veszprém Megyei Kormányhivatal, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága, a Veszprém Megyei Kormányhivatal örökségvédelmi hatáskörben eljáró Veszprémi Járási Hivatala, valamint a 9/2017. (VI.22.) önkormányzati rendeletben meghatározott Partnerek véleményének kérésével a következőket rendeli el:”


2.§

(1) A rendelet 1. §. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) Rendelet mellékletei:

a)1. melléklet: Helyi védett épületek, építmények jegyzéke,

b)2. melléklet: Kup településképi szempontból meghatározó területeinek lehatárolása,

c)3. melléklet: Javasolt növényfajok jegyzéke és telken belüli beültetési útmutató,

d)4. melléklet: Tiltott növényfajok jegyzéke.”


(2) A rendelet 21. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:


21. §

Az Önkormányzat a településkép szempontjából meghatározó területként jelöli ki a 2. mellékletben feltüntetett területeket::

a) hagyományos beépítés

b) Új beépítés

c) zöldterület”(3)A rendelet 27. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


(2) Kertek zöldfelületének kialakításánál a 3. és 4. melléklet szerinti növénylistákat kell figyelembe venni.”3. §.


A rendelet 1.§ (1) bekezdése, 4. §. (3) bekezdése, 7. §. (2) bekezdés b)pontja, 11. §. (3) bekezdése, 24. §. (1) bekezdése, 29. §. (1) bekezdése, 30. §. (3) bekezdése hatályát veszti.


4.§.


A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Kup 2019. augusztus 5.Hiér Judit                                                                       Kissné Szántó Mária

polgármester                                                                  jegyző


A rendelet kihirdetve:

2019. augusztus 21.Kissné Szántó Mária

jegyző