Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021.(I.18.) önkormányzati rendelete

a fás szárú növények védelméről, kivágásáról és pótlásáról, ültetési távolságának szabályairól 2/2017. (IV.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 01. 19 - 2021. 01. 18

Kup község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (I.18.) önkormányzati rendelete

a fás szárú növények védelméről, kivágásáról és pótlásáról, ültetési távolságának szabályairól 2/2017. (IV.15.) önkormányzati rendelet módosításáról


Kup község Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§. (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. §.

  1. A rendelet 4. §. (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:


(2) A jegyző eljárására az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) rendelkezései az irányadók.”


  1. A rendelet 10. §. (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:


(4) A közösségi együttéléssel kapcsolatos hatósági ügyekben első fokon Kup Önkormányzat jegyzője jár el. Az eljárás lefolytatására, a bírság mértékének megállapítására, valamint a bírság behajtására az Ákr. rendelkezéseit kell alkalmazni.”
2.§.

A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.Kup 2021. január 17.Varga Imre                         Kissné Szántó Mária

polgármester                      jegyzőA rendelet kihirdetve:

2021. január 18.Kissné Szántó Mária

jegyző