Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009/2009.(IV.16.) önkormányzati rendelete

Kup község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.16.) rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás – szociális étkeztetés intézményi térítési díjának megállapításáról

Hatályos: 2019. 04. 01 - 2020. 02. 25

Kup község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.16.) rendelete

a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás – szociális étkeztetés intézményi térítési díjának megállapításáról●■1, 2


Bevezetés

Kup Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kup település közigazgatási területére vonatkozóan a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban Szt) 114. §(1) bekezdésében, 115. §. (3) (7) és (10) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 13. §. (1) bekezdés 8/ pontban meghatározott feladatkörében eljárva - a szociális étkeztetésért, mint szociális alapszolgáltatásért fizetendő térítési díj és a díjalkalmazás feltételeiről az alábbi rendeletet alkotja:

  1. §.

Kup Község Önkormányzata az Szt-ban foglalt kötelezettségének a szociális étkeztetésének az Sándor és Sándor Kft által működtetett konyháról – iskolai szünetekben a Pápakovácsi Idősek Otthonának konyhájáról - történő ebéd biztosításával tesz eleget.

  1. §.

A szociális étkeztetésért térítési díjat kell fizetni.

A térítési díjat az Szt-ben meghatározott kötelezett köteles megfizetni.

3.§.

Az alapszolgáltatás intézményi térítési díjának alapja a szolgáltatási önköltség (a szolgáltatás kapcsán felmerült ráfordítások, költségek egy szolgáltatási egységre – egy ételadagra – jutó értékei az előző év adatai alapján.) és a normatív hozzájárulás különbözete

A kötelezett által fizetendő személyi térítési díj a jegyző által kiállított igazolásban szereplő egy főre jutó havi jövedelem figyelembe vételével e rendelet 1. számú mellékletében megállapított szolgáltatási egységre jutó díj.


A személyi térítési díj havi összege az egy ételadagra jutó díj és az adott hónapban igénybe vett összes ételadag szorzata, amely nem haladhatja meg a jegyzői igazolásban szereplő, a szolgáltatást igénybe vevő családjának az egy főre jutó havi jövedelem 30 %-át.

4.§.

A kötelezett által fizetendő személyi térítési díj összegét a jegyző konkrét összegben állapítja meg és arról az ellátást igénylőt az ellátás igénybevételét megelőzően tájékoztatja.


A térítési díj felülvizsgálata során e §. (1) bekezdésében foglalt rendelkezést kell alkalmazni.

5.§.

E rendelet 2009. április 1-én lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


Kup 2009. április 08.


Varga István sk. Kissné Szántó Mária sk.

polgármester körjegyzőA rendelet kihirdetve:

2009. április 16.


Kissné Sz. Mária

körjegyző


módosította a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet Hatályos 2014. április 1-től


1 módosította a 2/2016. (IV.5.) önkormányzati rendelet

2 módosította a 2/2018. (III.29.) önkormányzati rendelet . Hatályos 2018. április 1-től1. melléklet a

3/2009.(IV.16.) önkormányzati rendelethez


A szociális étkeztetés díja 2019. április 1-től (Ft/adag) 3
Önköltség és normatív hozzájárulás különbözete

ft/adag

Képviselő-testület által megállapított intézményi térítési díj Ft/adag

665-221 Ft/

444 ft/adag

445 Ft/adag2
Módosította a 2/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet (hatályos 2014. április 1-től)

1 módosította a 2/2016. (IV.5.) önkormányzati rendelet

2 módosította a 2/2018. (III.29.) önkormányzati rendelet . Hatályos 2018. április 1-től

3 módosította a 4/2019. (III.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2019. április 1-től