Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2019.(VII.15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2013. (VII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 07. 16 - 2019. 07. 16

Kup Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2019. (VII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 8/2013. (VII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról


Kup Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

  1. 1. §.

A rendelet bevezető része helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Kup Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: „

  1. 2. §.

(1) A rendelet 8. §. (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


A „Kupi Malom Alapítvány” képviselőjét a tevékenységi körébe tartozó napirendi pont tárgyalására meg kell hívni. A közösség tevékenységi körét érintő napirendi pont tárgyalásánál a megjelent képviselőt tanácskozási jog illeti meg. „


(2) A rendelet 26. § (3) bekezdésében szereplő „körjegyzővel” szó helyébe a „jegyzővel” kifejezés lép.

(3) A rendelet 41. §. (3) bekezdés b) pontja törölve.


(4) A rendelet 45. §. (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


(6) A jegyző és aljegyző együttes távolléte esetén – legfeljebb 6 hónapig – a felsőfokú végzettséggel rendelkező pénzügyi ügyintéző látja el a jegyzői feladatokat. „


(5) A rendelet 53. §. (1) bekezdés a) pontjából és az 54. §-ából a „népi kezdeményezés” törölve.


(6) A rendelet 44. sorszámú címéből a népi kezdeményezés kifejezés törölve.


(7) A rendelet XIV. Fejezet helyébe az alábbi rendelkezés lép:


XIV. FEJEZET

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS A HELYI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KAPCSOLATA


56. §

(1) A települési és a helyi nemzetiségi önkormányzatok (német és roma önkormányzat) önálló jogi személyként, Kup község közigazgatási határain belül, egymás érdekeit kölcsönösen tiszteletben tartva látják el a törvényekben meghatározott feladatait.


(2) A települési önkormányzat képviselő-testülete feladat- és hatáskörét a hatósági, valamint a közüzemi szolgáltatásokkal összefüggő feladat- és hatáskörök kivételével a helyi nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületeire, annak kezdeményezésére átruházhatja.


(3) A helyi önkormányzat a települési nemzetiségi önkormányzatok testületi működéséhez előzetesen egyeztetett időpontban igény szerint, de legalább havi 32 órában technikai segítségnyújtással ingyenesen biztosítja a az önkormányzati iroda helyiségeinek használatát, az ott található felszerelési, berendezési tárgyak használatát.


(4) A nemzeti önkormányzat működésével kapcsolatos ügyviteli, szervezési, döntés előkészítési és végrehajtási feladatokat a Pápakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban KÖH) látja el.


(5) A KÖH biztosítja a német nemzetiségi önkormányzat működéséhez kapcsolódóan a postai, kézbesítési, gépelési, sokszorosítási feladatokat és viseli az ezzel járó költségeket.


(6) A KÖH feladatai a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatban:

a.) a nemzetiségi önkormányzat számláinak vezetése, előírások szerinti pénzügyi elszámolások, nyilvántartások vezetése

b.) költségvetés, zárszámadás előírások szerinti előkészítése, a végrehajtás segítése.


(7) A német és roma nemzetiségi önkormányzat rendezvényeinek megtartása céljából – az időpont előzetes egyeztetése alapján - a Kup Fő utca 97. . sz. alatti kultúrházat téritésmentesen rendelkezésre bocsájtja.


(8) A települési önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzatok Együttműködési megállapodást kötnek, melyet minden év január 31-ig felülvizsgálnak. „3.§


A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Kup 2019. július 12.Hiér Judit Kissné Szántó Mária

polgármester jegyzőA rendelet kihirdetve:


2019. július 15.Kissné Szántó Mária

jegyző