Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016.(XI.18.) önkormányzati rendelete

az egyes szociális ellátások helyi szabályairól 3/2015. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 11. 19 - 2016. 11. 19

Kup      Község Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2016. (XI.18.) önkormányzati rendelete
az egyes szociális ellátások helyi szabályairól
3/2015. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kup    község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. §.  (2) bekezdésében  kapott felhatalmazás alapján,    Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§.
(1) Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Szr.)  3. §. (1) bekezdése kiegészül a
 
„h) temetési támogatás
i) babakelengye támogatás ”

felsorolással.

(2) Az Szr. 3.§. (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„A rendkívüli települési támogatás az (1) bekezdés a), b), e), f) h), i) pont alapján eseti jellegü, az (1) bekezdés c), d) g) pont alapján havi rendszerességgel is adható.”

(3) Az Szr. 3. §. (8) bekezdésében lévő szöveg törlésre kerül,helyébe

„hatályát vesztette 2015.08.31”

szöveg kerül.

(4) Az Szr. 3.§. (9) és (14)   bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) Települési támogatás temetési költségek viseléséhez – jövedelemre tekintet nélkül – is nyújtható akkor, ha az eltemettető Kup községben  lakóhellyel rendelkezett A támogatás igényléséhez csatolni kell az eltemettető nevére kiállított temetési számla eredeti példányát. A temetési célú támogatási igényt a halálesetet követő 60 napon belül lehet benyújtani.

„(14) A tanévkezdési támogatás biztosításának feltétele tanulók esetén a tanulói jogviszonyt igazoló iskolalátogatási igazolás benyújtása.”

(5) Az Szr. 3.  §.  (15)-(18) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

(15) A karácsonyi ünnepeket megelőzően a képviselő-testület  hivatalból – jövedelemre tekintet nélkül  -  rendkívüli települési támogatást biztosít  azoknak a családoknak, ahol  Kup  lakóhellyel rendelkező és Kup  településen életvitelszerűen élő, a tárgyév december 31-ig 60. életévét betöltött családtag van, vagy 18 év alatti gyermeket nevelnek.
(16) A képviselő-testület természetbeni juttatásként december 6-án a 14. év alatti gyermekek részére édességcsomagot biztosít.
(17)  A képviselő-testület legkésőbb a tárgyév november 30-ig határozatban állapítja meg a (15)-(16) bekezdésben meghatározott támogatások mértékét az éves költségvetési lehetőségei függvényében.
(18) A tanévkezdési támogatás és a  karácsony előtti támogatás természetbeni juttatásként is adható.

(6) Az Szr. 3.§. –a kiegészül az alábbi (19)-(22) bekezdéssel:

(19) Babakelengye támogatás állapítható meg az újszülött gyermek születésével kapcsolatos költségek finanszírozása céljából egyszeri támogatásként, a törvényes képviselő kérelmére.
(20) A támogatás iránti igényt a gyermek születésétől számított 6 hónapon belül lehet előterjeszteni, a határidő jogvesztő.
(21) A kérelemhez csatolni kell a gyermek születési anyakönyvi kivonatát.
(22) A támogatás összege gyermekenként 50.000 Ft.

2.§.

A rendelet  a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Kup    2016. november 4.


Hiér Judit                          Bóka Istvánné
polgármester                        jegyző


A rendelet kihirdetve:
2016. november 18.

Bóka Istvánné
jegyző