Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.24.) önkormányzati rendelete

Kup Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2020 (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 02. 24 - 2020. 06. 15

Kup Község Önkormányzat képviselő-testületének

 1/2020 (II.24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetésérőlKup  Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23-24. §-ában, valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendeletben (továbbiakban: Ávr.) foglaltak alapján a 2020. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.


1. A rendelet hatálya

1.§


 A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére a Vadrózsa Német Nemzetiségi Óvodára.


2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §


(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi összesített költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:


  1. költségvetési bevételét                                                                          39.178.455  Ft-ban

aa) működési költségvetési bevételét                                                  39.178.455  Ft-ban  1. költségvetési kiadását                                                                          48.074.473  Ft-ban


 ba) működési költségvetési kiadását                                                  46.226.280 Ft-ban

ebből:

 személyi jellegű kiadások                                                                              20.453.000  Ft-ban

 munkaadókat terh. járulékok                                                                3.572.000  Ft-ban

 dologi kiadások                                                                                     16.514.000  Ft-ban

 ellátottak pénzbeli juttatása                                                                   2.982.000  Ft-ban

 egyéb működési célú kiadások                                                            2.705.280  Ft-ban


bb) felhalmozási költségvetési kiadását                                               1.500.000 Ft-ban

ebből:


a beruházások előirányzatát                                                                    500.000 Ft-ban


a felújítások előirányzatát                                                                     1.000.000 Ft-ban    bc)   tartalék                                                                                             348.193 Ft-ban


     c)  finanszírozási kiadását                                                                       1.351.898 Ft-ban

          ebből:

           ÁHT-én belüli megelőlegezések visszafizetése                                   1.351.898 Ft-ban


  1. költségvetési egyenlegének összegét: - 10.247.916  Ft-ban állapítja meg


  1. a költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele 10.247.916  Ft


  1. a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.


  1. az általános tartalék összegét 348.193 Ft-ban hagyja jóvá


  1.  az Önkormányzat összesített éves létszám előirányzatát 6 főben hagyja jóvá.(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását összesítetten a rendelet  1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.


(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.


(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának az igénybevételét rendeli el.(5) Intézményi térítési díjak 01.01-től


  1. Óvoda:                           676 Ft

tízórai           114 Ft

ebéd             448 Ft

uzsonna       114 Ft3. A költségvetés részletezése

3. §


(1(Az Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait  főbb csoportokban a 3. melléklet mutatja be.

(2) Az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 4. melléklet mutatja be.

(3) A költségvetési hozzájárulásokt az 5. melléklet mutatja be.

(4) A céljellegű támogatásokat részletező kimutatást a 6. melléklet szerint fogadja el.

(5) Az Önkormányzat beruházási kiadásainak célonkénti részletezését a 7. melléklet szerint fogadja el.

(6) Az Önkormányzat felújítási kiadásainak célonkénti részletezését a 8. melléklet szerint fogadja el.

(7)Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással az önkormányzat nem rendelkezik.

(8)  A Képviselő-testület a kiadások között 348.193 Ft általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület fenntartja magának.4. Az Önkormányzat és az irányított intézmények költségvetése

4. §


 (1) A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 9.1-9.2.  mellékletek szerint határozza meg.


(2) A Képviselő–testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat, valamint a költségvetési szervei összeállított, tartalmi és formai szempontból ellenőrzött költségvetését az önkormányzati rendelet-tervezet Képviselő-testület elé terjesztésének határidejét követő 30 napon belül a Kincstár területi szervéhez nyújtsa be.5. A 2020. évi költségvetés végrehajtásával kapcsolatos szabályok

5. §


(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.


(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.


(3) Az önkormányzat gazdálkodása során az év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosítható. A költségvetési többlet hasznosításával kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 500.000 forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester az ezzel kapcsolatos intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást adni köteles.


(4) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.


(5) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.6. §


(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.


(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.


(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.


(4) A Képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.


(5) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.


(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.

6. A gazdálkodás szabályai

7. §


(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.


(2) A költségvetési szervek az alapfeladataik ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.


(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani.


(4) A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.


7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

8. §


(1) Az Önkormányzat a költségvetés végrehajtását belső ellenőrzés keretében ellenőrzi. A belső ellenőrzési feladatokat a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása keretében működő ellenőrzési társulás végzi az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztésekor köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni.


(2) A jegyző köteles olyan kontrolltevékenységeket kialakítani, melyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a célok eléréséhez. Minden tevékenységre vonatkozóan biztosítani kell a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzést (FEUVE). A költségvetési szervek vezetői kötelesek a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét.8. Átmeneti gazdálkodás

9. §


(1) Az Áht. 25. § (3) alapján – mivel az Önkormányzat 2020. január 1-jéig a költségvetési rendeletét nem alkotta meg – a polgármester jogosult az Önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedésére, és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.


(2) A polgármester a 2020. évi költségvetés elfogadásakor – az (1) bekezdésben foglaltak alapján – a Képviselő-testületnek beszámol, a Képviselő-testület a beszedett bevételeket és a teljesített kiadásokat e rendeletbe beépítve fogadja el.

9. Záró rendelkezések

10. §


E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Kup, 2020. február 13.    Varga Imre                                              Kissné Szántó Mária

   polgármester                                                       jegyzőZáradék


 A rendelet kihirdetve:

Kup, 2020. február 24.Kissné Szántó Mária

         jegyző

Mellékletek