Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013.(V.31.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól, valamint a többletszolgáltatásokért fizetendő díjak mértékéről

Hatályos: 2013. 06. 01 - 2017. 05. 03Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének

7/2013./V.31/ önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól, valamint a többletszolgáltatásokért fizetendő díjak mértékérőlKup Község Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 15/A. § (6)-(7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ (1) A rendelet hatálya Kup község közigazgatási területén történő házasságkötés során e rendeletben meghatározott szolgáltatásokat igénybe vevőkre terjed ki.

(2) Hivatali helyiségen kívüli helyszín alatt a Kup Fő utca 76, illetve Fő utca 97. szám alatti helyiségeken kívül minden más helyszín értendő.

(3) Hivatali munkaidőn kívül házasságkötés

a) hétfő-csütörtökön 16.00-19.00 óráig

b) péntek-szombaton 14.00-19.00 óráig terjedő időszakban tartható.


2.§ A házasulandók

(1) a) hivatali munkaidőn kívüli, de a hivatali helységben történő házasságkötésért 10.000.-Ft

b) hivatali munkaidő és hivatali helységen kívüli házasságkötésért 20.000.-Ft

c) a hivatali munkaidőben, de hivatali helyiségen kívüli házasságkötésért 15.000.-Ft

többletszolgáltatási díjat kötelesek megfizetni.

(2) Az (1) bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni a házasulók valamelyikének közeli

halállal fenyegető egészségi állapota esetén.

(3) ) Az (1) bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni, ha a házasulók valamelyike

(vagy ha mindketten) kupi lakos.

(4) A házasulandók az (1) bekezdésben foglaltakon túl a hivatali helyiségben, hivatali munkaidőben, vagy hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés során az alábbi térítésmentes többletszolgáltatást választhatják:

  1. gépi zeneszolgáltatás

  2. gyertyagyújtás

  3. pezsgőfelszolgálás

  4. szülőköszöntés

(5) A (4) bekezdésben meghatározott többletszolgáltatás igénybevétele esetén a szülő köszöntéshez szükséges virágcsokrot, a pezsgő szervírozásához szükséges pezsgőt a szolgáltatást igénybevevők biztosítják.


3.§ (1) A hivatali munkaidőn kívüli, illetve a hivatali helységen kívüli helyszínen történő anyakönyvi esemény engedélyezésére irányuló eljárás kérelemre indul. Kérelem nyomtatvány a rendelet 1. melléklete.


(2) A kérelem ügyében a jegyző az anyakönyvvezetővel történt egyeztetést követően, a kérelem benyújtásától számított 8 naptári napon belül dönt.

(3) A házasulandók a többletszolgáltatási díjakat legkésőbb a házasságkötést megelőző hét utolsó munkanapjáig kötelesek az önkormányzat 11748045-15426785 számú költségvetési elszámolási számlájára készpénz-, vagy banki átutalási megbízás útján átutalni, vagy házipénztárba befizetni, és a befizetés tényét igazolni.


4.§ A házasságkötés lebonyolításáért az anyakönyvvezetőt eseményenként

a) hivatali munkaidőn kívüli, de a hivatali helységben történő házasságkötésért 7.500.-Ft

b) a hivatali munkaidőben, de hivatali helyiségen kívüli házasságkötésért 7.500.-Ft

c) hivatali munkaidő és hivatali helységen kívüli házasságkötésért 10.000.-Ft díjazás

illeti meg.


5.§ (1) Ez a rendelet 2013. június 1-jén lép hatályba.


(2) E rendeletnek a rendelkezéseit a hatályba lépést követően indult eljárásokban kell

alkalmazni.
Kup , 2013. május 29.


Varga Éva Teréz Bóka Istvánné

polgármester jegyzőA rendelet kihirdetve

2013.május 31.Kissné Szántó Mária

aljegyző1.melléklet 5/2013./V.28./ önkormányzati rendelethezK É R E L E M


hivatali helyiségen* illetve időn kívüli* házasságkötés engedélyezéséhez


Alulírottak kérjük, hogy ......................... községben ............... év ................................. hónap ......... napjára tervezett házasságkötésünket a hivatali helyiségen* illetve hivatali időn* kívül engedélyezni szíveskedjen.


NÉV:

Születési hely, idő:

Lakcím:NÉV:

Születési hely, idő:

Lakcím:


A házasságkötés tervezett időpontja: ..........................................................................


A hivatali helyiségen kívüli helyszín:


......................................................................................................................................


Tudomásul vesszük, hogy engedély esetén az anyakönyvvezető kizárólag akkor működik közre a házasságkötésnél hivatali helyiségen kívül, ha

a) a tanúk jelenlétét biztosítjuk,

b) gondoskodunk a házasságkötés létesítésének méltó keretéről

c) gondoskodunk az anyakönyvvezető helyszínre és a hivatali helyiségbe való utazásáról

d) gondoskodunk az anyakönyvvezető őrizetében lévő anyakönyv biztonságos szállításáról, valamint az anyakönyv helyszínen való biztonságos kezelésének feltételeiről.


..................................., ........... év .............................. hó ......... nap---------------------------------------------- ---------------------------------------------

aláírás aláírásA házasságkötés tervezett helyszínét megtekintettem, az engedély kiadását javaslom.


..................................., .......... év ............................. hó .......... nap-------------------------------------------------------

anyakönyvvezető

* megfelelő rész aláhúzandó