Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014 (VII.23.) önkormányzati rendelete

8/2014 (VII.23.) önkormányzati rendelet a településképi véleményezési eljárásról szóló rendelet

Hatályos: 2014. 07. 24 - 2014. 07. 24

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2014. (VII.23.) önkormányzati rendelete
a településképi véleményezési eljárásról szóló

5/2013. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról.


Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) a) pontjában biztosított jogkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 62. § (6) bekezdés 3. pontjában szereplő felhatalmazás alapján az Étv. 6/A. § (2) bekezdésében, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, a településképi bejelentési eljárásról a következőket rendeli el:

1.§.    Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településképi véleményezési eljárásról szóló 5/2013. (III.29.) önkormányzati rendeletét hatályon kívül helyezi.

2.§.(1)    Ez a rendelet kihirdetését követően - 2014. július 24. napján - lép hatályba.

      (2)    A rendeletet a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.


Ferenczy Gáborné            Báró Béla
Polgármester                     Jegyző


A rendelet kihirdetésének napja: 2014. július 23.