Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015 (XII.8.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015 . évi költségvetéséről szóló 3/2015.(III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 12. 09 - 2015. 12. 09

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testületének

11/2015.(XII. 08.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015 . évi költségvetéséről szóló

3/2015.(III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról


Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk alapján kapott felhatalmazásra, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ban, az államháztartásról 2011. évi CXCV. törvény 23-24. §-ban, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 24., 27., 28. §-ban, valamint Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvényben foglaltakra figyelemmel a következőket rendeli el:


1.§ Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (III. 10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:


4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének bevételi főösszegét 61.169 ezer forintban, kiadási főösszegét 61.169 ezer forintban állapítja meg. A költségvetési hiány összege 0 eFt. Az önkormányzat kiadásait és bevételeit az 1 -2. számú mellékletek tartalmazzák.


2.§ A Rendelet 7. §-nak helyébe a következő rendelkezés lép:


7.§ Az Önkormányzat támogatásértékű bevételeinek részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza.


3.§ A Rendelet 8. §-nak helyébe a következő rendelkezés lép:


8. § Az Önkormányzat költségvetési támogatását az 5. számú melléklet tartalmazza.


4.§ A Rendelet 12. §-nak helyébe a következő rendelkezés lép:


12.§ Az Önkormányzat államháztartáson belül helyi önkormányzatoknak és társulásoknak nyújtott támogatásait, és államháztartáson kívülre civil szervezeteknek, alapítványoknak, egyesületeknek, egyéb szervezeteknek, vállalkozásoknak nyújtott támogatásait a 9. számú melléklet tartalmazza.


5.§ A Rendelet 13. §-nak helyébe a következő rendelkezés lép:


13.§ Az Önkormányzat szociális jellegű kiadásait a 10. számú melléklet tartalmazza. Ezen kiadások tartalmazzák a törvény által szabályozott, illetve önkormányzati rendelet által meghatározott szociális kiadásokat. A törvény által szabályozott kiadások tekintetében a költségvetés az önrészt tartalmazza. A teljes kiadási összeg a támogatások visszaigénylését követően, előirányzat módosítás keretében kerül a költségvetésbe.

6.§ A Rendelet 15. §-nak helyébe a következő rendelkezés lép:


15. § Az Önkormányzat és intézményeinek összesített költségvetési mérlegét a 12. számú melléklet tartalmazza.

7.§ A rendelet 17. §-nak helyébe a következő rendelkezés lép:


17. § Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a felhalmozási célú céltartalék összegét 7.226 ezer forintban, határozza meg. A tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.


8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az egységes szerkezetbe foglalást követően hatályát veszti.

                               Ferenczy Gáborné                                        Báró Béla

                                   polgármester                                                jegyző
A rendelet kihirdetésének napja: 2015. december 8.

Báró Béla

jegyző

Mellékletek