Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021 (III.3.) önkormányzati rendelete

A helyi önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 03. 04 - 2021. 10. 04

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021 (III.3.) önkormányzati rendelete

A helyi önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Lovas Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Lovas Község Önkormányzatára terjed ki.

2. Általános rendelkezések

2. § (1) A rendelet meghatározza az önkormányzat kötelezően vállalt feladatai ellátásához szükséges rendes és rendkívüli bevételeket, kiadásokat, figyelemmel a foglalkoztatottak létszámára, továbbá a 2021. évi gazdálkodás főbb szabályait.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak végrehajtását az önkormányzat képviselő-testülete, polgármestere, jegyzője - a gazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzése mellett - belső ellenőrzés révén ellenőrzi.

3. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1) A képviselő-testület a helyi önkormányzat 2021. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:

a)

Költségvetési bevételek

55.050.754

Ft-ban

b)

Finanszírozási bevételek

73.916.729

Ft-ban

c)

Költségvetési működési célú kiadások

55.001.619

Ft-ban

d)

Tartalékok

37.334.491

Ft-ban

e)

Költségvetési felhalmozási célú kiadások

35.664.879

Ft-ban

g)

Finanszírozási kiadások

966.494

Ft-ban

h)

Bevételek és kiadások főösszege

128.967.483

Ft-ban

(2) A költségvetési hiány összege 0 forint.

(3) Az önkormányzat kiadásait és bevételeit az 1-2. melléklet, COFOG szerinti megbontását a 15-16. mellékletek szerint állapítja meg.

(4) A kötelező és önként vállalt feladatok megbontása a 14. melléklet szerinti.

4. Finanszírozás

4. § (1) Az önkormányzat költségvetési hiányt nem tervez a 2021. évben.

(2) A képviselő-testületnek hitelállománya nincs.

5. Helyi adó bevételek

5. § Az önkormányzat helyi adó bevételeit a 3. melléklet szerint állapítja meg.

6. Működési célú támogatások, működési célú átvett pénzeszközök,

működési bevételek

6. § Az önkormányzat a működési célú támogatásokat (a központi költségvetésből nyújtott támogatásokat kivéve), működési célú átvett pénzeszközöket és működési bevételeket a 4. melléklet szerint határozza meg.

7. Költségvetési támogatás

7. § Az önkormányzat költségvetési támogatását a 5. melléklet tartalmazza.

8. Felhalmozási célú bevételek

8. § Az önkormányzat a felhalmozási célú bevételeket a 6. melléklet szerint határozza meg.

9. Európai Uniós projektek

9. § Az önkormányzat EU-s projektjeit, azok jelenlegi állását az 7. melléklet tartalmazza.

10. Közvetett támogatások

10. § Az önkormányzat közvetett támogatásait a 8. melléklet tartalmazza.

11. Beruházás/felújítási kiadások

11. § Az önkormányzat a beruházásokat és felújításokat a 9. melléklet szerint határozza meg.

12. Átadott pénzeszközök

12. § Az önkormányzat a székhely önkormányzatnak, civil szervezeteknek, alapítványoknak, egyesületeknek, egyéb nonprofit szervezeteknek, nyújtott egyéb működési célú kiadásait a 10. melléklet szerint állapítja meg. A pénzeszköz átadás keretösszege az előző évekhez hasonlóan, biztosítja a helyi szervezetek településen végzett munkájának támogatását is.

13. Ellátottak pénzbeli juttatásai

13. § Az önkormányzat szociális jellegű kiadásait a 11. melléklet tartalmazza. Ezen kiadások tartalmazzák a törvény által szabályozott, illetve önkormányzati rendelet által meghatározott szociális kiadásokat.

14. Létszám-előirányzatok

14. § Az önkormányzat várható 2021. évi létszámszükségletét a 12. melléklet tartalmazza. Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat korrigált költségvetési létszámkeretét 7 főben állapítja meg, melyből

  • 1. 1 fő választott tisztségviselő
  • 2. 2 fő közalkalmazott
  • 3. 1 fő Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó és
  • 4. 3 fő közfoglalkoztatott.

15. Költségvetési mérleg

15. § Az önkormányzat összesített költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 13. melléklet tartalmazza.

16. Előirányzat-felhasználási terv

16. § Az önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 15. melléklet szerint határozza meg.

17. Általános- és céltartalék

17. § (1) Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az általános működési tartalék összegét 16.530.283.- forintban, a céltartalék összegét 20.804.208.- forintban határozza meg. A céltartalék összege kizárólag a tavalyi évben halasztásra került Balatoni út járda építéséhez használható fel.

(2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület dönt. A tartalék terhére hozott döntések alapján a képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a 2021. évi költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, 2021. december 31-i hatállyal dönt a költségvetés rendeletének módosításáról.

18. Többéves kihatással járó kötelezettségek

18. § Az önkormányzatnak többéves kihatással járó kötelezettsége nincs, részletezését a 18. melléklet tartalmazza.

19. Adósságot keletkeztető ügyletek

19. § Az önkormányzat 2021-ban és az azt követő három évben Magyarország gazdasági stabilitásról szóló törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez, részletezését a 19. melléklet tartalmazza.

20. Az Önkormányzat 2021-2024. évekre vonatkozó tervezett előirányzat keretszámai

20. § Lovas Község Önkormányzata 2021-2024. évre vonatkozó kiadási-bevételi összegét a 20. melléklet részletezi.

21. Bér, Béren kívüli, és béren kívüli juttatásnak nem minősülő juttatások

21. § (1) Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat dolgozói – kivételt képeznek a közfoglalkoztatás keretében dolgozók - részére biztosított cafetéria juttatást bruttó 200.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg. A juttatás éves összege biztosít fedezetet a hozzá kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.

(2) Amennyiben a munkavállaló év közben megszakítja munkaviszonyát, a juttatások időarányosan illetik meg. Azon juttatás-elemet, melyre nem jogosult a munkavállaló, vissza kell fizetnie. A munkaviszonyával kapcsolatos elszámoló lapon feltüntetésre kerül az őt megillető, kifizetett összeg, illetve a visszafizetés ténye is.

(3) Részmunkaidős munkavállalót munkaideje arányában illeti meg a juttatás.

(4) Felmentési idejét töltő munkavállalót a felmentési idejére is megilleti a juttatás.

(5) Az Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját a képviselő-testület 2021. évre 47.000 Ft-ban állapítja meg.

22. Előre nem tervezhető bevételek, kiadások

22. § . (1) Az önkormányzat feladatai ellátása érdekében, az alapító okirat szerinti tevékenységi körben pályázatokat nyújthat be, közvetlen pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhat el. Az olyan tevékenységi körbe tartozó célra, amit a költségvetési szerv alapító okirata nem tartalmaz, pályázat nem nyújtható be. A vállalt cél megvalósítása a költségvetési szerv alapító okirata szerinti tevékenysége ellátásának biztonságát nem veszélyeztetheti.

(2) Az (1) bekezdés szerinti pályázat benyújtásához minden esetben a képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges.

(3) A pályázaton való részvételhez történő hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a pályázattal megvalósítandó cél működési-kiadási vonzatát, annak több évre szóló kihatását.

(4) Több évre kiható működési kiadás esetén vagy, ha a pályázat benyújtásához a saját forrás nem biztosított, a pályázat benyújtásának előzetes engedélyezésével kapcsolatos hatáskört a képviselő-testület gyakorolja. Az engedély megadásával egyidejűleg a képviselő-testület az önkormányzat előirányzatát módosítja.

(5) A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett - a képviselő- testület hatásköréből át nem ruházható ügyeket kivéve – a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan, életveszélyt, súlyos balesetveszély elhárítása céljából esetenként 200.000 Ft összeghatár erejéig dönthet. Amennyiben a kiadások fedezete nem áll rendelkezésre az adott évi költségvetésben, akkor a szükséges forrás megteremtése érdekében a polgármester - kiadási főösszeget nem érintő - előirányzat átcsoportosításról dönthet, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet. Az előirányzat átcsoportosítást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor a költségvetési rendeletben át kell vezetni.

23. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

23. § A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

24. § (1) A képviselő-testület az e rendeletben meghatározott kiadási előirányzat mértékéig támogatja a helyi civil önszerveződő közösségeket, egyházakat.

(2) A támogatás igénylés szabályait Lovas Község Önkormányzata Képviselő-testületének a civil szervezetek és egyházak támogatásáról, valamint az államháztartáson kívüli források átvételéről szóló 2/2020 (I.31.) önkormányzati rendelete határozza meg.

(3) Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően társadalmi szervezetek, alapítványok, helyi civil önszerveződő közösségek, egyházak, vállalkozások támogatásáról a képviselő-testület az általános tartalék, valamint a többletbevételek terhére hozhat döntést.

25. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére, és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

26. § (1) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást a képviselő-testület engedélyezhet.

(2) A képviselő-testület a bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát, kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítási jogát a kiemelt előirányzatokon belül – személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásai, és egyéb működési célú kiadások, a felhalmozási költségvetés beruházások, felújítások, és egyéb felhalmozási kiadások – a polgármesterre ruházza át. Az átcsoportosítás nem terjedhet ki kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra. Az átcsoportosításokat követően a képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni kell. Az átruházott hatáskörben hozott döntés a későbbi évekre vonatkozóan többletkiadással nem járhat.

27. § Az év közben keletkező központi és egyéb pótelőirányzatok felosztásáról, bevételi-kiadási előirányzatok módosításáról a polgármester előterjesztése alapján a képviselő-testület dönt a költségvetési rendelet módosításakor. A képviselő-testület legkésőbb a 2021. évi költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, 2021. december 31-i hatállyal dönt a költségvetés rendeletének módosításáról.

28. § (1) Felújítás, beruházás csak akkor indítható, ha a szükséges fedezet rendelkezésre áll.

(2) Az önkormányzat közbeszerzési értékhatárt elérő beruházásaira, felújításaira és beszerzéseire a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény rendelkezéseit és az önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát kell alkalmazni. A közbeszerzési értékhatárokat el nem érő árubeszerzések, építési beruházások és szolgáltatások megrendelése esetén a Beszerzési Szabályzatban foglaltak szerint kell eljárni.

23. Záró rendelkezések

29. § Ez a rendelet a kihirdetést követőnapon lép hatályba.

Ferenczy Gáborné Báró Béla

polgármester jegyző

A rendelet kihirdetve: 2021. március 3.

Báró Béla

jegyző

Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-az alapján, mint a fenti jogszabály előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot végeztük el a szabályozás várható következményeiről, melyről most tájékoztatom a képviselő-testületet.

Társadalmi-gazdasági hatása:

A képviselő-testület költségvetési rendelete biztosítja a választópolgárok számára az önkormányzat és intézményeinek 2021. évre tervezett bevételeinek és kiadásainak, pénzügyi-gazdálkodási működésének megismerhetőségét. A költségvetés a település fennmaradása, a kötelező feladatok ellátása érdekében jelentős hatással bír. A legfontosabb szempont a költségvetés egyensúlyának megtartására való törekvés volt.

Költségvetési hatása: A költségvetési rendeletbe foglalt szabályok szigorú betartásával várhatóan az önkormányzat működése zavartalanul biztosítható.

Környezeti, egészségi következményei: Nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Olyan előírásokat tartalmaz, amelyek feltétlenül szükségesek, az adminisztrációs terhek nem növekednek.

Egyéb hatása: Nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége: Az Áht. és az Mötv. alapján a költségvetési rendelet megalkotása kötelező.

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: törvényességi észrevétel, adatszolgáltatás elmaradása, nettó finanszírozás felfüggesztése.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

- személyi: rendelkezésre áll

- szervezeti: rendelkezésre áll

- tárgyi: rendelkezésre áll

- pénzügyi: rendelkezésre áll, a költségvetés meghatározza.