Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021 (III.3.) önkormányzati rendelete

A helyi önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 03. 04

Lovas Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Lovas Község Önkormányzatára terjed ki.


2. Általános rendelkezések

2. § (1) A rendelet meghatározza az önkormányzat kötelezően vállalt feladatai ellátásához szükséges rendes és rendkívüli bevételeket, kiadásokat, figyelemmel a foglalkoztatottak létszámára, továbbá a 2021. évi gazdálkodás főbb szabályait.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak végrehajtását az önkormányzat képviselő-testülete, polgármestere, jegyzője - a gazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzése mellett - belső ellenőrzés révén ellenőrzi.


3. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1) A képviselő-testület a helyi önkormányzat 2021. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:


a)

Költségvetési bevételek      

55.050.754

Ft-banb)

Finanszírozási bevételek

73.916.729

Ft-banc)

Költségvetési működési célú kiadások                 

55.001.619

Ft-band)

Tartalékok

37.334.491 

Ft-bane)

Költségvetési felhalmozási célú kiadások

35.664.879

Ft-ban


g)

Finanszírozási kiadások                                     

      966.494

Ft-banh)

Bevételek és kiadások főösszege

128.967.483

Ft-ban


(2) A költségvetési hiány összege 0 forint.

(3) Az önkormányzat kiadásait és bevételeit az 1-2. melléklet, COFOG szerinti megbontását a 15-16. mellékletek szerint állapítja meg.

(4) A kötelező és önként vállalt feladatok megbontása a 14. melléklet szerinti.


4. Finanszírozás

4. § (1) Az önkormányzat költségvetési hiányt nem tervez a 2021. évben.

(2) A képviselő-testületnek hitelállománya nincs.


5. Helyi adó bevételek

5.§ Az önkormányzat helyi adó bevételeit a 3.  melléklet szerint állapítja meg.


6. Működési célú támogatások, működési célú átvett pénzeszközök,

működési bevételek

6.§ Az önkormányzat a működési célú támogatásokat (a központi költségvetésből nyújtott támogatásokat kivéve), működési célú átvett pénzeszközöket és működési bevételeket a 4. melléklet szerint határozza meg.


7. Költségvetési támogatás

7. § Az önkormányzat költségvetési támogatását a 5. melléklet tartalmazza.


8. Felhalmozási célú bevételek

8. § Az önkormányzat a felhalmozási célú bevételeket a 6. melléklet szerint határozza meg.


9. Európai Uniós projektek

9. § Az önkormányzat EU-s projektjeit, azok jelenlegi állását az 7. melléklet tartalmazza.


10. Közvetett támogatások

10. § Az önkormányzat közvetett támogatásait a 8. melléklet tartalmazza.


11. Beruházás/felújítási kiadások

11. § Az önkormányzat a beruházásokat és felújításokat a 9. melléklet szerint határozza meg.


12. Átadott pénzeszközök

12.§ Az önkormányzat a székhely önkormányzatnak, civil szervezeteknek, alapítványoknak, egyesületeknek, egyéb nonprofit szervezeteknek, nyújtott egyéb működési célú kiadásait a 10. melléklet szerint állapítja meg. A pénzeszköz átadás keretösszege az előző évekhez hasonlóan, biztosítja a helyi szervezetek településen végzett munkájának támogatását is.


13. Ellátottak pénzbeli juttatásai

13. § Az önkormányzat szociális jellegű kiadásait a 11. melléklet tartalmazza. Ezen kiadások tartalmazzák a törvény által szabályozott, illetve önkormányzati rendelet által meghatározott szociális kiadásokat.


14. Létszám-előirányzatok

14. § Az önkormányzat várható 2021. évi létszámszükségletét a 12.  melléklet tartalmazza. Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat korrigált költségvetési létszámkeretét 7 főben állapítja meg, melyből

  1. 1 fő választott tisztségviselő
  2. 2 fő közalkalmazott
  3. 1 fő Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó és
  4. 3 fő közfoglalkoztatott.


15. Költségvetési mérleg

15. § Az önkormányzat összesített költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 13. melléklet tartalmazza.


16. Előirányzat-felhasználási terv

16. § Az önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 15.  melléklet szerint határozza meg.


17. Általános- és céltartalék

17. § (1) Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az általános működési tartalék összegét 16.530.283.- forintban, a céltartalék összegét 20.804.208.- forintban határozza meg. A céltartalék összege kizárólag a tavalyi évben halasztásra került Balatoni út járda építéséhez használható fel.

(2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület dönt. A tartalék terhére hozott döntések alapján a képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a 2021. évi költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, 2021. december 31-i hatállyal dönt a költségvetés rendeletének módosításáról.


18. Többéves kihatással járó kötelezettségek

18. § Az önkormányzatnak többéves kihatással járó kötelezettsége nincs, részletezését a 18. melléklet tartalmazza. 


19. Adósságot keletkeztető ügyletek

19. § Az önkormányzat 2021-ban és az azt követő három évben Magyarország gazdasági stabilitásról szóló törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez, részletezését a 19. melléklet tartalmazza.


20. Az Önkormányzat 2021-2024. évekre vonatkozó tervezett előirányzat keretszámai

20.§ Lovas Község Önkormányzata 2021-2024. évre vonatkozó kiadási-bevételi összegét a 20. melléklet részletezi.


21. Bér, Béren kívüli, és béren kívüli juttatásnak nem minősülő juttatások

21. § (1) Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat dolgozói – kivételt képeznek a közfoglalkoztatás keretében dolgozók - részére biztosított cafetéria juttatást bruttó 200.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg. A juttatás éves összege biztosít fedezetet a hozzá kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.

(2) Amennyiben a munkavállaló év közben megszakítja munkaviszonyát, a juttatások időarányosan illetik meg. Azon juttatás-elemet, melyre nem jogosult a munkavállaló, vissza kell fizetnie. A munkaviszonyával kapcsolatos elszámoló lapon feltüntetésre kerül az őt megillető, kifizetett összeg, illetve a visszafizetés ténye is.

(3) Részmunkaidős munkavállalót munkaideje arányában illeti meg a juttatás.

(4) Felmentési idejét töltő munkavállalót a felmentési idejére is megilleti a juttatás.

(5) Az Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját a képviselő-testület 2021. évre 47.000 Ft-ban állapítja meg.

22. Előre nem tervezhető bevételek, kiadások

22.§. (1) Az önkormányzat feladatai ellátása érdekében, az alapító okirat szerinti tevékenységi körben pályázatokat nyújthat be, közvetlen pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhat el. Az olyan tevékenységi körbe tartozó célra, amit a költségvetési szerv alapító okirata nem tartalmaz, pályázat nem nyújtható be. A vállalt cél megvalósítása a költségvetési szerv alapító okirata szerinti tevékenysége ellátásának biztonságát nem veszélyeztetheti.

(2) Az (1) bekezdés szerinti pályázat benyújtásához minden esetben a képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges.

(3) A pályázaton való részvételhez történő hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a pályázattal megvalósítandó cél működési-kiadási vonzatát, annak több évre szóló kihatását.

(4) Több évre kiható működési kiadás esetén vagy, ha a pályázat benyújtásához a saját forrás nem biztosított, a pályázat benyújtásának előzetes engedélyezésével kapcsolatos hatáskört a képviselő-testület gyakorolja. Az engedély megadásával egyidejűleg a képviselő-testület az önkormányzat előirányzatát módosítja.

(5) A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett - a képviselő- testület hatásköréből át nem ruházható ügyeket kivéve – a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan, életveszélyt, súlyos balesetveszély elhárítása céljából esetenként 200.000 Ft összeghatár erejéig dönthet. Amennyiben a kiadások fedezete nem áll rendelkezésre az adott évi költségvetésben, akkor a szükséges forrás megteremtése érdekében a polgármester - kiadási főösszeget nem érintő - előirányzat átcsoportosításról dönthet, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet. Az előirányzat átcsoportosítást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor a költségvetési rendeletben át kell vezetni.


23. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

23. § A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

24. § (1) A képviselő-testület az e rendeletben meghatározott kiadási előirányzat mértékéig támogatja a helyi civil önszerveződő közösségeket, egyházakat.

(2) A támogatás igénylés szabályait Lovas Község Önkormányzata Képviselő-testületének a civil szervezetek és egyházak támogatásáról, valamint az államháztartáson kívüli források átvételéről szóló 2/2020 (I.31.) önkormányzati rendelete határozza meg.

(3) Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően társadalmi szervezetek, alapítványok, helyi civil önszerveződő közösségek, egyházak, vállalkozások támogatásáról a képviselő-testület az általános tartalék, valamint a többletbevételek terhére hozhat döntést.

25. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére, és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

26. § (1) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást a képviselő-testület engedélyezhet.

(2) A képviselő-testület a bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát, kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítási jogát a kiemelt előirányzatokon belül – személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásai, és egyéb működési célú kiadások, a felhalmozási költségvetés beruházások, felújítások, és egyéb felhalmozási kiadások – a polgármesterre ruházza át. Az átcsoportosítás nem terjedhet ki kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra. Az átcsoportosításokat követően a képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni kell.  Az átruházott hatáskörben hozott döntés a későbbi évekre vonatkozóan többletkiadással nem járhat.

27. § Az év közben keletkező központi és egyéb pótelőirányzatok felosztásáról, bevételi-kiadási előirányzatok módosításáról a polgármester előterjesztése alapján a képviselő-testület dönt a költségvetési rendelet módosításakor. A képviselő-testület legkésőbb a 2021. évi költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, 2021. december 31-i hatállyal dönt a költségvetés rendeletének módosításáról.

28. § (1) Felújítás, beruházás csak akkor indítható, ha a szükséges fedezet rendelkezésre áll.

(2) Az önkormányzat közbeszerzési értékhatárt elérő beruházásaira, felújításaira és beszerzéseire a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény rendelkezéseit és az önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát kell alkalmazni. A közbeszerzési értékhatárokat el nem érő árubeszerzések, építési beruházások és szolgáltatások megrendelése esetén a Beszerzési Szabályzatban foglaltak szerint kell eljárni.


23. Záró rendelkezések

29. § Ez a rendelet a kihirdetést követőnapon lép hatályba.Ferenczy Gáborné                                   Báró Béla

                          polgármester                                             jegyző


A rendelet kihirdetve: 2021. március 3.


                                                                                           Báró Béla

                                                                                             jegyző


Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-az alapján, mint a fenti jogszabály előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot végeztük el a szabályozás várható következményeiről, melyről most tájékoztatom a képviselő-testületet.

Társadalmi-gazdasági hatása:

A képviselő-testület költségvetési rendelete biztosítja a választópolgárok számára az önkormányzat és intézményeinek 2021. évre tervezett bevételeinek és kiadásainak, pénzügyi-gazdálkodási működésének megismerhetőségét. A költségvetés a település fennmaradása, a kötelező feladatok ellátása érdekében jelentős hatással bír. A legfontosabb szempont a költségvetés egyensúlyának megtartására való törekvés volt.

Költségvetési hatása: A költségvetési rendeletbe foglalt szabályok szigorú betartásával várhatóan az önkormányzat működése zavartalanul biztosítható.

Környezeti, egészségi következményei: Nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Olyan előírásokat tartalmaz, amelyek feltétlenül szükségesek, az adminisztrációs terhek nem növekednek.

Egyéb hatása: Nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége: Az Áht. és az Mötv. alapján a költségvetési rendelet megalkotása kötelező.

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: törvényességi észrevétel, adatszolgáltatás elmaradása, nettó finanszírozás felfüggesztése.


A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

- személyi: rendelkezésre áll

- szervezeti: rendelkezésre áll

- tárgyi: rendelkezésre áll

- pénzügyi: rendelkezésre áll, a költségvetés meghatározza.


Mellékletek