Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016 (VI.29.) önkormányzati rendelete

Lovas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó szervezett közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 6/2014. (V. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 06. 30 - 2016. 07. 01

Lovas Község Önkormányzata Képviselő-testületének

9/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelete

a települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó szervezett közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló

6/2014. (V. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról


Lovas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Közép-Dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


  1. § Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testületének a települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó szervezett közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 6/2014. (V. 20.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 1. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:


1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltató tagjai


1.§ (1)    A hulladékgazdálkodási közfeladat ellátását Lovas Község Önkormányzata Lovas Község közigazgatási területén az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: Társulás) útján látja el.

(2) A Társulás a közszolgáltatási feladatok ellátása érdekében az Észak Balatoni Hulladékkezelési Konzorciummal (a továbbiakban: Konzorcium) 2030. december 31-ig fennálló hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést kötött.

(3) Az Észak-Balatoni Hulladékkezelési Konzorcium tagjai:

a) a „VHK" Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság,

b) az  "AVAR AJKA" Városgazdálkodási és Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság,

c) a Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság,

d) a Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság,

e) az NHSZ Tapolca Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság és

f) a KÖZSZOLG Pápai Köztisztasági és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság.

(4) Az Észak-Balatoni Hulladékkezelési Konzorcium tagjainak a közszolgáltatás egészéhez viszonyított aránya:

a) 1. 35,87 % „VHK" Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság,

b) 20,77.% "AVAR AJKA" Városgazdálkodási és Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság,

c) 3. 9,6 % Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság,

d) 5,34 % Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság,

e) 16,77 % NHSZ Tapolca Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság és

f) 11,65  % KÖZSZOLG Pápai Köztisztasági és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság.

(5) Lovas Község közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási tevékenységet a  Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft. , székhelye: 8220 Balatonalmádi, Rákóczi F. u. 43. a közszolgáltató Konzorcium tagjaként ( a továbbiakban: Közszolgáltató ) látja el. A települési hulladék környezetkárosítást kizáró módon történő ártalmatlanítását, az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtését, előkezelését, hasznosításra történő átadását az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Kft. (a továbbiakban:ÉBH Kft.) 8200 Veszprém, Házgyári út 1. jogosult biztosítani.

(6) A hulladékgazdálkodási tevékenység ellátásához kijelölt hulladékgazdálkodási létesítmény a Királyszentistváni Hulladékkezelő Központ.  1. § A Rendelet 2. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:


2. A hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásának rendje a közszolgálattó és az ingatlanhasználó ezzel összefüggő jogai és kötelezettségei, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés egyes elemei


2.§ (1) A Közszolgáltató a feledatellátása során „a hulladékgazdálkodási  közszolgáltatás végzésének feltételiről” szóló 385/2014.(XII.31.)  Kormányrendelet (a  továbbiakban: Korm.rendelet) 6.§-a, 9.§-10.§ és és „a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi  követelményekről”  szóló  16/2002.  (IV.10.)  EüM  rendelet  (a  továbbiakban: EüM rendelet) 3.§-a, 4.§ (3)-(4) bekezdései szerint köteles eljárni.

(2) A Közszolgáltó köteles hulladékszállítási naptárt készíteni, valamint azt a honlapján közzétenni.

(3) Az Önkormányzat helyben szokásos módon közzéteszi a hulladékszállítási naptárat.

(4) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatás igénybevétele során a Korm.rendelet 4.§ (1) - (6) bekezdései és (8)-(9) bekezdései, valamint 5. § (1)-(2) bekezdései, 8. § (2) bekezdése szerint, és  a EüM rendelet 4. § (1) (2) bekezdései, valamint 5. § (1) bekezdésében foglaltak szerint köteles eljárni.


  1. § A Rendelet 3. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:  


3. § (1) A települési szilárd hulladék szállítás igénybevétele kötelező:

a) lakóingatlan esetén egész évben, a szállítás gyakorisága heti egy alkalom, összesen 52 alkalom,

b) üdülő ingatlan és beépített külterületi ingatlanok esetén áprilistól az októberig terjedő időszakban, szállítás gyakorisága heti egy alkalom, és évente 26 alkalom, és
c) gazdálkodó szervezet esetén a működés időtartama alatt a hulladékról szóló törvény előírásainak figyelembe vételével a közszolgáltatóval kötendő írásbeli megállapodásban rögzített módon, szállítás gyakorisága legalább hetente egy alkalom. Gazdálkodó szervezet esetében a szerződés megkötésével jön létre a szolgáltatási jogviszony.


  1. § A Rendelet 8. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:


8. Díjfizetés, díjkedvezmények


11.§ (1) A közszolgáltatásba bekapcsolt ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáért

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat kötelesek fizetni.

(2) A közszolgáltatás díjat a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: Koordináló szerv)  által kiállított számla ellenében a Koordináló szerv részére kell megfizetni a Koordináló szerv jogszabályban meghatározott számlázási ütemezése szerint.


12.§ (1) Lovas község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati segélyre vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával, olyan magánszemélyek esetében, akik jövedelmük miatt a közszolgáltatás díját nem tudják megfizetni, a díj egészét, vagy egy részét átvállalhatja.

(2) Az egyedül élő 65 év feletti nyugdíjas lakos részére a megállapított közszolgáltatási díjból 50 % kedvezményt állapíthat meg a Polgármester a benyújtott kérelem alapján.

(3) A díjfizetési kedvezmény megállapítására irányuló kérelmeket minden évben meg kell újítani és tárgyév június 30. napjáig lehet a Polgármesterhez benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a tárgyévi hulladék közszolgáltatási díj 50 %-nak befizetéséről szóló igazolást. A Polgármester a kérelmeket 30 napon belül bírálja el.

(4) Az a kérelmező, aki a benyújtott kérelemben valótlan adatokról nyilatkozik, a tárgyévet követően elveszti díjfizetési kedvezményre való jogosultságát.

(5) A Polgármester határozata ellen fellebbezéssel lehet élni az Önkormányzat Képviselő-testületéhez, aki az Önkormányzat Szociális Bizottsága véleményének figyelembevételével dönt.

(6)A megállapított díjkedvezményekről a szolgáltató a határozat egy példányának megküldésével értesül.

(7) A megállapított tárgyévi díjkedvezményeket az önkormányzat tárgyév december 15. napjáig éves költségvetése terhére egy összegben utalja át szolgáltató részére.  1. § A Rendelet 9. alcímének helyébe a következő rendelkezés lép:


9. Záró rendelkezések


13. § (1) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


  1. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az egységes szerkezetbe foglalást követően hatályát veszti.
……………………………

Ferenczy Gáborné

polgármester

………………………

Báró Béla

jegyző


A rendelet kihirdetésének napja: 2016. június 29.Báró Béla jegyző