Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014 (IX.23.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól

Hatályos: 2014. 09. 24

Lovas Község Önkormányzat

Képviselő-testülete

14/2014. (IX.23.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól


Lovas Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 11. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 19. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában és 51. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet alkalmazásában:

  1. Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 13. pontjában meghatározott terület.
  2. Közterületnév: a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI.14.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés j) pontjában meghatározott név.
  3. Házszámozás: az adott közterületre néző, vagy bejáratával az adott közterületre nyíló ingatlanok sorszáma.

2. § (1) Lovas község belterületén, az egyéb belterületi és külterületi lakott helyeken a közterületeket el kell nevezni, kivéve azt az esetet, amikor a közterülethez kapcsolódó ingatlanok házszámozása másik közterület figyelembevételével megtörtént. A külterületi egyéb közterületeket elnevezéssel lehet ellátni.

(2) A közterületek elnevezésénél figyelemmel kell lenni a helyi kulturális, természeti vagy történelmi értékekre, sajátosságokra, a magyar nyelvhelyesség követelményeire, továbbá arra, hogy az elnevezés közérthető legyen.

(3) A közigazgatási területen belül egy közterület elnevezés csak egyszer szerepelhet.

3. § (1) Élő személyről közterület nem nevezhető el.

(2) Kiemelkedő, köztiszteletben álló személyről, annak halála után 20 év elteltével lehet közterületet elnevezni.  

(3) A közterület elnevezésekor előnyben kell részesíteni a helyben jól ismert, a településhez születése, vagy munkássága folytán erősen kötődő, a helyi társadalom körében is elismert személyekről történő névadást.

4.§. A közterület nevének megváltoztatására a közterület elnevezésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

5. § (1) Az újonnan létesített közterület nevét a közterületnek a földhivatali ingatlan-nyilvántartásban történő bejegyzését követő 90 napon belül meg kell állapítani.

(2) Ha településrendezés vagy beépítés következtében valamely közterület több részre osztódik, és így egységes közterületként megszűnik, az újonnan létrejött közterületet az (1) bekezdésben megállapított határidőn belül el kell nevezni.

6. § (1) A község közterületeinek elnevezését jegyzékbe kell foglalni.

(2) A közterületnevek jegyzéke tartalmazza:

a) a sorszámot,

b) a postai irányítószámot,

c) a közterület nevét,

d) a közterület jellegét,

e) az elnevezés hatálybalépésének időpontját.

(3) A közterületek jegyzékébe vett közterületneveket teljes alakjukban kell használni.

(4) Ha településrendezés, vagy beépítés miatt a közterület megszűnik, akkor annak elnevezését – külön képviselő-testületi döntés nélkül – megszűntként kell nyilvántartani a közterületek jegyzékében.

7. § (1) A kialakított közterület elnevezésével és a közterületek jegyzékében szereplő elnevezés megváltoztatásával kapcsolatos javaslatot a polgármester készíti elő.

(2) A polgármester közterület elnevezésére vonatkozóan helytörténeti, nyelvi és nyelvhelyességi, művelődéstörténeti szempontok alapján, és a helyrajzi viszonyokat figyelembe véve tesz javaslatot.

(3) A javaslatot annak benyújtása előtt 15 napra a helyben szokásos módon közzé kell tenni annak érdekében, hogy az érintett lakosság véleménye megismerhető legyen. A képviselő-testület a beérkezett véleményeket a végső javaslat kialakítása során mérlegeli.

8. § (1) A közterületek házainak számozását úgy kell elvégezni, hogy a számok a település központjától kifelé haladva egytől kezdődően növekedjenek, és az utca jobb oldalán a páratlan számokból, a baloldalon a páros számokból kell a házszámot képezni. Amennyiben ez a megoldás nem alkalmazható, az érintett közterület számozását a magasabb rendű közút irányából kell megkezdeni.

(2) A csak egyik oldalon beépíthető közterületek telkei és a foltszerűen beépített területek folyamatosan számozhatóak.

(3) Saroktelkeket arra a közterületre kell számozni, amelyen a gyalogos közlekedésre alkalmas kapubejárat van.

(4) Terek épületeinek, telkeinek számozását folyamatosan emelkedő sorrendben, az óramutató járásával ellentétes irányban kell végezni.

(5) Az egyéb belterületi és külterületi lakott helyek közterületeinek házszámozása a belterületi ingatlanok számozásától eltérő, a számozás irányába haladva a jobb oldalon páros, a baloldalon a páratlan számokból kell a házszámot képezni.

9. § (1) Amennyiben – a közterületnek a nyilvántartásba vett házszámokkal rendelkező szakaszán történő telekalakítás, beépítés, vagy a házszámok egyéb okból történő rendezése miatt a közterület, közterületszakasz jelentős részének átszámozására lenne szükség – az átszámozás elkerülése érdekében az érintett házszámokat arab számmal történő alátöréssel kell megkülönböztetni (pl. 1/1, 1/2, 1/3).

(2) Amennyiben a házszámozási eljárás során - különösen a telekegyesítés, településrendezés, új építészeti illetőleg műszaki megoldás, vagy a közterület elnevezésének változása miatt - a meglévő házszámok összevonása válik szükségessé, az eredeti házszámok szélső értékeinek kötőjellel történő jelölésével összevont házszámot kell megállapítani (pl. 13-17.)

(3) Ha az ingatlanon újabb lakások létesülnek, akkor a többlakásos épület házszámának megállapítását úgy kell elvégezni, hogy a meglévő házszámot meghagyva, arab számmal történő alátöréssel kell az új lakásokat ellátni.

(4) A házszámozással kapcsolatos döntés előkészítése során a várható telekállapotot is figyelembe kell venni. Ebben az esetben az ingatlanmegosztás után válik a számozás folyamatossá.

10. § (1) A házszám megváltoztatására irányuló eljárás hivatalból, vagy annak a személynek a kérelmére indul, akinek a házszám megváltoztatásához jogos érdeke fűződik.

(2) A már megállapított házszámok megváltoztatására csak indokolt esetben, olyan rendezetlen állapot megszüntetése érdekében kerülhet sor, amely az ingatlanok egyértelmű azonosítását akadályozza, így különösen, ha:

a) az ingatlan egyedi számszerű megjelölése nem a kialakult növekvő számsorban található;

b) az ingatlan házszáma téves;

c) az ingatlan megosztására vagy egyesítésére kerül sor.

11. § A házak számozásával kapcsolatos döntést a jegyző átruházott hatáskörben hozza meg.

12. § (1) A közterületek elnevezését tartalmazó táblák (a továbbiakban: utcanév táblák) elhelyezéséről, karbantartásáról, szükség szerint cseréjéről az önkormányzat gondoskodik.

(2) Az utcanév táblákat jól látható, az eligazodást, tájékoztatást segítő helyen, a helyszíni adottságok figyelembevételével kell elhelyezni külön tartószerkezeten.

(3) Az új közterület nevét tartalmazó táblákat a névadást követő 90 napon belül el kell helyezni.

(4) Megváltozott közterületnév esetén a régi utcanév táblát piros átlós vonallal áthúzva, a változásról szóló döntést követő egy évig az eredeti helyén kell tartani.

13. § A házszámtáblák elhelyezéséről, karbantartásáról, pótlásáról az ingatlan tulajdonosának, kezelőjének kell gondoskodnia úgy, hogy a házszámtábla közterületről jól látható legyen.

14.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


                                  Ferenczy Gáborné                                                         Báró Béla

                                  Polgármester                                                                  Jegyző


A rendelet kihirdetésének napja: 2014.09.23.


                                                                                                                 Báró Béla

                                                                                                                 Jegyző