Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015 (V.12.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2015. 05. 13

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testületének

6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány jóváhagyásáról


Lovas Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ A rendelet hatálya Lovas Község Önkormányzata Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), bizottságaira és a Képviselő-testület által irányított költségvetési szervekre terjed ki.

2. § (1) A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1-számú mellékleteknek megfelelően 95 465 eFt bevétellel, amelyből finanszírozási célú bevétel 10.788 eFt, 86 990 eFt kiadással, amelyből finanszírozási célú kiadás 14.984 eFt elfogadja.

(2) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait jogcímenként a 1-2. mellékletekben részletezettek szerint hagyja jóvá.

3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzforgalmát a 1-2. mellékletek szerint hagyja jóvá, melyben

a) kiadási főösszeg 86.990 eFt, ebből

aa) költségvetési pénzforgalmi kiadások összege 72.006 eFt,

ab) finanszírozási kiadások összege 14.984 eFt

b) bevételi főösszeg 95.465 eFt, ebből

ba) költségvetési pénzforgalmi bevételek összege 84.677 eFt,

bb) finanszírozási bevételek összege 10.788 Ft

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeinek részletezését a 3. melléklet szerint fogadja el.

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat államháztartáson belüli működési támogatásainak részletezését a 4. melléklet szerint fogadja el.

6. § A Képviselő-testület az önkormányzatok működési támogatásainak elszámolását az 5. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

7. § A Képviselő-testület az önkormányzatok felhalmozási célú támogatásainak elszámolását az 6. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

8. § A Képviselő-testület az önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósított projektjeiről készült kimutatást a 7. melléklet szerint fogadja el.

9. § A Képviselő-testület az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásainak részletezését a 8. melléklet szerint fogadja el.

10.§ A Képviselő-testület az önkormányzat működési célú kiadásainak részletezését a 9. melléklet szerint fogadja el.

11.§ A Képviselő-testület az önkormányzat lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság-jellegű ellátások részletezését a 10. melléklet szerint fogadja el.

12.§ A Képviselő-testület az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámát a 11. számú melléklet szerint fogadja el.

13. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. december 31-i vagyonát a 12. számú mellékletben szereplő mérleg adatai alapján 648.935 eFt-ban állapítja meg.

14. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. december 31-i vagyonkimutatását forgalomképesség szerinti bontásban a 13. számú mellékletben szereplő adatok alapján fogadja el.

15. § A Képviselő-testület az önkormányzat maradvány- és eredmény kimutatását a 14-15. számú mellékletek szerint fogadja el.

16. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségeiről és megtérült költségeiről szóló szakfeladatonkénti kimutatását a 16. számú melléklet szerint fogadja el.

17. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.………………………………..

Ferenczy Gáborné
polgármester

……………………………..

Báró Béla
jegyző

P.H.

A rendelet kihirdetve:


Lovas, 2015. május 12.

…………………………….

Báró Béla
jegyző
Mellékletek listája
1. számú melléklet a 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelethez

2. számú melléklet a 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelethez

3. számú melléklet a 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelethez

4. számú melléklet a 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelethez

5. számú melléklet a 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelethez

6. számú melléklet a 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelethez

7. számú melléklet a 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelethez

8. számú melléklet a 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelethez

9. számú melléklet a 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelethez

10. számú melléklet a 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelethez

11. számú melléklet a 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelethez

12. számú melléklet a 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelethez

13. számú melléklet a 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelethez

14. számú melléklet a 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelethez

15. számú melléklet a 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelethez

16. számú melléklet a 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelethez