Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2019 (XII.12.) önkormányzati rendelete

a helyi önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 08 .) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 12. 13 - 2019. 12. 14

Lovas Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  1. § Lovas Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi önkormányzat 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019. (II. 08.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„4. § (1) A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:


a)

Költségvetési bevételek

81.167.064

Ft-banb)

Finanszírozási bevételek

33.300.297

Ft-banc)

Költségvetési működési célú kiadások

48.027.504

Ft-band)

Tartalékok

15.885.810 

Ft-bane)

Költségvetési felhalmozási célú kiadások

48.805.989

Ft-ban


g)

Finanszírozási kiadások főösszege                                    

1.748.058

Ft-banh)

Bevételek és kiadások főösszege

114.467.361

Ft-ban(2) A tárgyévre elfogadott összeg erejéig lehet kötelezettséget vállalni az ott szereplő feladatokra.”


2. §

A Rendelet 18. § bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) A képviselő-testület az önkormányzat tartalék kiadásait 15.885.810 Ft összegben hagyja jóvá.”


3. §

A Rendelet 1.1-1.13 melléklete helyébe az 1.1-1.13 melléklet lép.


4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Lovas, 2019. november 27.
Ferenczy Gáborné


Báró Béla

polgármester

jegyzőKihirdetve:


Lovas,2019. december 12. 


              Báró Béla

    jegyző


Mellékletek