Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2019 (VI.12.) önkormányzati rendelete

a helyi önkormányzat 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019. (II. 08.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 06. 13 - 2019. 06. 14

Lovas Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

(1) Lovas Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi önkormányzat 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019. (II. 08.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„4. § (1) A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:


a)

Költségvetési bevételek

67.129.359

Ft-banb)

Finanszírozási bevételek

32.468.174

Ft-banc)

Költségvetési működési célú kiadások

42.421.009

Ft-band)

Tartalékok

  7.322.772

Ft-bane)

Költségvetési felhalmozási célú kiadások

48.531.543

Ft-ban


g)

Finanszírozási kiadások főösszege 

1.322.209

Ft-banh)

Bevételek és kiadások főösszege

99.597.533

Ft-ban


(2) A tárgyévre elfogadott összeg erejéig lehet kötelezettséget vállalni az ott szereplő feladatokra.2. §

A Rendelet 18. § bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„A képviselő-testület az önkormányzat tartalék kiadásait 7.322.772,- Ft-ban hagyja jóvá. A tartalék felhasználásáról a képviselő-testület dönt.”3. §

A Rendelet 1.1-1.13 melléklete helyébe az 1.1-1.13 melléklet lép.4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Lovas, 2019. május 29.


Mellékletek