Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2020 (VII.16.) önkormányzati rendelete

a helyi önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadásáról

Hatályos: 2020. 07. 17

Lovas Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ (1) Lovas Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtását

a) 117.081.955.- Ft bevétellel, amelyből finanszírozási célú bevétel 34.676.826.- Ft,

b) 60.452.958.- Ft kiadással, amelyből finanszírozási célú kiadás 2.027.922- Ft

 hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeit és kiadásait jogcímenként a 1-2. mellékletekben részletezettek szerint hagyja jóvá.

2. § A képviselő-testület az önkormányzat pénzforgalmát a 1-2. mellékletek szerint hagyja jóvá, melyben

a) kiadási főösszeg 60.452.958.- Ft, ebből

aa) költségvetési pénzforgalmi kiadások összege 58.425.036.- Ft,

ab) finanszírozási kiadások összege 2.027.922.- Ft

b) bevételi főösszeg 117.081.955.- Ft ebből

ba) költségvetési pénzforgalmi bevételek összege 82.405.129.-

bb) finanszírozási bevételek összege 34.676.826.- Ft.

3. § A képviselő-testület az önkormányzat helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeinek részletezését a 3.-3.1. melléklet szerint hagyja jóvá.

4.§ A képviselő-testület az önkormányzat államháztartáson belüli működési-felhalmozási célú támogatásainak részletezését a 4. melléklet szerint fogadja el.

5. § A képviselő-testület az önkormányzatok működési támogatásainak elszámolását az 5-6-7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

6. § A képviselő-testület az önkormányzatok felhalmozási célú bevételeit a 8. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

7. § A képviselő-testület az önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósított projektjeiről készült kimutatást a 9. melléklet szerint fogadja el.

8. § A képviselő-testület az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásainak részletezését a 10. melléklet szerint fogadja el.

9.§ A képviselő-testület az önkormányzat működési célú kiadásainak részletezését a 11. melléklet szerint fogadja el.

10.§ A képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság-jellegű ellátások részletezését a 12. melléklet szerint fogadja el.

11.§ A képviselő-testület az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámát a 13. számú melléklet szerint fogadja el.

12.§. A képviselő-testület az önkormányzat pénzforgalmi mérlegét a 14. számú melléklet szerint fogadja el.

13. § A képviselő-testület az önkormányzat vagyonáról szóló kimutatást a 2019. december 31-i vagyonát a 15. számú mellékletben szereplő mérleg adatai alapján 733.209.592.- Ft -ban állapítja meg. Az önkormányzat bruttó-nettó vagyonkimutatását a 15.1-15.2.melléklet szerint fogadja el.

14. § A képviselő-testület az önkormányzat maradvány- és eredmény kimutatását a 16-17. számú mellékletek szerint fogadja el.

15. § A képviselő-testület az önkormányzat pénzeszköz változásáról szóló kimutatását a 18. számú melléklet szerint határozza meg.

16.§. A képviselő-testület a teljesített kiadások és bevételek kormányzati funkciók szerinti megbontását a 19-20. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

17. § A képviselő-testület 2019. évben több éves kihatással járó döntést nem hozott.

18. § A képviselő-testület a 2019. évi költségvetési évre nem tervezett olyan fejlesztési célt, amely alapján Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé.

19. § A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2019. december 31. napján adósságállománnyal nem rendelkezett.

20. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 8.) önkormányzati rendelet.


Ferenczy Gáborné


Báró Béla

polgármester

jegyző

Mellékletek