Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (I.18.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 01. 19 - 2021. 01. 20

Lovas Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés d) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. § Lovas Község Önkormányzata szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R) 8. § (5)-(7) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(5) A (2) bekezdés b) pontja szerinti átmeneti települési támogatás egy naptári éven belül ugyanazon személy vagy család részére legfeljebb négy alkalommal adható.

(6) A (2) bekezdés b) pontja szerinti átmeneti települési támogatás alkalmanként 50.000,- Ft összértékű élelmiszer formájában nyújtható. Az élelmiszer beszerzése a falugondnoki szolgáltatás igénybevételével történik.

(7) A (2) bekezdés c) pontja szerinti átmeneti települési támogatás alkalmanként maximum 20 q konyhakész tűzifa házhozszállításával nyújtható.”


2. § Az R. 8. §-a a következő (8)-(9) bekezdéssel egészül ki: 

„(8) A (2) bekezdés c) pontja szerinti átmeneti települési támogatás egy naptári éven belül ugyanazon személy vagy család részére legfeljebb két alkalommal adható.

(9) Átmeneti települési támogatás egy naptári éven belül ugyanazon személy vagy család részére a (2) a)-c) pontokat egybeszámítva maximum 5 alkalommal adható.”


3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.