Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015 (II.13.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat vagyonáról, vagyonkezelés és gazdálkodás szabályairól szóló 8/2004. (IX.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 02. 14 - 2015. 02. 15

Lovas Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat vagyonáról, vagyonkezelés és gazdálkodás szabályairól szóló

8/2004. (IX.22.) önkormányzati rendelet módosításáról


Lovas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésében, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2010. évi CXCVI. törvény 11. § (16) bekezdésében és 13. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


1. § Lovas Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról, vagyonkezelés és gazdálkodás szabályairól szóló 8/2004. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 7. § helyébe a következő rendelkezés lép:


„7. § (1) A vagyon értékének megállapítására a számviteli nyilvántartási értéke az irányadó.

(2) A vagyon értékesítése esetén a vagyontárgy-ellenérték meghatározásának alapja a vagyontárgy számviteli nyilvántartás szerinti értéke, amely értékpapír esetén a névérték, és egyéb ingó és ingatlan vagyon esetén 3 hónapnál nem régebbi forgalmi értékbecslésben meghatározott értékkel korrigálható.

(3) Ha a szerződés tárgya több vagyontárgy (vagyontömeg), a rendelet értékhatárra vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazásakor a vagyontárgyak együttes értéke az irányadó.

(4) A nettó 5.000.000,- Ft értékhatárt meghaladó vagyonelemeket - ha törvény kivételt nem tesz – csak versenyeztetés (pályázat) útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet értékesíteni és hasznosítani.

(5) Az (1) bekezdésben foglalt értékhatárt nem meghaladó értékű vagyonelem, ha jogszabály másként nem rendelkezik, a képviselő-testületnek az értékesítésről vagy hasznosításról szóló határozata alapján, versenyeztetés nélkül értékesíthető vagy hasznosítható.

(6) Településrendezési terv végrehajtását célzó földrészlet értékesítése vagy cseréje esetén árverés, pályázat vagy nyilvános meghirdetés nélkül is megköthető a szerződés a forgalmi érték vagy a számviteli nyilvántartás szerinti érték megjelölésével.

(7) A 100.000,- Ft értéket meghaladó kötelezettségvállalásokat a képviselő-testület hagyja jóvá. Ilyen esetben legalább kettő megkért ajánlat alapján dönt a képviselő-testület, az összességében legelőnyösebb ajánlat elfogadásával.

(8) Azonnali intézkedést igénylő, halaszthatást nem tűrő esetben, amely baleset- vagy életveszéllyel fenyegető állapot kijavítására vagy megszüntetésére irányul, a polgármester jogosult a képviselő-testület jóváhagyása nélkül 100.000,- Ft értéket meghaladó kötelezettséget vállalni. Ilyen esetben a polgármester haladéktalanul tájékoztatni köteles megtett intézkedéséről a képviselő-testületet.”


2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


……………………………………

Ferenczy Gáborné

polgármester

…………………………….

Báró Béla

jegyző


A rendelet kihirdetésének napja: 2015. február 13.


Báró Béla jegyző