Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2014 (XI.11.) önkormányzati rendelete

a szociális tűzifa támogatás igényléséről és felhasználásáról

Hatályos: 2014. 11. 12 - 2015. 04. 30

Lovas Község Önkormányzata Képviselő-testületének

16/2014. (XI.11.) önkormányzati rendelete

a szociális tűzifa támogatás igényléséről és felhasználásáról


Lovas Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk 2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátások rendjéről szóló 1993. évi III. törvény 26.§-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. A rendelet hatálya


1. §. A rendelet hatálya azon magyar állampolgárokra, akik Lovas községben lakóhellyel rendelkeznek, s azon nem magyar állampolgárokra terjed ki, akik a községben tartózkodási hellyel rendelkeznek, valamint a község területén tartózkodó hajléktalanokra.


2. Támogatás mértéke, feltételei


2. §. (1) Természetben nyújtott szociális tűzifa támogatásra jogosult a kérelmező akkor, ha:

      a) aktív korúak ellátásában, vagy

      b) időskorúak járadékában, vagy

                   c) természetbeni vagy pénzbeli formában nyújtott normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult, vagy

      d) halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel, vagy

  e) akinek jövedelme a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdése szerinti általános eseti önkormányzati segély megállapításánál figyelembe vehető jövedelmet nem haladja meg.


(2) A támogatás mértéke háztartásonként legalább 1 m3 és legfeljebb 5 m3 tűzifa.

(3) A támogatás megállapítása esetén a tűzifát az önkormányzat a Falugondnoki Szolgálat közreműködésével, gépjárművel kérelmező lakóhelyére szállítja.


3. §. (1) A támogatásra nyitva álló keret 8 m3.

(2)  Támogatási kérelmet 2014. november 26. napjáig lehet benyújtani az önkormányzat részére, a kérelem benyújtására meghatározott határidő elmulasztása jogvesztő.

(3) A támogatási kérelmeket a Képviselő-testület bírálja el a kérelmezők rászorultsága alapján 2014. december 1. napjáig.

(4) A támogatási kérelmek elbírálásakor a rendelet 2.§ a), b), c), d) pontjának megfelelő kérelmezőket kell előnyben részesíteni. A rendelet 2.§ e) pontjának megfelelő kérelmező részére támogatás csak akkor állapítható meg, ha a rendelet 2.§ a), b), c), d) pontjának megfelelő valamennyi kérelmező részére a támogatás megállapításra került és a támogatásra nyitva álló keret még nem merült ki.


3. Eljárási szabályok


4. §. (1) Az e rendeletben meghatározott feladat- és hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(2) A feladat- és hatáskör gyakorlójának a döntéshozatalához a kérelmeket a Közös Önkormányzati Hivatal előkészíti.  

(3) Kérelmezőnek a támogatásra vonatkozó kérelméhez mellékelni kell a támogatásra való jogosultságról szóló határozatot a rendelet 2.§ a), b), c), d) pontjára alapított támogatási kérelem esetén.

(4) A kérelmet az e rendelet 1. számú melléklete szerinti nyomtatvány kitöltésével kell benyújtani. Amennyiben a kérelmező hiányosan nyújtja be kérelmét, úgy hiánypótlásra 5 nap áll rendelkezésre, melyre a Közös Önkormányzati Hivatal ügyintézője a kérelem benyújtásával egyidejűleg felhívja a kérelmezőt. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(5) Kérelmezőt kérelme elbírálásáról határozatban kell értesíteni, a jogorvoslati tájékoztatás megjelölésével.


4. Vegyes és átmeneti rendelkezések


5. §. (1) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) E rendelet rendelkezéseiről a rendelet kihirdetésével egyidejűleg tájékoztatást kell adni a község lakossága részére a helyben szokásos módon, az önkormányzat honlapján, a település közterületi önkormányzati hirdetőtábláin.

(3) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2015. április 30-án hatályát veszti.

………………..………………

Ferenczy Gáborné

polgármester

……………………………

Báró Béla

jegyző
A Rendelet kihirdetésének napja: 2014. november 11.Mellékletek