Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019 (II.8.) önkormányzati rendelete

a Lovas Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 1/2012. (III. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 02. 08 - 2019. 02. 09

Lovas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdésének 6. pontjában kapott felhatalmazása alapján,az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el.


1. § Lovas Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Helyi Építési Szabályzatról szóló 1/2012. (III. 2.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:


„1. § (1) A rendelet hatálya alá tartozó területen az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Kormányrendelet (továbbiakban: OTÉK) előírásait az e rendeletben foglaltakkal együtt kell alkalmazni.”


2. § Lovas Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Rendelet 23. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:


„23. § (1) Épületet, építményt közműbe, vagy házi vízellátó rendszerbe csak akkor lehet bekötni, ha a szennyvíz elvezetése, tárolása szennyvíz-csatornával, vagy beépítésre nem szánt területen, külterületen zártrendszerű és szigetelt szennyvíz-tározóval megoldott és az ürítésre jogosult szervezet, valamint megfelelő szennyvíz ürítőhely biztosított.”


3. § Lovas Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Rendelet 24. § (2) bekezdésének f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:


„24. § (2) f) Urnafal a meglévő ravatalozó falához csatlakozóan, vagy zárt kerítésként alakítható ki.”


4. § Hatályát veszti a Rendelet 16. § (1) bekezdésének b) pontja.


5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az egységes szerkezetbe foglalást követően hatályát veszti.