Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016 (II.17.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat vagyonáról, vagyonkezelés és gazdálkodás szabályairól szóló 8/2004. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 02. 17 - 2016. 02. 18

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2016.(II. 16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat vagyonáról, vagyonkezelés és gazdálkodás szabályairól szóló

8/2004.(IX.27.) önkormányzati rendelet módosításárólLovas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról, vagyonkezelés szabályairól és gazdálkodás szabályairól szóló 8/2004.(IX. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:


3. § (3) Az önkormányzat tulajdonában álló vagyon tárgyait – ezen belül üzleti vagyon és törzsvagyon, a törzsvagyon tárgyait forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes, a forgalomképtelen törzsvagyon tárgyait kiemelt jelentőségű és kizárólagos bontásban e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.


2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az egységes szerkezetbe foglalást követően hatályát veszti.

…………………………..

Ferenczy Gáborné

polgármester

…………………………..

Báró Béla

jegyző
A rendelet kihirdetésének napja: 2016. február 16.


Báró Béla

jegyző