Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018 (VI.1.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 06. 01 - 2018. 06. 04

Lovas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 26. §-ban, 32. § (3) bekezdésében, 45. §-ban, 134/E. §-ban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el.


 1. § Lovas Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 2. § (1) bekezdés g) pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:


„2. § (1) g) létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetnek minősül, ha a kérelmező vagy a kérelmező családjában:

ga) tartós betegség vagy rokkantság vagy közeli hozzátartozó halála miattmiatt jelentős jövedelem-kiesés következett be, illetve egyszeri kiadásra kényszerülnek,

gb) baleset következett be, vagy bűntény áldozata lett,

gc) legfeljebb 3 havi közüzemi díjhátralék, lakbérhátralék van és önerőből kiegyenlíteni nem tudja,

gd) nyugdíj vagy egyéb rendszeres pénzellátás kifizetése a jogosultság megállapításának elhúzódása miatt késik, vagy

ge) alkalmanként jelentkező többletkiadások miatt anyagi segítségre szorul.

gf) nagyobb összegű, váratlan, előre nem látott kiadásai vannak, amelyeket önerőből nem tud kiegyenlíteni

gg) sérelmére elkövetett bűncselekmény miatt jelentős kára keletkezett.

gh) gyermek nevelésével, gondozásával, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz, a gyermek családba történő visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadásai keletkeztek.


 1. § A R 4.§ (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„4.§ (6) A lakhatási célú települési támogatásra való jogosultság egy év időtartamra kerül megállapításra, összege havonta 5.000,- Ft.


 1. § A R 5. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„5. §(6) Az ápolási célú települési támogatásra való jogosultság egy év időtartamra kerül megállapításra, összege havonta 28.000,- Ft.”


 1. § A R 6. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:


„ 6. § (2) Gyógyszertámogatásra a Lovason lakóhellyel rendelkező személy jogosult, akinek

 1. a családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 % -átegyedül élő esetében annak 500 % -át nem haladja meg, és „


 1. § A R 6. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„ 6. § (5) A gyógyszertámogatás összege

 1. havonta 3000,- Ft és 4.000,- Ft közötti gyógyszerköltség esetén havonta 3.000,- Ft,
 2. havonta 4.001,- Ft és 5.000,- Ft közötti gyógyszerköltség esetén havonta 4.000,- Ft,
 3. havonta 5.001,- Ft és 7.000,- Ft közötti gyógyszerköltség esetén havonta 5.000,- Ft,
 4. havonta 7.001,- Ft és 10.000,- Ft közötti gyógyszerköltség esetén havonta 7.000,- Ft,
 5. havonta 10.001,- Ft-ot meghaladó gyógyszerköltség esetén havonta 10.000,- Ft. „


 1. § A R 7. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„ 7. §  (1) A kamatmentes kölcsön legmagasabb összege: 60.000,- Ft.

(2)A kamatmentes kölcsön visszafizetési határideje legfeljebb tizenkettő hónap,a havi törlesztő részlet legkisebb összege 5.000,- Ft.”


 1. § A R 8. § helyébe a következő rendelkezés lép:


„ 8. § Átmeneti települési támogatás


 1. Átmeneti települési támogatás nyújtható annak a kérelmezőnek, akinek a családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, egyedülálló személy esetén 400 %-át.
 2. Az átmeneti települési támogatás nyújtható
  1. pénzben, vagy
  2. élelmiszer formájában, vagy
  3. tüzelőanyag formájában.
 3. A (2) bekezdés a) pontja szerinti átmeneti települési támogatásban egy naptári éven belül ugyanazon személy vagy család legfeljebb hat alkalommal részesíthető. Amennyiben egy jogosultságot megállapító határozatban többszöri támogatás kerül megállapításra, meg kell határozni a későbbi kifizetések időpontját.
 4. A (2) bekezdés a) pontja szerinti átmeneti települési támogatás alkalmankénti összege legalább 5.000,- Ft, legfeljebb 30.000,- Ft.
 5. (2) bekezdés b) és c) pontja szerinti átmeneti települési támogatás egy naptári éven belül ugyanazon személy vagy család részére legfeljebb négy alkalommal adható.
 6. A (2) bekezdés b) pontja szerinti átmeneti települési támogatás alkalmanként 40.000,- Ft összértékű élelmiszer formájában nyújtható.
 7. A (2) bekezdés c) pontja szerinti átmeneti települési támogatás alkalmanként 2,5 m3  tüzelőanyag formájában nyújtható.”


 1. § A R 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 9. § (2) A születési támogatás összege 40.000,- Ft.”


 1. § A R. 10. § (1) c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:


„9. § (1) c) a kérelmező családjában az egy főre eső családi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át,egyedülálló esetén 500 %-át nem haladja meg.„

 1. § A R 10. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„ 10. § (4) A temetési támogatás összege 60.000,- Ft.„


 1. § A R 11. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„ 11. § (1) Rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a Lovason lakóhellyel rendelkező személynek, akinek esetében az alábbi feltételek legalább egyike fennáll, és családjában az egy főre eső nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-átegyedülálló esetében a 500 %-át és akinek Lovas közigazgatási területén lévő ingatlanát elemi kár éri, vagy az ingatlan életveszélyessé, lakhatatlanná válik, és az érintett ingatlanban az alábbi jogcímek valamelyike szerint életvitelszerűen lakik.”


 1. § A R. 11. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„ 11. § (5) Elemi kár esetén az (1) bekezdésben megállapított jövedelmi értékhatártól, valamit a (4) bekezdésben meghatározott támogatási összegtől maximum az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ötszöröséiga Polgármester indokolt esetben eltérhet.”


 1. § A R. 11. § (8) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„ 11. § (8) A (6) bekezdésben foglalt rendkívüli települési támogatás alkalmankénti összege személyenként legalább 5.000,- Ft, legfeljebb 50.000 Ft. és évente legfeljebb négy alkalommal adható.”


 1. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az egységes szerkezetbe foglalást követően hatályát veszti.