Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020 (VII.16.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019. (II. 08.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 07. 17 - 2020. 07. 18

Lovas Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Lovas Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi önkormányzat 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019. (II. 08.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„4. § (1) A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:


a)

Költségvetési bevételek

88.672.153

Ft-banb)

Finanszírozási bevételek

34.676.826

Ft-banc)

Költségvetési működési célú kiadások

61.222.322

Ft-band)

Tartalékok

14.507.856 

Ft-bane)

Költségvetési felhalmozási célú kiadások

45.590.879

Ft-ban


g)

Finanszírozási kiadások főösszege                                   

  2.027.922

Ft-banh)

Bevételek és kiadások főösszege

123.348.979

Ft-ban(2) A tárgyévre elfogadott összeg erejéig lehet kötelezettséget vállalni az ott szereplő feladatokra.”2. §

A Rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

”Az önkormányzatnál folyamatban lévő Európai Unió által finanszírozott projektek bevételeit, kiadásait, az önkormányzati hozzájárulás mértékét a  9. melléklet tartalmazza.”


3. §

A Rendelet 18. § bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat tartalék kiadásait 14.507.856.- Ft-ban hagyja jóvá.”4. §

A Rendelet 1.1-1.13 melléklete helyébe az 1.1-1.20. melléklet lép.5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ferenczy Gáborné


Báró Béla

polgármester

jegyző
Mellékletek