Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019 (IV.30.) önkormányzati rendelete

Lovas Község Önkormányzata településkép védelméről szóló 10/2017. (XII. 29.) önkormányzati rendet módosításáról

Hatályos: 2019. 05. 01 - 2019. 05. 02

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 43/A.§ (6) c) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Veszprém Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság és a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya véleményének kikérésével és a partnerségi egyeztetés szabályainak megfelelően a következőket rendeli el:


1. § Lovas Község Önkormányzata településkép védelméről szóló 10/2017. (XII. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: TKR) 20. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Új energiaellátási hálózat létesítésekor, illetve meglévő kiváltásakor földkábeles formában kell kialakítani

  1. műemléki környezetben,
  2. helyi területi védelem alatt álló területen,
  3. közparkokban, közkertekben, játszótereken,
  4. temetők területén,
  5. tájképvédelmi területen,
  6. Ófalu MT-n,
  7. Kertvárosias- falusias beépítésű lakóterület MT-n.”


2. § A TKR 22. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 10. § (1) a) és b) pontjában meghatározott területen új közterületek, utcák kialakításánál a fasorok telepítéséhez – az utca műszaki kialakítását figyelembe véve –fánként legalább 4,0 m2-nyi burkolatlan felület vagy legalább 1,5 m széles, az útburkolattal párhuzamos zöldsávot kell kialakítani és fenntartani.”


3. § A TKR 25. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni minden esetben építmény építésére, bővítésére irányuló építési, fennmaradási és összevont engedélyezési eljárást megelőzően,

  1. amelynél a településrendezési és építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló kormányrendelet szerinti területi építészeti-műszaki tervtanácsnak nincs hatásköre, és
  2. amennyiben összevont telepítési eljárást, ezen belül telepítési hatásvizsgálati szakaszt nem kezdeményezett az építtető.”

   

4. § A TKR 33. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A kötelezési eljárás során az általános közigazgatási rendtartás szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.”


5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a TKR 2. § (2) d) pontja, 5. §-a, 17. § (1) a) pontja és (2) bekezdése.

(3) A TKR 4. § (1) bekezdésében, a (4) bekezdés c) pontjában és a 26. § (1) és (2) bekezdésében a „települési” szövegrész helyébe az „önkormányzati” szöveg lép.”


Lovas, 2019. április 29.
                        Ferenczy Gáborné                                          Báró Béla

                             polgármester                                                  jegyző          

                                                                                                                                                                                                                     

Kihirdetve:

Lovas, 2019. április 30.