Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015 (II.24.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Hatályos: 2018. 11. 14 - 2019. 08. 31

LOVAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályozásáról

(módosításokkal egységes szerkezetben)


Lovas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 26. §-ban, 32. § (3) bekezdésében, 45. §-ban, 134/E. §-ban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 10. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el.


1. §

A rendelet hatálya


Ha jogszabály vagy e rendelet másként nem rendelkezik, a rendelet hatálya kiterjed a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (1)-(3) bekezdése szerint Lovas Község Önkormányzata (továbbiakban Önkormányzat) közigazgatási területén lakcímmel rendelkezőkre, és a településen életvitelszerűen élő hajléktalan személyekre.


2. §

Értelmező rendelkezések

(1) E rendelet alkalmazásában:

a) lakcím: a bejelentett lakó- vagy tartózkodási hely, melyre a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai irányadók;

b) lakóhely: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásától szóló 1992. évi LXVI. törvény szerint, annak a lakásnak a címe, amelyben a polgár él;

c) tartózkodási hely: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerint, annak a lakásnak a címe, ahol a polgár – lakóhelye végleges elhagyásának szándéka nélkül – három hónapnál hosszabb ideig tartózkodik;

d) hozzátartozó: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1 § (1) bekezdés 2. pont szerint, a közeli hozzátartozó, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa;

e) közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér.

f) család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége.

g) létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetnek minősül, ha a kérelmező vagy a kérelmező családjában:

ga) tartós betegség vagy rokkantság miatt jelentős jövedelem-kiesés következett be, illetve egyszeri kiadásra kényszerülnek,

gb) baleset következett be, vagy bűntény áldozata lett,

gc) legfeljebb 3 havi közüzemi díjhátralék, lakbérhátralék van és önerőből kiegyenlíteni nem tudja,

gd) nyugdíj vagy egyéb rendszeres pénzellátás kifizetése a jogosultság megállapításának elhúzódása miatt késik, vagy

ge) alkalmanként jelentkező többletkiadások miatt anyagi segítségre szorul.

(2) Az (1) bekezdésben nem szabályozott fogalmak tekintetében az Szt. 4. § rendelkezései az irányadók.


3. §

Ellátási formák


(1) A jogosult részére jövedelme kiegészítéseként, pótlásaként pénzbeli, valamint természetbeni szociális ellátás nyújtható.

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a jogosult számára

a) lakhatási célú települési támogatást,

b) ápolási célú települési támogatást,

c) gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatást,

d) kamatmentes kölcsön formájában nyújtott települési támogatást,

e) átmeneti települési támogatást,

f) születéshez és örökbefogadáshoz kapcsolódó települési támogatást,

g) temetési költségekhez nyújtott települési támogatást,

h) rendkívüli települési támogatást,

i) köztemetést, és

j) személyes gondoskodást nyújtó alapellátásokat

k) iskolakezdési támogatást

l) szépkorúak támogatását

nyújt az Szt. 45. §-ában és 48. §-ában foglaltak figyelembevételével, valamint e rendeletben meghatározott feltételek szerint.


4. §

Lakhatási célú települési támogatás


(1) A Képviselő-testület lakhatási célú települési támogatást állapít meg a szociálisan rászorult személynek, az általa lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség rendszeres fenntartási költségeinek viseléséhez.

(2) Lakhatási célú települési támogatásra az a Lovason lakcímmel rendelkező személy jogosult, akinek

a) háztartásában az egy főre eső nettó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő esetében a 300%-át, feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi nettó összjövedelmének 30%-át eléri vagy meghaladja, vagy

b) lakása fűtési költségének havi összege eléri vagy meghaladja a háztartás havi nettó összjövedelmének 20 %-át.

(3) A lakhatási célú települési támogatást az veheti igénybe, aki az érintett ingatlanban az alábbi jogcímek valamelyike szerint életvitelszerűen lakik:

a) magántulajdonú lakás tulajdonosa, haszonélvezője, használója, vagy

b) önkormányzati bérlakás bérlője, vagy

c) önkormányzati bérlakásra lakáshasználati szerződéssel rendelkező lakáshasználó.

(4) Lakásfenntartási költségként elismerhető kiadások

a) bérleti szerződéssel igazolt bérleti díj (albérleti díj),

b) önkormányzati lakás bérleti díja,

c) számlával igazolt gáz-, villanyáram-, víz és csatornahasználati, és fűtési díja, és

d) tüzelőanyag számlával igazolt költsége.

(5) A (4) bekezdésben felsorolt költségként a számlával igazolt alábbi összegek vehetők figyelembe havonta és lakásonként:

a) víz- és csatornadíj: bruttó 10.000,- Ft összegig,

b) villanyáramdíj: az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 30 %-ával megegyező összegig,

c) gázfogyasztás díja: fűtési időszakban a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 50 %-val megegyező összegig, fűtési időszakon kívül a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 10%-ával megegyező összegig, és

d) tüzelőanyag költsége: fűtési idényre a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 50%-ával megegyező költségig.

(6) A lakhatási célú települési támogatásra való jogosultság egy év időtartamra kerül megállapításra, összege havonta 3.000,- Ft.

(7) A lakhatási célú települési támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell

a) a közös háztartásban élő személyek jövedelemigazolását,

b) a lakásban lakás jogcímét igazoló adásvételi vagy bérleti, vagy használati szerződést,

c) a lakásfenntartási költségeket igazoló, kérelem benyújtását megelőző hónapban keletkezett számlákat, és

d) tüzelőanyag esetén az ennek szállításáról kiállított számlát.

(8) A lakhatási célú települési támogatás ugyanazon lakás esetén csak egy jogosult részére állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.

(9) A lakhatási célú települési támogatás nem állapítható meg annak, akinek e rendelet hatályba lépését megelőzően normatív lakásfenntartási támogatás került megállapításra, a jogosultsága fennállásáig.


5. §

Ápolási célú települési támogatás


(1) A Képviselő-testület ápolási célú települési támogatást nyújt a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának otthoni ápolását, gondozását végző szociálisan rászorult személy részére.

(2) Tartósan beteg az a személy, aki előreláthatólag három hónapnál hosszabb időtartamban állandó ápolást, gondozást igényel. A tartós betegség tényének igazolására a háziorvos által kiállított szakvélemény szolgál.

(3) Ápolási támogatás állapítható meg a Lovason lakóhellyel rendelkező hozzátartozónak, ha az ápoló családjában az egy főre számított nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%- át, egyedülálló esetében annak 250%-át.

(4) Nem jogosult ápolási támogatásra a hozzátartozó, ha

a) kereső tevékenységet folytat, és a munkaideje a napi 4 órát meghaladja, vagy

b) az ápolt személy két hónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti, valamint nappali ellátást nyújtó vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban részesül, vagy

c) szakiskola, középiskola, illetőleg felsőoktatási intézmény nappali tagozatos tanulója, hallgatója, vagy

d) az ápolt tartását, gondozását tartási, öröklési vagy életjáradéki szerződésben ő vagy más személy vállalta.

(5) Az ápolási célú települési támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell

a) a családban élő személyek jövedelemigazolását, és

b) házi orvos szakvéleményét arról, hogy a 18. életévét betöltött személy tartósan beteg 3 hónapot meghaladó gondozásra, ápolásra szorul.

(6) Az ápolási célú települési támogatásra való jogosultság egy év időtartamra kerül megállapításra, összege havonta 25.600,- Ft.

(7) Ha az önkormányzat az ápolási kötelezettség elmulasztását valószínűsíti, az ápolási tevékenység ellenőrzése végett környezettanulmányt készíthet.

(8) Az ápolási célú települési támogatásra való jogosultságot meg kell szüntetni, ha

a) az ápolt személy állapota az állandó ápolást már nem teszi szükségessé, vagy

b) az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti, vagy

c) az ápolt személy meghal, vagy

d) az ápolást végző személy tartózkodási joga megszűnt vagy tartózkodási jogának gyakorlásával felhagyott, vagy

e) a 5. § (3) bekezdésben megjelölt, jogosultságot kizáró körülmény következik be.

(9) Az ápoló számára egyidejűleg csak egy ápolási célú települési támogatásra való jogosultság állapítható meg.

(10) Az Szt. 2015. március 1. napján hatályba lépő rendelkezései alapján megszüntetésre került ápolási díj esetében, amennyiben a kérelmező a megszüntetést követő 30 napon belül ápolási célú települési támogatásra való jogosultság iránti kérelmet nyújt be, abban az esetben az ápolási célú települési támogatás kezdő napja 2015. március 1.


6. §

Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás


(1) A Képviselő-testület gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatást állapít meg a szociálisan rászorult azon személyek részére, akik az Szt. 50. § (1) és (2) bekezdés szerinti közgyógyellátásra nem jogosultak, de egészségi állapotuk, diagnosztizált krónikus betegségük miatt rendszeres gyógyszerszedésre szorulnak.

(2) Gyógyszertámogatásra a Lovason lakóhellyel rendelkező személy jogosult, akinek

a) a családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 % -át, egyedül élő esetében annak 300 % -át nem haladja meg, és

b) gyógyszertár által beárazott, a diagnosztizált krónikus betegséghez közvetlenül kapcsolódó gyógyszereket tartalmazó háziorvosi igazolással alátámasztott, bruttó 3.000,- Ft összeget meghaladó havi rendszeres gyógyszerköltsége jelentkezik.

(3) A gyógyszertámogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell

a) a családban élő személyek jövedelem igazolását, és

b) a gyógyszertár által beárazott, a diagnosztizált krónikus betegséghez közvetlenül kapcsolódó gyógyszereket tartalmazó háziorvosi igazolást.

(4) E rendelet értelmében rendszeres gyógyszerszedésnek minősül a krónikus betegség kapcsán legalább 6 hónapot meghaladó gyógyszerszedés.

(5) A gyógyszertámogatás összege

a) havonta 3000,- Ft és 4.000,- Ft közötti gyógyszerköltség esetén havonta 2.000,- Ft,

b) havonta 4.001,- Ft és 5.000,- Ft közötti gyógyszerköltség esetén havonta 2.500,- Ft,

c) havonta 5.001,- Ft és 7.000,- Ft közötti gyógyszerköltség esetén havonta 3.000,- Ft,

d) havonta 7.001,- Ft és 10.000,- Ft közötti gyógyszerköltség esetén havonta 4.500,- Ft,

e) havonta 10.001,- Ft-ot meghaladó gyógyszerköltség esetén havonta 5.000,- Ft.

(6) A gyógyszertámogatás egy év időtartamra kerül megállapításra azzal, hogy amennyiben a jogosult ezen időtartam alatt jogosultságot szerez közgyógyellátásra, a részére megállapított gyógyszertámogatást e naptól meg kell szüntetni.

(7) Az ellátásban részesülő, amennyiben közgyógyellátásra való jogosultságot szerez, köteles erről az Önkormányzatot haladéktalanul értesíteni.

(8) A gyógyszertámogatás nem állapítható meg annak, akinek e rendelet hatályba lépését megelőzően az Szt. 50. § (3) bekezdése szerinti méltányossági közgyógyellátás került megállapításra, a jogosultsága fennállásáig.


7. §

Kamatmentes kölcsön formájában nyújtott települési támogatás


(1) Kamatmentes kölcsön formájában nyújtott települési támogatás (a továbbiakban: kamatmentes kölcsön) nyújtható annak a kérelmezőnek, aki a jövedelmi viszonyai miatt nem szorul anyagi segítségre, de átmeneti pénzügyi nehézségei vannak.

(2) A kamatmentes kölcsön legmagasabb összege: 40.000,- Ft.

(3) A kamatmentes kölcsön visszafizetési határideje legfeljebb nyolc hónap, a havi törlesztő részlet legkisebb összege 5.000,- Ft.

(4) A kamatmentes kölcsönben részesülővel az Önkormányzat képviseletében a polgármester megállapodást köt, amely tartalmazza a kölcsön összegét, a visszafizetés feltételeit, nem fizetés esetén a behajtás módját.

(5) Aki a megállapodásban foglalt visszafizetési kötelezettségének nem tesz eleget az előírt határidőn belül, újabb kamatmentes kölcsönben a kölcsön folyósítását követő 5 éven belül nem részesülhet.

(6) Kamatmentes kölcsön iránti kérelmet az ismételten az előző kölcsön felvételétől számított egy év elteltét követően lehet benyújtani.

(7) A kamatmentes kölcsön családonként csak egy jogosult részére állapítható meg a kölcsön törlesztésének időtartama alatt.

8. §

Átmeneti települési támogatás


(1) Átmeneti települési támogatás nyújtható annak a kérelmezőnek, akinek a családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedülálló személy esetén 200 %-át.

(2) Az átmeneti települési támogatás nyújtható

a) pénzben, vagy

b) élelmiszer formájában, vagy

c) tüzelőanyag formájában.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti átmeneti települési támogatásban egy naptári éven belül ugyanazon személy vagy család legfeljebb hat alkalommal részesíthető. Amennyiben egy jogosultságot megállapító határozatban többszöri támogatás kerül megállapításra, meg kell határozni a későbbi kifizetések időpontját.

(4) A (2) bekezdés a) pontja szerinti átmeneti települési támogatás alkalmankénti összege legalább 2.000,- Ft, legfeljebb 10.000,- Ft.

(5) (2) bekezdés b) és c) pontja szerinti átmeneti települési támogatás egy naptári éven belül ugyanazon személy vagy család részére legfeljebb kettő alkalommal adható.

(6) A (2) bekezdés b) pontja szerinti átmeneti települési támogatás alkalmanként 15.000,- Ft összértékű élelmiszer formájában nyújtható.

(7) A (2) bekezdés c) pontja szerinti átmeneti települési támogatás alkalmanként 1 m3 tüzelőanyag formájában nyújtható.


9. §

Születéshez és örökbefogadáshoz kapcsolódó települési támogatás


(1) Figyelembe véve az újszülött, valamint az örökbefogadott gyermek érkezésével kapcsolatos családi kiadások növekedését, rászorultságtól függetlenül alanyi jogon egyszeri pénzbeli települési támogatásra (a továbbiakban: születési támogatás) jogosult az a szülő, aki a gyermek születésekor vagy örökbe fogadásakor – valamint a támogatás megállapításakor a gyermek is – lovasi lakóhellyel rendelkezik.

(2) A születési támogatás összege 20.000,- Ft.

(3) A születési támogatásra egy gyermekre tekintettel csak egy család jogosult.

(4) A születési támogatás születés esetén a gyermek születését követő egy éven belül, örökbefogadás esetén a gyermek születését követő kettő éven belül kérelmezhető. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(5) A kérelemhez csatolni kell:

a) a gyermek születési anyakönyvi kivonatának fénymásolatát, vagy az örökbefogadásról szóló jogerős hatósági határozat másolati példányát, és

b) a gyermek lakcímkártyájának fénymásolatát.

(6) A születési támogatás kifizetésének tényét a születési anyakönyvi kivonat eredeti példányára, illetve az örökbefogadásról szóló hatósági határozat eredeti példányára rá kell vezetni a kifizetés dátumával.


10. §

Temetési költségekhez nyújtott települési támogatás


(1) Temetési költségekhez nyújtott települési támogatás (a továbbiakban: temetési támogatás) formájában egyszeri pénzbeli ellátás állapítható meg annak a Lovason lakcímmel rendelkező személynek, aki

a) a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy

b) tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése saját, vagy családja létfenntartását veszélyeztetik, és

c) a kérelmező családjában az egy főre eső családi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedülálló esetén 300 %-át nem haladja meg.

(2) A temetési támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell

a) a temetés költségeiről a kérelmező vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére kiállított számla eredeti példányát,

b) a halotti anyakönyvi kivonat másolatát, és

c) a kérelmező és családja jövedelemigazolását.

(3) A kérelmet a halálesetet követő 30 napon belül lehet benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(4) A temetési támogatás összege 25.000,- Ft.

(5) A megállapított temetési támogatás összegét vagy a kérelem elutasításának tényét az erről szóló határozat számával együtt a temetési számlára rá kell vezetni és a számlát a kérelmező részére vissza kell juttatni.


11. §

Rendkívüli települési támogatás


(1) Rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a Lovason lakóhellyel rendelkező személynek, akinek esetében az alábbi feltételek legalább egyike fennáll, és családjában az egy főre eső nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedülálló esetében a 200 %-át, és akinek Lovas közigazgatási területén lévő ingatlanát elemi kár éri, vagy az ingatlan életveszélyessé, lakhatatlanná válik, és az érintett ingatlanban az alábbi jogcímek valamelyike szerint életvitelszerűen lakik

a) magántulajdonú lakás vagy lakás céljára szolgáló épület tulajdonosa, haszonélvezője, használója,

b) önkormányzati lakás bérlője, lakáshasználati szerződéssel rendelkező használója.

(2) Elemi kárnak minősül e rendelet vonatkozásában a tűz, robbanás, földrengés, árvíz, földcsuszamlás, belvízkár, viharkár.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell

a) az elemi kárt igazoló szakhatósági jegyzőkönyvet és

b) a kérelmező és családja jövedelem igazolását.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott rendkívüli települési támogatásban egy naptári éven belül ugyanaz a személy vagy család legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszereséig részesíthető.

(5) Elemi kár esetén az (1) bekezdésben megállapított jövedelmi értékhatártól, valamit a (4) bekezdésben meghatározott támogatási összegtől maximum az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosáig a Polgármester indokolt esetben eltérhet.

(6) A Képviselő-testület az e rendeletben meghatározottak szerint rendkívüli települési támogatást nyújt eseti jelleggel a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartós gondokkal küzdő családok, illetve személyek részére.

(7) Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetnek minősülnek a 2.§ (1) bekezdés g) pontjában meghatározottak.

(8) A (6) bekezdésben foglalt rendkívüli települési támogatás alkalmankénti összege személyenként legalább 5.000,- Ft, és évente legfeljebb négy alkalommal adható.

(9) A (6) bekezdésben foglalt rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetet alátámasztó okiratokat, dokumentumokat, különösen: orvosi igazolást, rendőrségi jegyzőkönyvet, társadalombiztosítási szerv igazolását, bírósági végzést, díjhátralékról szóló igazolás.

(10) A (3) és (9) bekezdés rendelkezéseit nem lehet alkalmazni, ha a rendkívüli települési támogatás elmaradása a kérelmező életét veszélyeztetné, vagy életét aránytalanul megnehezítené. Ebben az esetben a (3) vagy (9) bekezdés szerinti okiratokat, dokumentumokat, utólag szükséges benyújtani az önkormányzathoz.


12. §

Köztemetés


(1) A köztemetéssel összefüggő feladatokat az Szt. 48. § -ban foglaltak szerint kell ellátni.

(2) A köztemetést a Polgármester rendeli el.

(3) A köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezett személy kérelmére a Képviselő-testület a köztemetés költségeinek megtérítését méltányosságból

a) elengedheti, vagy

b) mérsékelheti.


13. §

Szociális étkeztetés


(1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen

a) koruk

b) egészségi állapotuk

c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük

d) szenvedélybetegségük, vagy

e) hajléktalanságuk miatt.

(2) A kérelmező részére a szociális helyzetétől függően az étkezés térítési díjának 25-100%-a átvállalható jelen rendelet 1. számú melléklete alapján.

(3) A Képviselő-testület a szociális étkeztetést az Alsóörsi Óvoda konyhájából, kérelemre, a Falugondnoki Szolgálat közreműködésével – szükség esetén házhoz szállítással – biztosítja.


14. §

Falugondnoki szolgáltatás


Az Önkormányzat által működtetett Lovasi Falugondnoki Szolgálat szolgáltatásainak igénybevételét Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testületének a falugondnoki szolgálatról szóló 10/2001. (XII. 19.) önkormányzati rendelet szabályai szerint kell engedélyezi.


15. §

Egyéb személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátások


(3) Az Önkormányzat a Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltató Központon (a továbbiakban: BSZAK, székhelye: 8230 Balatonfüred, Kéki u. 6.) keresztül biztosítja az alábbi személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokat:

a) házi segítségnyújtást,

b) családsegítést,

c) jelzőrendszeres segítségnyújtást,

d) idősek, demens betegek nappali ellátását, és

e) fogyatékkal élők nappali ellátását.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott ellátásokat a BSZAK által meghatározott eljárási rendben és feltételekkel lehet igénybe venni.

(5) A Képviselő-testület a jogosultak részére a BSZAK által biztosítandó jelzőrendszeres házi segítségnyújtás készülékének egyszeri költségét éves költségvetésében biztosítja.

(6) A szociális alapszolgáltatás személyi térítési díjának megállapításánál

a) a szolgáltatást igénybevevő személy rendszeres havi jövedelmét, vagy

b) kiskorú igénybevevő esetén a családban az 1 főre jutó rendszeres havi jövedelmet kell figyelembe venni.


16. §

Iskolakezdési támogatás


(1) Iskolakezdési támogatás nyújtható tanévenként egy alkalommal nyújtható

a) az általános iskolában tanuló 1-8 osztályos gyermekek részére,

b) a középiskolában 9-13. évfolyamon tanuló gyermek részére, amennyiben nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányokat folytat és a 20. életévét még nem töltötte be,

c) bármely felsőoktatási intézmény hallgatója részére, amennyiben a felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be.

(2) A támogatás mértékéről és a támogatás összegéről Lovas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete minden év október 15. napjáig határozatban dönt.


17. §

Szépkorúak támogatása


(1) Szépkorúak támogatása naptári évenként egy alkalommal nyújtható annak 62. életévét betöltött lovasi állandó lakosnak, akinek családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át, egyedülálló személy esetén 500%-át.

(2) A szépkorúak támogatása természetbeni juttatás formájában kerül kiosztásra.

(3) A támogatás összegéről Lovas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete minden év december 10. napjáig határozatban dönt.


18. §,

Hatásköri és eljárási rendelkezések


(1) Jelen rendelet 4. §, 5. §, 6.§, 9.§ és 10. §-ban szabályozott önkormányzati szociális feladat- és hatásköröket a Képviselő-testület első fokon a Polgármesterre ruházza.

(2) A Polgármester önkormányzati hatósági jogkörben hozott döntése ellen a Képviselő-testülethez címezett illetékmentes fellebbezéssel lehet élni.

(3) A szociális ellátás igénybevétele iránti eljárás formanyomtatványon előterjesztett kérelemre indul. A kérelemhez az egyes ellátási formáknál felsorolt mellékleteket és nyilatkozatokat kell csatolni.

(4) Indokolt esetben a hatáskörrel rendelkező szerv a kötelező mellékleteken kívül egyéb, a kérelem elbírálásához szükséges mellékletek benyújtását is elrendelheti.

(5) Az e rendeletben szabályozott ellátások iránti kérelmek – ha e rendelet másként nem rendelkezik – személyesen az Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal Lovasi Kirendeltségén vagy postai úton nyújthatók be.

(6) A szociális ellátást igénylő család, illetőleg háztartás szociális helyzetéről az e rendeletben előírtak szerint, továbbá indokolt esetben a tényállás tisztázása céljából környezettanulmányt készíthet.

(7) Az e rendeletben szabályozott szociális ellátásokra való jogosultság elbírálása során a jövedelemszámításnál az Szt. 10. § (2)-(5) bekezdéseiben foglaltak az irányadók.

(8) A havi rendszerességgel folyósított pénzbeli ellátások a kérelmezőt a kérelem benyújtásának napjától illetik meg. Ha az ellátás nem a teljes hónapra jár, az ellátás összege az ellátás havi összege harmincad részének és az ellátási napok számának a szorzata. Az ellátás összegének megállapítása során – szükség esetén – a 2008. évi III. törvény 4 § (1) bekezdésének előírásai szerint kell eljárni. A jogosultság megszüntetése esetében a megszüntetés dátuma az okot adó körülmény bekövetkezte hónapjának utolsó napja.

(9) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli ellátások a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig kerülnek kifizetésre, folyószámlára történő átutalással vagy postai úton vagy házipénztárból készpénzben.

(10) A szociális ellátásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozását a változás bekövetkeztétől számított 15 napon belül köteles az Önkormányzatnak bejelenteni. A támogatott a 15 napos határidő elmulasztása esetén, amennyiben ez neki fel nem róható, igazolást nyújthat be.

(11) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Szt. rendelkezései az irányadóak.


19. §,

A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése


(1) Az Szt. 17. § - ban szabályozottaknak megfelelően a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett ellátást az igénybevevő köteles visszafizetni.

(2) Indokolt esetben, amennyiben a visszafizetés a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyezteti a Képviselő-testület a visszafizetésre kötelezett összeget méltányosságból

a) elengedheti, vagy

b) csökkentheti, vagy

c) részletekben történő megfizetését engedélyezheti.


20. §,


(1) A jegyző a szociális ellátásra való jogosultság megállapítása, az ellátás biztosítása, fenntartása és megszüntetése céljából az Szt. 18-19.§-ban foglaltaknak megfelelően országos és helyi nyilvántartást vezet.


21. §,

Záró és hatályba léptető rendelkezések


(1) A rendelet 2015. március 01. napján lép hatályba.

(2) Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyeknél is alkalmazni kell.

(3) Hatályát veszti a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló Lovas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2014.(II. 27.) számú önkormányzati rendelete.

1. melléklet a 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelethezA szociális étkezésben részesülők 2015. március 1-től

alkalmazandó térítési díja:
Egy főre jutó havi

jövedelem összege

Ft

Havi térítési díjból ellátott

által fizetendő

%-a

A térítési díjból

önkormányzati támogatás

%-a

24.700.- Ft-ig

0 %

100 %

24.701.- Ft-tól 30.000.- Ft-ig

50%

50 %

30.001.- Ft-tól 35.000.- Ft-ig

75%

25 %

35.001.- Ft-tól

100%

0 %

Egyedülálló étkeztetett esetén

24.700.- Ft-ig

0 %

100 %

24.701.- Ft-tól 30.000.- Ft-ig

50 %

50 %

30.001.- Ft-tól 40.000.- Ft-ig

75 %

25 %

40.001.- Ft-tól

100 %

0 %


Megállapította a 6/2018.(X. 3.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépett 2018. október 3. napján.

Megállapította a 7/2018.(XI. 14.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépett 2018. november 14. napján.

Megállapította a 7/2015.(VI.19.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépett 2015. június 20. napján.

Megállapította a 6/2018.(X. 3.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépett 2018. október 3. napján.

Megállapította a 7/2018.(XI. 14.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépett 2018. november 14. napján.

Módosította a 6/2018.(X. 3.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépett 2018. október 3. napján.

Módosította a 7/2018.(XI. 14.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépett 2018. november 14. napján.

Módosította a 6/2018.(X. 3.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépett 2018. október 3. napján.

Módosította a 7/2018.(XI. 14.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépett 2018. november 14. napján.

Módosította a 6/2018.(X. 3.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépett 2018. október 3. napján.

Módosította a 7/2018.(XI. 14.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépett 2018. november 14. napján.

Módosította a 6/2018.(X. 3.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépett 2018. október 3. napján.

Módosította a 7/2018.(XI. 14.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépett 2018. november 14. napján.