Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017 (VII.26.) önkormányzati rendelete

a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól

Hatályos: 2017. 07. 27

Lovas Község Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2017. (VII.26.) önkormányzati rendelete

a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairólLovas Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjában és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2011. (XI.8.) Korm. rendelet 29. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya

                

1.§ E rendelet hatálya Lovas község településfejlesztési koncepciójának, integrált településfejlesztési stratégiájának, településrendezési eszközeinek, településképi arculati kézikönyvének és településképi rendeletének előkészítése, módosítása során a 3. § szerinti partnerekre, valamint a partnerségi egyeztetés szabályaira terjed ki.


2.§ Lovas község településfejlesztési koncepciójának (a továbbiakban: koncepció), integrált településfejlesztési stratégiájának (a továbbiakban: stratégia), településrendezési eszközeinek, településképi arculati kézikönyvének és településképi rendeletének vagy azok módosításának a 3. § szerinti partnerekkel történő véleményeztetése a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) és jelen rendeletben meghatározott szabályok szerint történik. 1. A partnerek meghatározása


3.§ A partnerségi egyeztetésben az alábbi természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (a továbbiakban: partnerek) vehetnek részt:

a) település közigazgatási területén lakóhellyel, tartózkodási hellyel, vagy ingatlannal rendelkezni jogosult természetes személyek,

b) a település területén székhellyel rendelkező civil szervezetek,

c) a településen székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek, és

d) a településen működő egyházak. 1. A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei


4.§ (1) Koncepció vagy stratégia készítése esetén a partnerek tájékoztatása – a Korm. rendelet szerinti előzetes és munkaközi tájékoztató keretében – a Községháza hirdető tábláján és az önkormányzat egyéb közterületi hirdető felületein, a www.lovas.hu honlapon közzétett hirdetmény útján, továbbá lakossági fórum keretén belül szóban történik.


(2) A koncepció és a stratégia módosítása esetén a partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről – a Korm. rendelet szerinti munkaközi tájékoztató keretében – a www.lovas.hu honlapon közzétett hirdetmény útján történik.


5.§ Településképi arculati kézikönyv (a továbbiakban: Kézikönyv) vagy településképi rendelet készítése vagy módosítása esetén a partnerek tájékoztatása – a Korm. rendelet szerinti előzetes és munkaközi tájékoztató keretében – a Községháza hirdető tábláján és az önkormányzat egyéb közterületi hirdető felületein, a Lovasi Hírek, és a www.lovas.hu honlapon közzétett hirdetmény útján, továbbá lakossági fórum keretén belül szóban történik.


6.§ (1) Településrendezési eszközök teljes eljárásában történő készítése, módosítása esetén a partnerek tájékoztatása - a Korm. rendelet szerinti előzetes és munkaközi tájékoztató keretében – a Községháza hirdető tábláján és az önkormányzat egyéb közterületi hirdető felületein, a Lovasi Hírek, és a www.lovas.hu honlapon közzétett hirdetmény útján, továbbá lakossági fórum keretén belül szóban történik.


(2) Településrendezési eszközök egyszerűsített eljárásban történő készítése, módosítása esetén a partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről – a Korm. rendelet szerinti előzetes és munkaközi tájékoztató keretében – a Községháza hirdető tábláján és az önkormányzat egyéb közterületi hirdető felületein, a Lovasi Hírek, és a www.lovas.hu honlapon közzétett hirdetmény útján, továbbá lakossági fórum keretén belül szóban történik.


(3) Településrendezési eszközök tárgyalásos eljárásban történő készítése, módosítása esetén a partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről – a Korm. rendelet szerinti előzetes és munkaközi tájékoztató keretében – a Községháza hirdető tábláján és az önkormányzat egyéb közterületi hirdető felületein, a Lovasi Hírekben, és a www.lovas.hu honlapon közzétett hirdetmény útján, továbbá lakossági fórum keretén belül szóban történik.


(4) Amennyiben a településrendezési eszköz készítése vagy módosítása a Kormány által rendeletben kihirdetett vészhelyzet esetén, az érintett településen a veszélyhelyzet következményeinek a felszámolása vagy a további, közvetlenül fenyegető veszélyhelyzet megelőzése miatt indokolt, a településrendezési eszközök tárgyalásos eljárásban történő készítése, módosítása esetén a partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről – a Korm. rendelet szerinti munkaközi tájékoztató keretében – a www.lovas.hu honlapon közzétett hirdetmény útján történik.


(5) Településrendezési eszközök állami főépítészi eljárásban történő készítése, módosítása esetén a partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről - a Korm. rendelet szerinti munkaközi tájékoztató keretében – a www.lovas.hu honlapon közzétett hirdetmény útján történik.


7. § (1) A hirdetménynek – előzetes tájékoztató esetén – tartalmaznia kell:

 1. a Korm. rendeletben foglaltakat,
 2. a partnerek észrevételeinek benyújtására nyitva álló határidőt és
 3.  a postacímet, elektronikus levélcímet, ahova az észrevételeiket megküldhetik.


(2) A hirdetménynek – munkaközi tájékoztató esetén – tartalmaznia kell:

 1. az elkészült dokumentumot, vagy amennyiben a dokumentum terjedelme nem teszi lehetővé a teljes terjedelmű közzétételt, úgy annak elérhetőségét kell tartalmaznia,
 2.  a partnerek észrevételeinek benyújtására nyitva álló határidőt és
 3. a postacímet, elektronikus levélcímet, ahova az észrevételeiket megküldhetik.


8.§ (1) A lakossági fórum összehívására és lebonyolítására Lovas Község Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (XII.16.) önkormányzati rendelete 49. §-ában foglalt szabályozás az irányadó.


(2) A Korm. rendelet szerinti munkaközi tájékoztató keretében lakossági fórum összehívása esetén, azt megelőzően legalább 8 nappal korábban az elkészült tervezetet a hivatali hirdetőfelületen, a Község hivatalos honlapján ( www.lovas.hu ), és lehetőség szerint a Lovasi Hírekben meg kell jeleníteni.


(3) A partnerek az Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal Lovasi Kirendeltségén ügyfélfogadási időben a tervanyagba betekinthetnek, azzal kapcsolatban felvilágosítást kérhetnek. 1. A javaslatok, vélemények dokumentálásának, elfogadásának és nyilvántartásának módja


9.§ (1) A közzétett hirdetmény alapján, valamint a lakossági fórumot követően a partnerek a tájékoztatóban meghatározott és a Korm. rendeletben meghatározott határidőig írásos észrevételeket tehetnek papíralapon a Polgármesternek címezve, az önkormányzat címére - 8229 Lovas, Fő utca 8. - történő megküldéssel, vagy elektronikus levélben a hirdetményben meghatározott e-mail címre történő megküldéssel.


(2) Lakossági fórum esetében az észrevételeket, javaslatokat a helyszínen szóban, vagy a lakossági fórumtól számított 8 napon belül írásban az (1) bekezdésben meghatározott módon lehet megtenni.


(3) A beérkezett javaslatokat, véleményeket a Polgármester az (1) bekezdésben megjelölt határidő elteltét követően továbbítja a fejlesztési dokumentum vagy a településrendezési eszköz készítésével megbízott tervezőnek.


(4) A tervező a véleményekkel, javaslatokkal kapcsolatos szakmai véleményét – a tervezési szerződésben megállapított határidőben – megküldi az önkormányzat részére.


(5) A szakmai javaslatok alapján a főépítész a vélemények, javaslatok elfogadására vonatkozó döntés-tervezetet készít.


10. § (1) A beérkezett vélemények, javaslatok elfogadásáról vagy el nem fogadásáról, az el nem fogadás indokolásáról a Képviselő-testület dönt.


(2) Településrendezési eszköz tárgyalásos vagy állami főépítészi eljárásában történő lefolytatása esetén a beérkezett vélemények, javaslatok elfogadásáról vagy el nem fogadásáról, az el nem fogadás indoklásáról a Polgármester dönt.


11. § (1) A beérkezett véleményeket, javaslatokat a főépítész a beérkezés sorrendjében nyilvántartja.


(2) A beérkezett véleményeket, javaslatokat, valamint az el nem fogadott véleményeket és javaslatokat, továbbá ezek indoklását a főépítész összesíti és nyilvántartja.


(3) A (2) bekezdés szerinti nyilvántartás az alábbiakat tartalmazza:

a) a véleményező, javaslattevő nevét, továbbá lakhelyét, székhelyét vagy telephelyét,

b) a vélemény, javaslat rövid tartalmát,

c) annak megjelölését, hogy a vélemény, javaslat előzetes vagy munkaközi tájékoztatás során érkezett-e,

d) a beérkezett véleményekre, javaslatokra adott válaszok rövid tartalmát, elutasítás esetén ennek indokát, és

e) a véleményt, javaslatot elfogadó, vagy elutasító Képviselő-testületi határozat számát, vagy – a 10 § (2) bekezdése szerinti esetekben – a Polgármester döntésének megjelölését.


(4) A (3) bekezdés szerinti nyilvántartást közzé kell tenni az önkormányzat honlapján.


(5) Az (1) és (2) bekezdés szerinti dokumentumokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó szabályok szerint, az ott meghatározott határidőig kell megőrizni. 1. Az elfogadott koncepció, stratégia, kézikönyv, településképi rendelet és

településfejlesztési eszköz nyilvánosságát biztosító intézkedések


12. § A Polgármester – a feladatkör szerint illetékes szervezeti egységek útján – gondoskodik az elfogadott koncepció, stratégia, kézikönyv, településképi rendelet és településrendezési eszköz elfogadását követő 15 napon belüli közzétételről, a www.lovas.hu honlapon.


13. § Az elfogadott koncepcióról, stratégiáról és ezek módosításáról szóló, a Korm. rendelet 30. § (13) bekezdésében foglaltak szerinti tájékoztatásról a Polgármester a főépítész útján gondoskodik. 1. Záró rendelkezések


14. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) Ezen rendelet rendelkezéseit a rendelet hatályba lépését követően induló eljárásokban kell alkalmazni.Lovas, 2017.07.25.
Ferenczy Gáborné                                                                                      Báró Béla

polgármester                                                                                               jegyző