Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020 (II.24.) önkormányzati rendelete

a helyi önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 02. 25 - 2020. 07. 29

Lovas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


  1. A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya Lovas Község Önkormányzatára terjed ki.


  1. A rendelet tartalma

2. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23-24.§-ban foglaltak alapján a Képviselő-testület a költségvetési rendelet tartalmát az alábbiak szerint állapítja meg:

(2) A helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza

a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait, működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,

b) a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,

c) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, az Áht. 6. § (7) bekezdés a) pont ab) és ac) alpontja szerinti finanszírozási bevételi előirányzatokat,

d) a c) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat,

e) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Magyarország Gazdasági Stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,

f) a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és

g) a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban Mötv.) 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.

h) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban,

j) a helyi önkormányzat előirányzat felhasználási tervét.

(3) A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék.

(4)  A Mötv. 111. § (4) bekezdésének alkalmazásában működési hiányon a (2) bekezdés e) pontja szerinti külső finanszírozású működési célú költségvetési hiányt kell érteni.



  1. Általános rendelkezések

3. § (1)A rendelet meghatározza az önkormányzat kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatok ellátásához szükséges rendes és rendkívüli bevételeket, kiadásokat, figyelemmel a foglalkoztatottak létszámára, továbbá a 2020. évi gazdálkodás főbb szabályait.

(2) A képviselő-testületnek takarékos, gazdaságos és hatékony gazdálkodást kell folytatnia.

(3) Az (1) bekezdésben foglaltak végrehajtását az önkormányzat képviselő-testülete, polgármestere, jegyzője - a gazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzése mellett - belső ellenőrzés révén ellenőrzi.


  1. A költségvetés bevételei és kiadásai
  1. § (1) A képviselő-testület a helyi önkormányzat 2020. évi költségvetésének

bevételi főösszegét 124.673.979.- forintban,

kiadási főösszegét 124.673.979.- forintban állapítja meg.

(2) A költségvetési hiány összege 0 forint.

(3) Az önkormányzat kiadásait és bevételeit az 1-2 mellékletek, COFOG szerinti megbontását a 15-16. mellékletek tartalmazzák.


  1. Finanszírozás

5. § Az önkormányzat költségvetési hiányt nem tervez a 2020. évben, hitelállománya nincs.


6. Helyi adó bevételek

6.§ Az önkormányzat helyi adó bevételeit a 3. melléklet tartalmazza.


7. Működési célú támogatások, működési célú átvett pénzeszközök, működési bevételek

7.§. Az önkormányzat működési célú támogatások (a központi költségvetésből nyújtott támogatásokat kivéve), működési célú átvett pénzeszközök és működési bevételek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.


8. Költségvetési támogatás

8. § Az önkormányzat költségvetési támogatását a 5. melléklet tartalmazza


9. Európai Uniós projektek

9. § Az önkormányzat EU-s projektjeit, azok jelenlegi állását az 17. melléklet tartalmazza.


10. Beruházás/felújítási kiadások

10.§ A beruházásokat és felújításokat a 8. melléklet tartalmazza.


11. Átadott pénzeszközök

11.§ Az önkormányzat a székhely önkormányzatnak, civil szervezeteknek, alapítványoknak, egyesületeknek, egyéb nonprofit szervezeteknek, nyújtott pénzeszköz átadásait a 9.  melléklet tartalmazza. A pénzeszköz átadás keretösszege az előző évekhez hasonlóan, biztosítja a helyi szervezetek településen végzett munkájának támogatását.


12. Ellátottak pénzbeli juttatásai

12.§ Az önkormányzat szociális jellegű kiadásait a 10.  melléklet tartalmazza. Ezen kiadások tartalmazzák a törvény által szabályozott, illetve önkormányzati rendelet által meghatározott szociális kiadásokat.


13. Létszám-előirányzatok

13. § (1) Az önkormányzat várható 2020. évi létszámszükségletét a 11. melléklet tartalmazza.

(2) Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat korrigált költségvetési létszámkeretét 7 főben állapítja meg, melyből

a) 1 fő választott tisztségviselő, polgármester,

b) 2 fő közalkalmazott,

c) 1 fő Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozó és

d) 3 fő közfoglalkoztatott.


14. Közvetett támogatások

14. § Az önkormányzat közvetett támogatásait a 7.  melléklet tartalmazza.


15. Költségvetési mérleg

15. § Az önkormányzat összesített költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 12. melléklet tartalmazza.


16. Előirányzat-felhasználási terv

16. § Az önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 14. melléklet tartalmazza.


17. Általános- és céltartalék

17. § (1) Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az általános működési tartalék összegét 10.709.226.- forintban határozza meg, a céltartalék összege 14.520.636.- forint.

(2) A céltartalék összege kizárólag az orvosi rendelő felújítására, valamint a település köztemetőjében épülő urnafal kiadásaihoz használható fel.  

(3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület dönt. A tartalék terhére hozott döntések alapján a képviselő-testület negyedévente, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb a 2020. évi költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, 2020. december 31-i hatállyal dönt a költségvetés rendeletének módosításáról.


18. Adósságot keletkeztető ügyletek

18. § Az önkormányzat 2020-ban és az azt követő három évben adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez.


19. Többéves kihatással járó kötelezettségek

19. § Az önkormányzatnak többéves kihatással járó kötelezettsége nincs.


20. Bér, béren kívüli, és béren kívüli juttatásnak nem minősülő juttatások

20. §. (1) Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat dolgozói –   a közfoglalkoztatás keretében dolgozók kivételével – részére biztosított cafetéria juttatás mértékét bruttó 200.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg. A juttatás éves összege biztosít fedezetet a hozzá kapcsolódó közterhek megfizetésére is.

(2) Amennyiben a munkavállaló év közben megszakítja munkaviszonyát, a juttatások időarányosan illetik meg. Azon juttatás-elemet, melyre nem jogosult a munkavállaló, vissza kell fizetnie. A munkaviszonyával kapcsolatos elszámoló lapon feltüntetésre kerül az őt megillető, kifizetett összeg, illetve a visszafizetés ténye is.

(3) Részmunkaidős munkavállalót munkaideje arányában illeti meg a juttatás.

(4) Felmentési idejét töltő munkavállalót a felmentési idejére is megilleti a juttatás.

(5) Az Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját a képviselő-testület 2020. évre 47.000 Ft-ban állapítja meg.


21. Előre nem tervezhető bevételek, kiadások

21.§. (1) Az önkormányzat feladatai színvonalasabb ellátása érdekében pályázatokat nyújthat be, közvetlen pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhat el.

(2) Az (1) bekezdés szerinti pályázat benyújtásához minden esetben a képviselő-testület döntése szükséges.

(3) A pályázaton való részvételről történő döntés előtt vizsgálni kell a pályázattal megvalósítandó cél működési-kiadási vonzatát, annak több évre szóló kihatását.

(4) Több évre kiható működési kiadás esetén vagy, ha a pályázat benyújtásához a saját forrás nem biztosított, a pályázat benyújtásának előzetes engedélyezésével kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja. Az engedély megadásával egyidejűleg a képviselő-testület az önkormányzat előirányzatát módosítja.

(5) A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett - a képviselő- testület hatásköréből át nem ruházható ügyeket kivéve – a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan, életveszélyt, súlyos balesetveszély elhárítása céljából esetenként 200 000,- Ft összeghatár erejéig dönthet. Amennyiben a kiadások fedezete nem áll rendelkezésre az adott évi költségvetésben, akkor a szükséges forrás megteremtése érdekében a polgármester - kiadási főösszeget nem érintő - előirányzat átcsoportosításról dönthet, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet. Az előirányzat átcsoportosítást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor a költségvetési rendeletben át kell vezetni.


22. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

22. § A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

23. § (1) A képviselő-testület az e rendeletben meghatározott kiadási előirányzat mértékéig támogatja a helyi civil önszerveződő közösségeket, egyházakat.

(2) A támogatás igénylés szabályait Lovas Község Önkormányzata Képviselő-testületének a civil szervezetek és egyházak támogatásáról, valamint az államháztartáson kívüli források átvételéről szóló 2/2020 (I.31.) önkormányzati rendelete tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően társadalmi szervezetek, alapítványok, helyi civil önszerveződő közösségek, egyházak, vállalkozások támogatásáról a képviselő-testület az általános tartalék, valamint a többletbevételek terhére hozhat döntést.

24. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére, és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

25. § (1) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást a képviselő-testület engedélyezhet.

(2) A képviselő-testület a költségvetési szerv a bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát, kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítási jogát a kiemelt előirányzatokon belül – személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásai, és egyéb működési célú kiadások, a felhalmozási költségvetés beruházások, felújítások, és egyéb felhalmozási kiadások – a polgármesterre ruházza át. Az átcsoportosítás nem terjedhet ki kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra. Az átcsoportosításokat követően a képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni kell.  Az átruházott hatáskörben hozott döntés a későbbi évekre vonatkozóan többletkiadással nem járhat.

26. § Az év közben keletkező központi és egyéb pótelőirányzatok felosztásáról, bevételi-kiadási előirányzatok módosításáról a polgármester előterjesztése alapján a képviselő-testület dönt a költségvetési rendelet módosításakor. A képviselő-testület legkésőbb a 2020. évi költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, 2020. december 31-i hatállyal dönt a költségvetés rendeletének módosításáról.

27. § Az önkormányzati költségvetési szervek 2019. évi pénzmaradványának elszámolása során a kötelezettséggel nem terhelt szabad pénzmaradvány felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

28. § (1) Felújítás, beruházás csak akkor indítható, ha a szükséges fedezet rendelkezésre áll.

(2) Az önkormányzati költségvetési szervek közbeszerzési értékhatárt elérő beruházásaira, felújításaira és beszerzéseire a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény megfelelő rendelkezéseit és az önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát kell alkalmazni. A közbeszerzési értékhatárokat el nem érő beszerzések, beruházások, illetve felújítások esetén a Beszerzési Szabályzatban foglaltak szerint kell eljárni.


 Záró rendelkezések

29. § Ez a rendelet a kihirdetést követőnapon lép hatályba.





Ferenczy Gáborné                                               Báró Béla

                            polgármester                                                         jegyző




A rendelet kihirdetésének napja: 2020.február 24.

                                                                                                       Báró Béla

                                                                                                         jegyző


Mellékletek