Lovas község Önkormányzata Képviselő-testülete

az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013(II.20) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 05. 29

Lovas község Önkormányzata Képviselő-testülete


5/2014(V.20.) önkormányzati rendelete


az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013(II.20) önkormányzati rendelet módosításárólLovas község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikkében kapott felhatalmazással élve, figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§-ban, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24. §-ban, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011(XII.31) Kormányrendelet 24.,27.,28. §-ban, valamint Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvényben foglaltakra  a következőket rendeli el.


1.§ Az 1/2013(II.20) önkormányzati rendelet (továbbiakban :Rendelet) 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésének

 1. kiadási főösszegét                        69.672 ezer Ft-ban
 2. bevételi főösszegét                       69.672 ezer Ft-ban állapítja meg.”


2.§ A Rendelet 3.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételeit, működési és felhalmozási cél szerint a következők szerint hagyja jóvá :

 1. intézményi bevételek                                       1.092 ezer Ft
 2. közhatalmi (adó) bevételek                           21.051 ezer Ft
 3. működési célú támogatásértékű bevétel          3.059 ezer Ft
 4. felújítási célú támogatásértékű bevétel            3.795 ezer Ft
 5. felújítási célú pénzeszközátvétel                     1.060 ezer Ft
 6. koncesszióból származó bevétel                         500 ezer Ft
 7. előző évi pénzmaradvány igénybe vétel         13.500 ezer Ft
 8. finanszírozási bevétel (hitel)                            4.972 ezer Ft

                                                           összesen :49.029 ezer Ft.”


3.§ A Rendelet 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi állami hozzájárulásokat és támogatásokat az alábbiak szerint fogadja el:

 1. normatív hozzájárulások                                20.643 ezer Ft

                             összesen :                            20.643 ezer Ft


4.§ A Rendelet 5.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi működési kiadásait az alábbiak szerint hagyja jóvá:

 1. személyi juttatások:                                         7.141 ezer Ft
 2. munkaadókat terhelő juttatások                      1.644 ezer Ft
 3. dologi és egyéb folyó kiadások                     17.666 ezer Ft
 4. támogatásértékű működési kiadások               8.076 ezer Ft
 5. szociálpol.támogatások és egyéb juttatások     2.982 ezer Ft
 6. pénzeszközátadás államháztartáson kivülre     2.624 ezer Ft

                                                           összesen :40.133 ezer Ft.”5.§ A Rendelet 6.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi felújítási és felhalmozási kiadásokat a következők szerint hagyja jóvá:

 1. beruházások                                                   16.452 ezer Ft
 2. felújítások                                                            6.807 ezer Ft
 3. intézményi beruházások ÁFÁ-ja                          4.442 ezer Ft
 4. intézményi felújítások ÁFÁ-ja                              1.838 ezer Ft

                                                            összesen :29.539 ezer Ft.”


6.§ A Rendelet további szakaszai változatlanok maradnak.

Ferenczy Gáborné Báró Béla

A rendelet kihirdetésre került :

Lovas, 2014.május 20.Báró Béla