Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019 (III.19.) önkormányzati rendelete

Lovas Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2014. (XII. 16.) önkormányzati rendet módosításáról

Hatályos: 2019. 03. 20 - 2019. 03. 21

Lovas Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Lovas Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (XII. 16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az önkormányzat által ellátott alapfeladatok szakágazati besorolását jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.”


2. § Az SZMSZ 6. § a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A képviselő-testület által a polgármesterre átruházott hatásköröket a rendelet 2. melléklete tartalmazza.”


3. § Az SZMSZ 9. § bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. § Az önkormányzati képviselők névsorát jelen rendelet 3. melléklete tartalmazza.”


4. § Az SZMSZ 33. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A képviselő-testület hatósági ügyekben hozott határozataira – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben (továbbiakban: Mötv.) foglalt eltérésekkel – az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény (Ákr.) szabályait kell alkalmazni.”


5. § Az SZMSZ 37. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A bizottságok taglétszámát és személyi összetételét a bizottsági munka hatékonyságának szempontjai határozzák meg. A képviselő-testület által létrehozott állandó bizottságok elnevezését és személyi összetételét jelen rendelet 4. melléklete tartalmazza.”


6. § Az SZMSZ 42. § (7) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A polgármester az Önkormányzat Hivatalában hetente egy napon fogadóórát tart. A polgármester fogadóórája minden héten szerdán délelőtt 9.00 órától délután 15.00 óráig tart. A polgármester fogadónapján kívül szükség szerint eljár a község, illetve az Önkormányzat ügyeiben."


7. § Hatályát veszti az SZMSZ 52. §-a.


8. § Hatályát veszti az SZMSZ 54. § (4) bekezdése.


9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon napján lép hatályba.


Lovas, 2019. március 14.                Ferenczy Gáborné                                                              Báró Béla

                    polgármester                                                                      jegyző          


Kihirdetve:

Lovas, 2019. március 19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Mellékletek