Szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet

Lovas község Önkormányzata 2/2014(II.27) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól

Hatályos: 2014. 03. 01 - 2014. 11. 17

Szerkesztés...


Lovas község Önkormányzata Képviselő-testülete


2/2014(II.27.) önkormányzati rendelete

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások

helyi szabályairól 


Lovas község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 25. § (3) bekezdés b) pontjában, a 26. §-ban, a 37. § (1) bekezdés d) pontjában, a 37/A. § (3) bekezdésében, a 45. §-ban, a 46. §-ban, a 48. § (4) bekezdésében, az 50. § (3) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1.§

(1)       A rendelet hatálya kiterjed azokra a magyar állampolgárságú, valamint – ha nemzetközi szerződés másképpen nem rendelkezik –a letelepedett, bevándorolt, befogadott jogállású, továbbá a magyar hatóságok által menekültként és hontalanként elismert személyekre, akik Lovas község közigazgatási területén:

  1.  bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek, tartózkodási hely esetén, ha életvitelszerűen ott lakik,
  2. hajléktalanként a településen élnek, és a kérelem benyújtásakor nincs bejelentett lakó- vagy tartózkodási helyük.

(2)                   E rendelet személyi és területi hatályára tekintet nélkül az arra rászorulóknak étkezést, illetve szállást kell biztosítani, ha ennek hiánya a rászorulónak az életét, testi épségét veszélyezteti.

  1. Értelmező rendelkezések

2. §

(1)      A rendelet alkalmazásában időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd a kérelmező, ha


a)     legalább két hónapos közüzemi díj tartozása van,

b)     közgyógyellátásra nem jogosult és a gyógyszerköltségét nem képes kifizetni,

c)     nyugdíjazása folyamatban van, de ellátásban nem részesül,

d)     egyéb igazolt rendkívüli kiadása keletkezett,

e)     gyermeke iskoláztatása, étkeztetése nem megfelelő,

f)      lakhatásának elvesztése, közüzemi szolgáltatás megszűnése áll fenn,

g)     gyermeke betegsége, kezelése miatt váratlan kiadásai merülnek fel.


(2)       Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetnek minősül különösen,

a)         a hosszabb ideig történő kórházi gyógykezelés, tartós betegség, baleset miatti jelentős jövedelem kiesés,

b)   elemi kár, baleset, bűncselekmény miatti anyagi kár,

c)         haláleset.


  1. A rendeletben szabályozott ellátási formák


3.§

 (1)                  Lovas község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) e rendeletben az alábbi pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokat szabályozza:

            a.) pénzbeli ellátások:

            a.a.)     aktív korúak ellátása

            a.b.)     normatív lakásfenntartási támogatás

a.c.)     a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt)  43/B (1) bekezdésében meghatározott ápolási díj

            a.d.)     önkormányzati segély

            a.e.)     születési segély

            b.) természetben nyújtott szociális ellátások:

            b.a.)     méltányossági közgyógyellátás

            b.b.)    pénzbeni ellátás helyett természetbeni szociális ellátás formájában is nyújtható

ellátások (önkormányzati segély, lakásfenntartási támogatás, rendszeres  szociális segély)

            c.) szociális alapszolgáltatások:

            c.a.)     falugondnoki szolgáltatás

            c.b.)     étkeztetés

            c.c.)     házi segítségnyújtás

            c.d.)     családsegítés

            c.e.)     jelzőrendszeres házi segítségnyújtás


  1. Eljárási rendelkezések


4.§

(1)                   Az eljárás megindítása történhet kérelemre, vagy –a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások kivételével -  hivatalból.


(2)                  A rendeletben meghatározott szociális rászorultságtól függő szociális pénzbeli és természetbeni ellátások iránti kérelmet Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal Lovasi Kirendeltsége – 8228. Lovas, Fő u. 8. - (továbbiakban:Hivatal) kell előterjeszteni.


(3)       Az (2) bekezdésben meghatározott kérelmeket

      a)         önkormányzati segély iránti kérelem esetén az 1. melléklet szerinti,

      b)        méltányossági közgyógyellátás iránti kérelem esetén a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006.(III.27.) Kormányrendelet (továbbiakban : Kormányrendelet) 9. számú melléklete szerinti

      formanyomtatványon kell benyújtani.


(4)                   A rendeletben meghatározott ellátások esetén a vagyoni helyzet vizsgálata érdekében a kérelmekhez csatolni kell az erre rendszeresített vagyonnyilatkozatot.


(5)       A  Hivatal döntés előkészítés során a kérelmező szociális helyzetéről szükség esetén környezettanulmányt készíthet. A környezettanulmány készítésére a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL . törvény (a továbbiakban: Ket) helyszíni szemlére vonatkozó szabályai az irányadók.


(6)       A környezettanulmány során vizsgálni kell a család lakáskörülményeit, vagyoni, jövedelmi viszonyait, az életvitelét.


(7)       Az önkormányzati segély kérelmezése esetén a létfenntartást veszélyeztető körülményeket a közüzemi számlák, a gyógyszerszámlák, a táppénzes papír, baleseti jegyzőkönyv, biztosító kárfelmérése, rendőrségi jegyzőkönyv, közüzemi szolgáltató felszólító levele, iskola jelzése és egyéb iratokkal kell igazolni. A jövedelemszámításnál irányadó időszak, amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik :

-           a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző hónap,

-           az egyéb jövedelmeknél a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap.


(8)       Köztemetés esetén csatolni kell a kérelemhez az eltemettetésre köteles személy nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az elhunyt személy eltemettetéséről nem gondoskodik.


5.§

(1)       A rendszeres pénzbeli ellátásokat a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig elsősorban folyószámlára történő átutalással, postai úton, vagy a házipénztárból készpénzben fizeti ki a hivatal.


(2)       Az önkormányzati segélyek kifizetése, a támogatások nyújtása a hatáskörrel rendelkező szerv döntését követően, legfeljebb 15 napon belül történik.


(3)       A jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás megtéríttetésére az Szt. 17.§ rendelkezései az irányadóak.6.§

(1)       A szociális ellátásokra vonatkozó adatkezelés és adatvédelem az Szt.18-24. §-a és a vonatkozó jogszabályok szerint illeti meg az igénylőt.


(2)       Az érintett kérelmére indult eljárásban a szükséges adatainak kezelésére való hozzájárulását véleményezni kell. Erre a tényre az ügyfél figyelmét fel kell hívni.
II. Fejezet


Szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások


1. Pénzbeli ellátások

Aktív korúak ellátása, rendszeres szociális segélyezés


7.§.

(1)       Az aktív korúak ellátására való jogosultság feltételeit, az ellátás összegét az Szt. 33-37.§-ai állapítják meg.


(2)       Az Szt. 37. § (1) bekezdése d.) pontja –az Szt. 37. § (1) bekezdés a.)-c.) pontján túl – a Képviselő-testület az aktív korúak ellátására jogosult személy részére

a.) családi körülményeire,

b.) egészségi állapotára,

c.) mentális állapotára

tekintettel rendszeres szociális segélyre való jogosultságot állapít meg.


(3)       A Képviselő-testület a rendszeres szociális segélyre jogosult, egészségkárosodottnak nem minősülő, aktív korú személy részére együttműködési kötelezettséget állapít meg a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeként.


(4)       A (3) szakaszban meghatározott kötelezettség teljesítése érdekében a rendszeres szociális segélyre jogosult aktív korú nem foglalkoztatott személy köteles együttműködni :

            a.)        Lovas község Önkormányzatával,

b.)       Veszprém Megyei Kormányhivatal Balatonfüredi Járási Hivatal Munkaügyi Központjával (a továbbiakban : Munkaügyi Központ)

c.)        a Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltató Központtal. (a továbbiakban: BSZAK) 8230. Balatonfüred, Kéki u. 6.


(5)       Együttműködési kötelezettségét megszegi az a rendszeres szociális segélyezett, aki:

a.)        az együttműködésre kijelölt szervvel határidőben, a felhívás ellenére sem veszi fel a kapcsolatot és távolmaradásának okát 3 napon belül nem igazolja,

b.)       a beilleszkedést segítő programban önhibájából nem vesz részt, az abban vállalt kötelezettségeit nem teljesíti, vagy azt visszautasítja,

c.)        a beilleszkedési program részét képező foglalkozáson nem vesz részt, vagy munkavégzésre nem jelenik meg és távolmaradásának okát 3 napon belül nem igazolja,

d.)       ha az aktív korúak ellátására való jogosultság vizsgálatakor, vagy felülvizsgálata során együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget,

e.)        munkavégzés során a munkaeszközt, védőfelszerelést szándékosan megrongálja,

f.)        munkavégzéskor ittasan jelenik meg, vagy munkaidőben alkohol befolyásoltság alatt áll.


(6)       A jegyző megszűnteti az aktív korúak ellátására való jogosultságot, ha a rendszeres szociális segélyre jogosult személy az e rendeletben megállapított együttműködési kötelezettségét neki felróhatóan két éven belül ismételten megszegi.2. Normatív lakásfenntartási támogatás


8. §

(1)       A Képviselő-testület a normatív lakásfenntartási támogatásra való jogosultság egyéb feltételeként a kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja számára a lakókörnyezete rendezettségének biztosítására vonatkozóan az alábbi feltételeket állapítja meg :

a.)        tiszta legyen a lakóház, az épület udvara, kertje, az épület kerítéssel kívül határos területe, a járda,

b.)       az ingatlan állagmegőrzése biztosítva legyen.


(2)       az (1) bekezdésben meghatározott feltételeket a kérelmező, vagy a jogosult által életvitelszerűen lakott lakókörnyezetére kell vonatkoztatni.


(3)       A jegyző az (1) szakaszban meghatározott feltételek teljesítésére az érintettet 15 napos határidő kitűzésével szólítja fel.


3. Ápolási díj


9. §

(1)       A Képviselő-testület ápolási díjat állapíthat meg az Szt. 43/B. § (1) bekezdésében meghatározott személynek.


(2)       Ápolási díj állapítható meg e rendeletben foglaltaknak megfelelően annak a hozzátartozónak, aki 18 életévét betöltött, tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi.


(3)       Az (1) bekezdésben meghatározott ellátásra vonatkozóan a jogosultság megállapítása szempontjából figyelembe vehető, egy főre számított havi családi jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-a, egyedülálló esetén annak 200 %-a.


(4)       Az (1) bekezdésben meghatározott ellátás tekintetében nem állapítható meg ápolási díj, ha az ápolt tartását, gondozását tartási, öröklési, vagy életjáradéki szerződésben vállalták.


(5)       Az ápolást végző személy törvényben meghatározott kötelezettségét akkor nem teljesíti, ha több egymás követő napon nem gondoskodik:

a.)        az ápolt lakóhelyén az ápolt személy alapvető gondozási, ápolási igényeinek kielégítéséről,

b.)        az ellátott és lakókörnyezete megfelelő higiéniás körülményeinek biztosításáról.


(6)       Az ápolási kötelezettség teljesülését a jegyző évente egy alkalommal ellenőrzi.10. §

(1)       Az ápolási díj összege az éves központi költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg 80 %-a.


(2)       Az ápolási díj iránti kérelemhez mellékelni kell a külön jogszabályban meghatározott igazolást és szakvéleményt, vagyonnyilatkozatot valamint a feltüntetett jövedelmek valódiságának igazolására szolgáló iratokat.


(3)       Az ápolás díjra való jogosultságot kétévente felül kell vizsgálni.4. Önkormányzati segély


11. §

(1)       A Képviselő-testület önkormányzati segélyre való jogosultságot állapít meg annak a személynek, aki önmaga, családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások, vagy  a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorul.


(2)       Önkormányzati segély megállapítása annak a személynek indokolt, aki önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon gondoskodni nem tud, vagy alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások – így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, az iskoláztatáshoz, gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások -, vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorul.


(3)       Az önkormányzati segély formái:

            a.) eseti önkormányzati segély

            a.a.)     általános eseti önkormányzati segély

            a.b.)     temetési költségekre tekintettel megállapított önkormányzati segély

            b.)  rendszeres önkormányzati segély

            c.)  kamatmentes kölcsön formájában nyújtott önkormányzati segély.


(4)       Egy naptári éven belül egy jogosult számára az eseti és a rendszeres önkormányzati segély legfeljebb összesen 8 (nyolc) alkalommal állapítható meg.Általános eseti önkormányzati segély


12.§

(1)       Általános eseti önkormányzati segély jogosult e rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén az a személy, akinek családjában az egy főre számított havi családi jövedelem a öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg.


(2)       Általános eseti önkormányzati segély egy naptári évben legfeljebb négy alkalommal állapítható meg.


(3)       Különös elbírálást érdemlő esetben – pl. elemi kár, a létfenntartást veszélyeztető rablás, lopás, két hónapot meghaladó tartós betegség esetén – jövedelemhatártól függetlenül átmeneti eseti önkormányzati segélyt kell megállapítani, ha az igényjogosult a rendkívüli körülményt igazolja, arra vonatkozóan nyilatkozatot tesz, vagy maga a tény köztudomású.


(4)       Különös méltánylást érdemlő esetben a rendelet hatálya alá tartozó személy, jogosult évente legfeljebb egy alkalommal jövedelmére tekintet nélkül általános eseti önkormányzati segélyben részesíthető.


(5)       Az egy alkalommal kifizetett általános eseti önkormányzati segély összege legalább 2.000.- Ft azaz kettőezer forint, legfeljebb az öregségi nyugdíjminimum 150 %-a.


(6)       A megállapított önkormányzati segély folyósítása készpénzben, vagy az igénylő költségeinek közvetlen átvállalásával történhet.Temetési költségekre tekintettel megállapított önkormányzati segély


13. §

(1)       A Képviselő-testület egyszeri temetési költségekre tekintettel nyújtott önkormányzati segélyt biztosít annak, aki az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó részére abban az esetben, ha a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj összegének 200 %-át, egyedül élő esetében a 300 %-át.


(2)       A temetési költségekre tekintettel nyújtott önkormányzati segély iránti kérelmet a haláleset bekövetkeztétől számított 15 napon belül kell előterjeszteni, csatolva a halott anyakönyvi kivonatot.


(3)       A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége 249.000 Ft.


(4)       A temetési költségekre tekintettel nyújtott önkormányzati segély összege függetlenül a temetés bekerülési költségeitől : 25.000.- Ft.


(5)       A segély összegét az anyakönyvi kivonatot és a névre szóló temetési számlát bemutató személy részére kell kifizetni. A kifizetés tényét a halotti anyakönyvi kivonat hátlapjára fel kell jegyezni.Rendszeres önkormányzati segély


14.§

(1)       Önkormányzati segély adható meghatározott időszakra havi rendszerességgel. Önkormányzati segély egy naptári évben ugyanannak a személynek maximum 6 (hat) alkalommal adható.


(2)       Rendszeres önkormányzati segélyre jogosult az a személy, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegének 130 %-át nem haladja meg és tartós létfenntartási problémákkal küzd, vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorul.


(3)       A létfenntartási problémák tényét a kérelemben ismertetni és igazolni kell.


(4)       A rendszeres önkormányzati segély kifizetése a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig, utólagosan, utalással történik.


(5)       A rendszeres önkormányzati segélyről szóló döntésnél figyelembe kell venni a Kormányrendelet 31.§ (1) bekezdésében foglaltakat.Kamatmentes kölcsön formájában nyújtott önkormányzati segély


15. §

(1)       Önkormányzati segély annak a kérelmezőnek, aki jövedelmi viszonyai miatt nem szorul anyagi segítségre, de átmeneti pénzügyi nehézségei vannak, kamatmentes kölcsön formájában is adható.


(2)       A kamatmentes kölcsön legmagasabb összege : 40.000 Ft.


(3)       Kamatmentes kölcsön iránti kérelmet ismételten az előző kölcsön felvételétől számított egy év letelte után lehet benyújtani.


(4)       A kölcsönben részesülőkkel az Önkormányzat képviseletében a polgármester megállapodást köt, amely tartalmazza a kölcsön összegét, a visszafizetés feltételeit, nem fizetés esetén a behajtás módját.

(5)       A visszafizetés határideje legfeljebb nyolc hónap. A havi törlesztő részlet legkisebb összege : 5000 Ft.


(6)       Aki az (5) bekezdésben foglalt visszafizetési kötelezettségének megadott határidőn belül nem tesz eleget, az (1) bekezdésben meghatározott ellátásban, annak felvételétől számított 5 (öt) éven belül nem részesülhet.5.  Születési támogatás


16. §

(1)       Rászorultságtól függetlenül egyszeri támogatásban kell részesíteni azt a lovasi állandó lakóhellyel rendelkező családot, ahol gyermek születik.


(2)       A születéskor nyújtandó pénzbeli támogatás összege : 20.000.- Ft.


(3)       A születési támogatást a születési anyakönyvi kivonatot bemutató szülőnek a születéstől számított 6 hónapon belül kell kifizetni. A kifizetés tényét az anyakönyvi kivonat hátlapjára rá kell vezetni.III. FEJEZET


Természetben nyújtott szociális ellátások


  1. Közgyógyellátás


17. §

(1)       Méltányossági alapon közgyógyellátásra való jogosultság állapítható meg annak a személynek, akinek esetében a havi rendszeres gyógyító ellátásának az egészségbiztosítási szerv által elismert térítési díja meghaladja a havi 2.000 (kettőezer) Ft összeget, feltéve, hogy családjában az főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 250 %-át, egyedülálló személy esetében annak 300 %-át, továbbá az Szt. 50.§ (1)-(2) bekezdése alapján közgyógyellátásra nem jogosult.


(2)       Azon rászoruló személy részére, aki az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek nem felel meg, gyógyszerkiadási költségeire tekintettel önkormányzati segély biztosítható.2. Pénzbeli ellátás helyett természetben nyújtott ellátások


18. §

(1)       A Képviselő-testület döntése alapján a célszerű felhasználás érdekében pénzbeli ellátás helyett, a pénzbeli ellátásra vonatkozó szabályozás alkalmazásával természetbeni ellátásként adható:

a.)        lakásfenntartási támogatás

b.)       önkormányzati segély

c.)        rendszeres szociális segély.


(2)       Természetbeni ellátás különösen : az Erzsébet utalvány, az élelmiszer-, a tüzelősegély, a közüzemi díjak átvállalása, a tankönyv, a tanszervásárlás támogatása, a tandíj, illetve a gyermekintézmények térítési díjának kifizetéséhez nyújtott támogatás.IV. FEJEZET


Személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások


1. Étkezetés


19. §

(1)       Az étkeztetés keretében azoknak a szociális rászorulóknak a legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen :

a.) koruk,

b.) egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,

c.) szenvedélybetegségük, vagy

d.) hajléktalanságuk miatt.


(2)       A kérelmező részére szociális helyzetétől függően az étkezés térítési díjának 25-100 %-a átvállalható jelen rendelet 2. sz. melléklete alapján.


(3)       A Képviselő-testület a szociális étkeztetést az alsóörsi Óvoda konyhából, kérelemre a Falugondnoki Szolgálat közreműködésével – szükség esetén házhoz szállítással – biztosítja.


  1. Falugondnoki szolgáltatás


20. §

Az Önkormányzat által működtetett lovasi Falugondnoki Szolgálat szolgáltatásainak igénybevételét a falugondnoki szolgálatról szóló külön rendelet szabályai szerint kell engedélyezni.


3. Egyéb személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatások


21. §

(1)       A Képviselő-testület a lovasi lakos ellátottak részére az alábbi személyes gondoskodást nyújtó alapellátásokat a BSZAK közreműködésével biztosítja :

a.) házi segítségnyújtás,

b.) családsegítés,

c.) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,

d.) időskorúak nappali ellátása.

(2)       Az (1) bekezdés a-d.) pontjában meghatározott ellátásokat a BSZAK részére meghatározott eljárási rendben és feltételekkel lehet igénybe venni.


(3)       A Képviselő-testület a jogosultak részére a BSZAK által biztosítandó jelzőrendszeres házi segítségnyújtás egyszeri készülékének költségét éves költségvetésében biztosítja.V. FEJEZET


Záró rendelkezések


22. §

Jelen rendelet 2014. március 1. napjával lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 7/2011(VII.20) önkormányzati rendelet hatályát veszti.Lovas, 2014. február 24.


           

                                   Ferenczy Gáborné                                    Báró Béla

                                     polgármester                                                           jegyző

A rendelet kihirdetve:

Lovas, 2014. február 27.            Báró Béla

            jegyző                                                                                                                    
Mellékletek